1.

-

دوره 8، شماره 2، پاییز 1378

2.

-

دوره 8، شماره 1، تابستان 1378

3.

-

دوره 4، شماره 13، بهار و تابستان 1378

4.

-

دوره 13، شماره 13، تابستان 1378

5.

-

دوره 7، شماره 2، زمستان 1377

6.

-

دوره 4، شماره 14، بهار 1378

7.

-

دوره 4، شماره 14، بهار 1378

8.

A COMPARATIW STUDY ON THE BINDING OF HEXOKINASE TO THE OUTER MITOCHONDRIAL MEMBRANE AND A HYDROPHOBIC MATRIX

دوره 10، شماره 1، بهار 1999

9.

A CONVENIENT AND GENERAL SYNTHESIS OF THIADIAZOLO [2,3-C] [1,2,4] TRIAZINES

دوره 10، شماره 3، پاییز 1999

10.

A FILTERED B-SPLINE MODEL OF SCANNED DIGITAL IMAGES

دوره 10، شماره 4، زمستان 1999

11.

ALGEBRAIC NONLINEARITY IN VOLTERRA-HAMMERSTEIN EQUATIONS

دوره 10، شماره 1، بهار 1999

12.

ALKALOIDS OF BORAGINACEAE II [I], PYRROLIZIDINE, ALKALOIDS OF HELIOTROPIUM E UROPAEUM L. POPULATION GARMSAR

دوره 10، شماره 1، بهار 1999

13.

ALKALOIDS OF PAPAVERACEAE (XIX)[l]. ALKALOIDS OF GLA UCIUM PA UCILOB UM POPULATION GOLESTANFO REST

دوره 10، شماره 4، زمستان 1999

14.

A MODEL STUDY OF LASER ISOTOPE SEPARATION BY PHOTOIONIZATION OR PHOTODISSOCIATION PROCESS

دوره 10، شماره 3، پاییز 1999

15.

A NEW METHOD FOR THE QUANTIFICATION OF 1 -(MALONYLAMINO)CYCLOPROPANE- 1 - CARBOXYLIC ACID IN WATER-STRESSED PLANT TISSUES

دوره 10، شماره 4، زمستان 1999

16.

AN FT-IR SPECTROSCOPIC INVESTIGATION OF IONIC SOLVATION OF ALKALINE EARTH CATIONS WITH DIMETWYLSULFOXIDE IN ANHYDROUS ACETONITRILE

دوره 10، شماره 1، بهار 1999

17.

A NOVEL QUINONE DIMETHIDE FORMED BY AERIAL OXIDATION OF 1,2,3,4,5,6,7,8- OCTAHYDRO-9,lO-DIHYDROXY1,-5 ANTHRACENEDIONE

دوره 10، شماره 1، بهار 1999

18.

A NUMERICAL RENORMALIZATION GROUP APPROACH FOR AN ELECTRON-PHONON INTERACTION

دوره 10، شماره 2، تابستان 1999

19.

A RESEARCH NOTE ON THE SECOND ORDER DIFFERENTIAL EQUATION

دوره 10، شماره 3، پاییز 1999

20.

A SEGMENTED REGRESSION MODEL FOR DESCRIPTION OF MICROBIAL GROWTH

دوره 10، شماره 2، تابستان 1999

21.

BAYES PREDICTION INTERVALS FOR THE BURR TYPE XI1 DISTRIBUTION IN THE PRESENCE OF OUTLIERS

دوره 10، شماره 1، بهار 1999

22.

CALCULATION OF OSMOTIC PRESSURE USING A CLOSED SYSTEM MODEL

دوره 10، شماره 4، زمستان 1999

23.

Climate comparative building energy optimization: a retrofit approach including solar photovoltaic panels and natural ventilation

دوره 5، شماره 1، بهار 2020، صفحه 314-331

24.

CLONING AND EXPRESSION OF A HUMAN INTERFERON a2 GENE IN E. COLI

دوره 10، شماره 2، تابستان 1999

25.

COBALT PHTHALOCYANINE MODIFIED CARBON PASTE ELECTRODE AS A POTENTIOMETRIC SENSOR FOR DETERMINATION OF ASCORBIC ACID

دوره 10، شماره 4، زمستان 1999

26.

COMPARATIVE STUDIES OF SOLVATOCHROMISM BEHAVIOUR OF COPPER(I1) AND NICKEL(I1) SCHIFF BASE COMPLEXES

دوره 10، شماره 4، زمستان 1999

27.

ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE (EPR) SPECTROSCOPY AND GEOCHEMISTRY IN TIN EXPLORATION AT RENISON, TASMANIA AUSTRALIA

دوره 10، شماره 4، زمستان 1999

28.

ESTIMATION OF SCALE PARAMETER UNDER A REFLECTED GAMMA LOSS FUNCTION

دوره 10، شماره 4، زمستان 1999

29.

FLOW INJECTIOW DETERMINATION OF FLUORIDE BY MURTN-ALUMINUM REAGEM WITH SPECTROEUORIMIETRIC DETECTION

دوره 10، شماره 2، تابستان 1999

30.

LOCALIZATION OF REOVIRUS CELL ATTACHMENT PROTEIN ?l ON THE SURFACE OF THE REOVIRION USING IMMUNOFERRITIN ELECTRON MICROSCOPY

دوره 10، شماره 1، بهار 1999

31.

OBSERVATION OF THE HARD DISRUPTION INSTABILITY IN THE IR-TI (IRAN-TOKAMAK 1)

دوره 10، شماره 1، بهار 1999

32.

ON COMMUTATIVE GELFAND RINGS

دوره 10، شماره 3، پاییز 1999

33.

ON MULTIPHASE ALGORITHM FOR SINGLE VARIABLE EQUATION USING NEWTON'S CORRECTION METHOD

دوره 10، شماره 3، پاییز 1999

34.

OPTICAL PROPERTIES OF CO-EVAPORATED THIN FILMS OF BINARY Bi 0-Te 0 AND Bi 0 -V 0 SYSTEMS

دوره 10، شماره 2، تابستان 1999

35.

PERIODIC SOLUTIONS OF CERTAIN THREE DIMENSIONAL AUTONOMOUS SYSTEMS

دوره 10، شماره 2، تابستان 1999

36.

QUASI-PERMUTATION REPRESENTATIONS OF SUZtTKI GROUP

دوره 10، شماره 1، بهار 1999

37.

Relationship Between the History of Injury and Functional Movement Screening Scores in Iran National Team Wrestlers

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 23-32

38.

SALICYLIC ACID INHIBITION OF GERMINATION, ETHYLENE PRODUCTION AND RESPIRATION IN COCKLEBUR SEEDS

دوره 10، شماره 3، پاییز 1999

39.

SECOND VIRIAL COEFFICIENTS OF NONSPHERICAL MOLECULES WITH INDIVIDUAL DAMPING OF HFDID 1 POTENTIAL

دوره 10، شماره 1، بهار 1999

40.

SELECTIVE CYCLIZATION AND IS OMERIZATION OF 3-PROPARGYLTHIO- 1,2,4- BENZOTRIAZINE TO THIAZOLO [2,3-C] [1,2,4] BENZOTRIAZINE

دوره 10، شماره 1، بهار 1999

41.

SPECTROPHOTOMETRIC REACTION RATE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SLWR BASED ON ITS CATALYTIC EFFEICT ON THE OXIDATION OF GLLOCYANW BY PER0XYDISULPTE

دوره 10، شماره 1، بهار 1999

42.

SPECTROPHOTOMETRIC- STUDY OF THERMODYNAMICS OF SOME HEAVY METAL COMPLEXES OF 4-(2 - PYRIDYLAZO) RESORCINOL IN BINARY ACETONITRILEDIMETHYLFORMAMIDE MIXTURES

دوره 10، شماره 3، پاییز 1999

43.

STREPTOMYCES FRADIAE, A POTENT PRODUCER OF CHOLESTEROL OXIDASE

دوره 10، شماره 3، پاییز 1999

44.

STUDY OF NUCLEAR LEVEL DENSITY AND SPIN CUT-OFF FACTORS

دوره 10، شماره 1، بهار 1999

45.

SYNTHESIS OF NORBORNENE FURYL ESTERS AND THEIR ENZYMATIC KINETIC RESOLUTION BY PIG LIVER ESTRASE (PLE)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1999

46.

THE ALMOST SURE CONVERGENCE OF WEIGHTED SUMS OF NEGATIVELY DEPENDENT RANDOM VARIABLES

دوره 10، شماره 2، تابستان 1999

47.

THE EXISTENCE AND UNIQUENESS OF THE SOLUTION OF THE SPECTRAL PROBLEM II

دوره 10، شماره 4، زمستان 1999

48.

THE ROLE OF AMINES AS TEMPLATES IN DIRECTING THE STRUCTURE OF ZEOLITES

دوره 10، شماره 2، تابستان 1999

49.

THE ROLE OF QUARK POLARIZATION IN HEAVY QUARK FRAGMENTATION

دوره 10، شماره 4، زمستان 1999

50.

THE STEFAN PROBLEM WITH KINETIC FUNCTIONS AT THE FREE BOUNDARY

دوره 10، شماره 2، تابستان 1999

51.

TRACE ELEMENT STUDY ON THE MIXED CARBONATE-PYROCLASTIC SEDIMENTS (LOWER MIOCENE, CENTRAL BASIN, IRAN)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1999

52.

TRIPHENYLPHOSPHINE CATALYZED AROMATIC ELECTROPHILIC SUBSTITUTION OF 2-HYDROXYACETOPHENONE MEDIATED BY VINYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM CATION

دوره 10، شماره 2، تابستان 1999

53.

آیا دین یک نهاد اجتماعی است؟

دوره 13، شماره 13، تابستان 1378

54.

آیا قوانین بنیادین فیزیک واقع نما هستند؟

دوره 152، شماره 0، زمستان 1378

55.

اپیدمیولوژی بالینی و شیمی درمانی همونکوزیس در بز در فیصل آباد

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

56.

اتحاد طریقه معرفت عرفانی و معرفت عقلانی از دیدگاه مولوی و حافظ

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

57.

اتحاد عاقل و معقول به ضمیمه رساله فی اتحاد العاقل والمعقول

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

58.

آثار اقدامات بین الملل بر وضعیت زنان جهان

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

59.

آثار تیمارهای قرنطینه ای گرما و اتمسفر اصلاح شده در بسته های میوه بر روی عمر انباری پرتقالهای واشنگتن ناول و والنسیا

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

60.

آثار نیتروژن وسیلیس روی بیماری بلاست برنج

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

61.

اثرات بیولوژیکی و مکانیزم ایجاد مسمومیت توسط دو اسید آمینه غیر پروتئینی ایندوسپیکین و کاناوانین

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

62.

اثرات سرما، ژیبرلین و تاریخ کاشت در بهبود کمی و کیفی و پیش رس کردن لاله واژگون (Fritillaria imperialis.L)

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

63.

اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر عیار پادتنHI حاصل از واکسن نیوکاسل

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

64.

اثر برداشت دانه با رطوبتهای متفاوت بر عملکرد، کیفیت نانوایی و درصد سن زدگی چند رقم گندم

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

65.

اثر برگ چینی بر الگوی تجمع مادة خشک و عملکرد نهایی ذرت دانه ای (Zea mays L.)

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

66.

اثر بسامد بر پاشندگی سرعت انتشار امواج کشایندی در نمونه های ماسه سنگ و سنگ آهک منطقه چابهار در حالتهای خشک و اشباع

دوره 25، شماره 1، بهار 1378

67.

اثر تمرینات ورزشی برسطح بتااندرفین ونقش آن در پاسخگویی هورمون های هیپوفیزقدامی به تمرین

دوره 1، شماره 1، تابستان 1378

68.

اثر تنش شوری روی جذب و توزیع ازت در دو رقم گندم

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

69.

اثر حضور مواد فعال سطحی در فرایند تبخیر

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

70.

اثر روغن پاشی به تنهایی وهمراه با اکسی کلرورمس جهت کنترل مینوز برگ مرکبات

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

71.

اثر روغن پاشی در کاهش جمعیت شته ها و کنه های انبار در ورامین

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

72.

اثر سطوح مختلف تغذیه(انرژی و پروتئین)برروی فعالیت فولیکولهای پوست،ریزش الیاف وکمیت و کیفیت پشم گوسفند ورامینی

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

73.

اثر عوامل محیطی وژنتیکی بر صفات بیده در بزهای مرخز (آنقوره ایران)

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

74.

اثر غلظت مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز – مایع

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

75.

اثر فرآیند حرارتی ومدت انبارداری بر روی تغییرات TVNو پراکسید در کیلکای آنچوی نمک سود شده

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

76.

اثر کاربرد اسید منگنز در ترکیبات پلیت بذر روی جوانه زنی تا استقرار بوته چغندر قند

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

77.

اثر متقابل ارقام و لاین های جو و جدایه های مختلف قارچ Fusarium culmorum

دوره 1، شماره 1، بهار 1378، صفحه 15-16

78.

اثر مقادیر مختلف اوره روی تجمع نیترات وتغییرات فسفر وپتاسیم در سوخ وبرگ ارقام پیاز(Allium Cepa L.)

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

79.

اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی8011 AA

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

80.

ایجاد اطلس داده های زیست محیطی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

دوره 25، شماره 24، پاییز 1378

81.

آداب جنگ یا تقوای جنگی در اسلام

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

82.

ادای دین به مصطفی بن عبدالله معروف به حاج خلیفه یا کاتب چلبی کتابشناس بزرگ ترک

دوره 0، 31-30، بهار 1378

83.

یادی از استاد دکتر امیر حسن یزدگردی

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

84.

یادی از شادروان دکتر مهدی حائری یزدی استاد و مدیر بازنشسته گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

85.

((ادبیات طنز و جاحظ))

149-148، شماره 148، زمستان 1377

86.

یادداشت سر دبیر

دوره 4، شماره 14، بهار 1378

87.

یادداشت سر دبیر

دوره 4، شماره 13، بهار و تابستان 1378

88.

اراده خیر از دیدگاه کانت

دوره 3، شماره 0، پاییز 1378

89.

ایران و روسیه همسایگان بدون مرز زمینی مشترک

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

90.

ارتباط مکان کنترل مادر و فرزند با پیشرفت تحصیلی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1378

91.

آریتمی های قلبی وابسته به عصب واگ در قاطر

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

92.

ارجوزه ابن ابی حمیده در تعلیم صحافان

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

93.

ارزیابی اثرات کالبدی – فضایی برج سازی در تهران محلات فرمانیه – کامرانیه

4و5، شماره 0، زمستان 1377

94.

ارزیابی اقتصادی کم آبیاری روی محصول چغندر قند جهت بهینه سازی مصرف آب

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

95.

ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیک متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

96.

ارزیابی تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم برای تشخیص ویبریو آنگوئیلاروم ( Vibrio anguillarum) و آئروموناس هیدروفیلا ( Aeromonas hydrophila) در کارگاههای پرورش ماهی و میگو

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

97.

ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکانهای ساخت داخل

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

98.

ارزیابی روش مستقیم آگلوتیناسیون به منظور غربالگری توکسوپلاسموزیس در گوسفند

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

99.

ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری مادر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 4، شماره 13، بهار و تابستان 1378

100.

ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری مادر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دوره 4، شماره 14، بهار 1378

101.

ارزیابی عملکرد شرکت های رقیب از دید موکلان استراتژیک با استفاده از تصمیم گیری گروهی با معیارهای چندگانه

دوره 46، شماره 0، پاییز 1378

102.

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع و محاسبه هزینه خروج براساس مجموعه های فازی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

103.

ارزیابی کارایی فیلتراسیون درست دانه با جریان افقی در حذف کدورت از آب

دوره 25، شماره 24، پاییز 1378

104.

ارزیابی مقررات کار در زمینه اخراج

دوره 3، شماره 0، پاییز 1378

105.

ارزیابی نسبت کلیبر(Kleiber-Ratio)به عنوان یکی از معیارهای انتخاب قوچ در گوسفند نژاد لری بختیاری

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

106.

ارزیابی ویژگیهای میکروبی لخته و آب نمک در دوران رسیدن پنیر سفید آب – نمکی ایرانی

دوره 1، شماره 1، بهار 1378

107.

ارزشیابی عملکرد مدیران دانشکده های تربیت بدنی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1378

108.

آرنولد شوئنبرگ و تکامل سنت موسیقی کلاسیک

4و5، شماره 0، زمستان 1377

109.

از روان شناسی بین فرهنگی تا روان شناسی فرهنگی

دوره 4، شماره 1، بهار 1378

110.

آزمایش مدل هیدرولیکی دریچه کشوئی تونل تخلیه تحتانی سد مارون- مقایسه با مدل آئرودینامیکی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

111.

ازن ورد سپهر و پرتو فرابنفش رسیده به سطح زمین

دوره 25، شماره 1، بهار 1378

112.

اسباب معرفت صحیح نسخ در آیات قرآن

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

113.

استفاده از آزمایش رسوب sds جهت پیشگویی ارزش نانوایی گندمهای ایران

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

114.

استفاده از رسانه های گروهی نزد دانش آموزان دوره راهنمایی ومتوسطه شهرتهران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1378

115.

استفاده ناصواب از داروها درورزش آمفتامین ها

دوره 1، شماره 1، تابستان 1378

116.

اسرائیلیات یا اندیشه های وارداتی یهود در تفسیر قرآن

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

117.

اسناد کتابخانه مجلس‘ابزاری در خدمت نمایندگان و گنجینه ای ارزشمند در تاریخ معاصر ایران

149-148، شماره 148، زمستان 1377

118.

اشاره ای به روابط فرهنگی ایران و یونان در عصر اشکانی

149-148، شماره 148، زمستان 1377

119.

اصولیان کرد و نقش آنان در تحول علم اصول

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

120.

اغتشاشات داخلی در حقوق بین الملل

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

121.

یافته های سرولوژیکی لپتوسپیرائی در گاو در ناحیه ارومیه ، ایران

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

122.

الگویی در تعیین پایگاه اجتماعی – اقتصادی افراد و سنجش تحرک اجتماعی

دوره 14، شماره 14، زمستان 1378

123.

الگوی قیمت گذاری برگ های اختیار معامله

دوره 4، شماره 14، بهار 1378

124.

الگوی قیمت گذاری برگ های اختیار معامله اوراق بهادار

دوره 4، شماره 13، بهار و تابستان 1378

125.

آموزش روند طراحی معماری بکارگیری استعدادهای نهفته دانشجویان

4و5، شماره 0، زمستان 1377

126.

آنالیز فاکتوری سازه های تاثیر گزار بر آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی از دیدگاه هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

127.

انتخاب عصاره گیر مناسب برای استخراج روی قابل استفاده ذرت در بعضی از خاکهای مازندران

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

128.

آنتی ژن های سالمونلا آبورتوس اویس و ره یابی سرم شناسی برای تشخیص موارد آلودگی با کمک آنتی ژنها ی اختصاصی

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

129.

انتشار درخت سفید کرکو "Acer hyrcanum Fisch & C.A May." و رابطه آن با عوامل محیطی در شیب شمالی البرز

دوره 52، شماره 1، بهار 1378

130.

اندازه گیری نفوذ پذیری طولی چوب راش نسبت به مایع با استفاده از نمونه های با شکل غیر هندسی

دوره 52، شماره 1، بهار 1378

131.

آینده حسابداری مدیریت

دوره 8، شماره 2، پاییز 1378

132.

آینده شهرهای اتمی وطرح بازسازی نظامی روسیه

دوره 46، شماره 0، زمستان 1378

133.

انقلاب اسلامی در تفکر دینی امام خمینی(ره)

دوره 152، شماره 0، زمستان 1378

134.

بازنگری درروش نسبت P/F برای برآورد باروری در حال تغییر

دوره 14، شماره 14، زمستان 1378

135.

بحثی پیرامون تعاریف و ویژگیهای مناطق خشک ‘کویر وبیابان

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

136.

بحث تصوردرفلسفه دکارت بااقتباس ازمقاله( (Descartes on ideasآنتونی کنی

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

137.

بحثی در قواعد حاکم بر ضمانت نامه های بانکی

دوره 44، شماره 0، تابستان 1378

138.

بحران آسیا و ارزشهای آسیائی

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

139.

بیحسی اپی دورال با استفاده از کتامین در سگ

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

140.

برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز در مناطق خشک (مطالعه موردی : کاشان)

دوره 52، شماره 1، بهار 1378

141.

برخی مسائل نظری و روندهای تجربی در مطالعه میانجیگری موفق در روابط بین الملل

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

142.

بررسی اثر آبشویی بر تحکیم پذیری خاکهای گچی

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

143.

بررسی اثر آب و هوای بسیار گرم و سرد بر روی پارامترهای هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه و ارتباط آن با فعالیت غده تیروئید

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

144.

بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

145.

بررسی اثرات کلرال هیدرات به تنهایی یا توأم با سایر داروها دربیهوشی بز

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

146.

بررسی اثر بقایای علفهای هرز روی خصوصیات زراعی سه رقم گندم ایرانی در شرایط طبیعی غیر مزرعه ای

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

147.

بررسی اثر بیهوشی کنندگی گل میخک در ماهی و تعیین LC50 آن

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

148.

بررسی اثر تعادل کاتیون- آنیون جیره ها بر روی عملکرد رشد، تعادل اسید- باز خون و خصوصیات لاشة بره های پرواری ورامینی

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

149.

بررسی اثرتنش آبی در مراحل رشد و نمو،کمیت وکیفیت اسانس و مقدار روغن دانه سیاه دانه Nigella sativa L.

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

150.

بررسی اثر سه دوز مختلف FSH( Folltropin-V) در میزان سوپراوولاسیون در گاومیشهای رودخانه ای ( Bubalus bubalis)

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

151.

بررسی اثر عوامل اندازه گیری الکترومغناطیسی بر بازیابی جسم مجهول بروش تکرار برن

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

152.

بررسی اثر کجی پیش ترک در نمونه آزمایشگاهی DCB در تعیین مود 1 انرژی شکست ترک های بین لایه ای در مواد مرکب تک جهته

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

153.

بررسی اجمالی روند فیلمنامه نویسی در سینمای ایران

4و5، شماره 0، زمستان 1377

154.

بررسی احتمال وقوع کمبود مس در گوسفندان اطراف مشهد

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

155.

بررسی آراء تفسیری محیی الدین ابن عربی در فصوص الحکم

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

156.

بررسی ارزش غذایی پروتئینهای تک یاخته تولید ایران در تغذیه جوجه های گوشتی

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

157.

بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی جریان در سرریزهای مورب لبه پهن

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

158.

بررسی آسیب های ناشی از اجرای نامناسب در ساختمانهای خسارت دیده از زلزله منطقه قائنات – اردیبهشت ماه 1376

4و5، شماره 0، زمستان 1377

159.

بررسی استقرار و رشد کیست هیداتیک ثانویه در حیوانات آزمایشگاهی

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

160.

بررسی اقتصادی استفاده از نشاسته به عنوان کمک منعقد کننده در تصفیه آب

دوره 25، شماره 24، پاییز 1378

161.

بررسی آلودگی های کرمی دلفین ماهی ( Coryphaena hippurus) در آب های سواحل دریای عمان

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

162.

بررسی اهمیت کلینیکی بخیه پاراتنون در ترمیم جراحات زردپی تک سمی ها

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

163.

بررسی اونتوژنی Asaphes suspensus (Nees) (Hym. Pteromalidae) هیپرپارازیتوئید شته سیب زمینی Macrosiphum euphorbiae Thomas (Hom. Aphidiae

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

164.

بررسی باورها و آگاهی های والدین افراد عقب مانده ذهنی

دوره 4، شماره 1، بهار 1378

165.

بررسی بهره وری و کارآیی گندمکاران در استان خراسان (مطالعه موردی شهرستان چناران)

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

166.

بررسی بیواکولوژی موش مهاجر Cricetulus migratorius (Pall.) در مزارع گندم و جو استان تهران

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

167.

بررسی بیولوژی مگس گل جالیزPhytomyza orobanchiaeدرشرایط آزمایشگاهی ومزرعه در ارومیه

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

168.

بررسی پارامترهای اندازه گیر آسیب پذیری در گرافها

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

169.

بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

170.

بررسی پاره ای ا زاشتباهات قانون مجازات اسلامی

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

171.

بررسی تأثیر تحولات اقتصادی- اجتماعی بر زندگی حزبی در جوامع پیشرفته صنعتی

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

172.

بررسی تاثیر تمرینات هوازی منتخب به مدت هشت هفته ،بر عملکرد استقامتی موش های آزمایشگاهی ،در محیط آلوده ومحیط غیر آلوده

دوره 2، شماره 2، پاییز 1378

173.

بررسی تأثیر رسانه ها بر افکار عمومی کاربرد یک الگوی جامعه شناختی

دوره 13، شماره 13، تابستان 1378

174.

بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

175.

بررسی تأثیر عملیات خاک ورزی بوسیله گاوآهن برگرداندار در میزان حرکت و جابجایی خاک در اراضی زراعی شیبدار (روش ردیابی سزیم-137)

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

176.

بررسی تأثیر فرآیند تهیه نان و افزودن بیکربنات سدیم و اسیداسکوربیک برنان بربری غنی شده با آهن و ریبوفلاوین

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

177.

بررسی تاریخی قلمرو جنگلهای ایران با تأکید بر جنگلهای شمال

دوره 36، شماره 0، پاییز 1378

178.

بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک استامینوفن روی کبد موش صحرائی ( Rat)

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

179.

بررسی تجربی پاتوژنز کاندیدا آلبیکنس و آسپرجیلوس نایجر در گوش سگ

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

180.

بررسی تحول الگوی استقرار جمعیت روستایی (علل و پیامدها) مطالعه موردی استان سمنان

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

181.

بررسی تطبیق ادله اثبات دعوی

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

182.

بررسی تطبیقی آراء قدیس اگو ستینوس و امام محمد غزالی در باب خدا و انسان

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

183.

بررسی تطبیقی سقوط تعهدات

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

184.

بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1378

185.

بررسی تعیین پارامترهای طبیعی اشتقاقهای جلوسینه ای در سگهای نژاد ژرمن شپرد ایرانی

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

186.

بررسی تغییرات اجزای عملکرد ورگرسیون چندگانه بین برخی صفات در آفتابگردان در واکنش به تغییر الگوی کاشت

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

187.

بررسی تغییرات برخی از آنزیم های سرم خون بزها در پولیوآنسفالومالاسی تجربی با سولفید

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

188.

بررسی تغییرات جمعیت ریزوبیوم لگومینوزاروم بیووار تریفولی ونیاز به تلقیح آن در چند ایستگاه زیر تناوب برنج-شبدر در استان مازندران

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

189.

بررسی تغییرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

190.

بررسی تقاضای کالاهای وارداتی به ایران با استفاده از سیستم تقاضای نسبتاً ایده آل

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

191.

بررسی تنوع ژنتیکی گندم دیپلوئید وحشی Triticum tauschii با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای دانه

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

192.

بررسی تنوع ژنتیکی موجود در گندمهای بومی غرب کشور بااستفاده از تجزیه کلاستر وتجزیه به مؤلفه های اصلی

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

193.

بررسی چند شکلی های DNA بین جمعیت های سن گندم Eurygaster integriceps put. در ایران با استفاده از روش RAPD-PCR

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

194.

بررسی حوزه های مسؤولیت حسابرسان مستقل از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی و حسابرسان مستقل

دوره 7، شماره 2، زمستان 1377

195.

بررسی خصویات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی به منظور یافتن گیاهان معرف در وردآورد کرج

دوره 25، شماره 23، تابستان 1378

196.

بررسی دورگ گیری بین گونه ای (Hordeum vulgare L.*H.bulbosum L.) به منظور تولید هاپلوئید و هیبرید

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

197.

بررسی رابطه بین سطح برخورداری از مهارت های مدیریتی، شخصیت و تنیدگی (بررسی یک مورد خاص)

دوره 45، شماره 0، تابستان 1378

198.

بررسی رابطه فرسایش پذیری خاک(K)وپایداری خاکدانه ها در سریهای عمده خاکهای دشت قزوین

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

199.

بررسی رابطه وزن میش در زمان آمیزش با بازده تولید مثل در گوسفند نژاد بلوچی در شرایط پرورش سنتی

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

200.

بررسی رشد حرکتی در کودکان با اختلال حرکتی گروه های خام حرکت ،ناتوان ذهنی ومبتلا به نشانگان داون

دوره 3، شماره 3، زمستان 1378

201.

بررسی ریشه های پیدایش رابطه حامی –پیرو میان آمریکا و عربستان در دوران جنگ جهانی دوم

دوره 45، شماره 0، پاییز 1378

202.

بررسی رضایتمندی شغلی درباره عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی : مطالعه موردی یکی از سازمانهای استان فارس

دوره 13، شماره 13، تابستان 1378

203.

بررسی رفتار قابهای EBF با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی تیر رابط

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

204.

بررسی روش های ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری های بلندمدت (پروژه های سرمایه ای) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 1، تابستان 1378

205.

بررسی زیرواحدهای با وزن مولکولی بالا(گلوتنین)وچندصفت کیفی مهم دانه گندم وروابط آنها از طریق روشهای آماری چندمتغیره

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

206.

بررسی زمان کرک ریزی و مراحل مختلف چرخه فولیکولی در بز کرکی رائینی

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

207.

بررسی زمینه های تعادل زیستی در ساختار شهر

دوره 25، شماره 23، تابستان 1378

208.

بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریق روشهای آماری چند متغیره

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

209.

بررسی ژنتیکی مقاومت به سن (E.integriceps put.)

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

210.

بررسی ساختار پادگنی سالمونلا تیفی موریوم و کاربرد آن برای ردیابی عفونت های ناشی از این باکتری

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

211.

بررسی سبک اسنادواضطراب کودکان‘به عنوان تابعی از سبک اسنادی‘اضطراب‘ شغل وسطح تحصیلات والدین

دوره 4، شماره 1، بهار 1378

212.

بررسی سرواپیدمیولوژی بابزیا اویس درگوسفندان مناطق مختلف اقلیمی ایران

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

213.

بررسی شخصیت اهل بیت(ع) در قرآن « به روش تفسیر قران به قرآن»

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

214.

بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه لواسان

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

215.

بررسی صفات مهم زراعی ارقام گلرنگ بهاره از طریق روش های چندمتغیره آماری

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

216.

بررسی علل انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیری

دوره 2، شماره 2، پاییز 1378

217.

بررسی عملکرد فنی لوله های زهکش ژئوتکستایل(زمین بافت) در مقایسه با لوله های زهکش رایج در مدلهای آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

218.

بررسی عوامل مؤثر بر فعالیت پژوهشی اعضای هیأت علمی

دوره 14، شماره 14، زمستان 1378

219.

بررسی فراوانی بلوکهای دهلیزی – بطنی در گاو

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

220.

بررسی فراوانی عفونت ناشی از روتاویروس در گوساله های 12-0 هفته در ارومیه

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

221.

بررسی فقهی و حقوقی «اثر اکراه در عقد بیع»

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

222.

بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

223.

بررسی کمیت و ترکیب روغن زیتون "رقم زرد" در مناطق مهم زیتون کاری ایران

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

224.

بررسی مراتع عشایر کوچ رو سیستانی به منظور دستیابی به تعادل پایدار دام و مرتع

دوره 52، شماره 1، بهار 1378

225.

بررسی میزان استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز 1378

226.

بررسی میزان ترکیب پذیری و آثار سیتوپلاسمی به روش دای آلل در ذرت

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

227.

بررسی میزان فعالیت بعضی از آنزیم ها در نسوج مختلف جنین گوسفند در سنین مختلف

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

228.

بررسی مفهوم بهشت در اندیشه های دینی

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

229.

بررسی مفهوم توسعة پایدار در تحقیقات علمی جغرافیایی با تأکید بر جنبه های کشاورزی و روستایی

دوره 36، شماره 0، پاییز 1378

230.

بررسی مقایسه ای ارقام حاصل از کلون،گرده افشانی آزاد و خودگشنی در یونجه

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

231.

بررسی مقایسه ای دو روش اندازه گیری ازت فرّار تام (TVN) و شمارش کلی باکتریهای هوای (Total count) در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی منجمد

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

232.

بررسی مقایسه ای کفزیان بزرگ (MACROFAUNA) تالابهای بین المللی کلاهی و تیاب در سواحل خلیج فارس

دوره 25، شماره 23، تابستان 1378

233.

بررسی مکتب فقهی صاحب جواهر

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

234.

بررسی منابع آب زیرزمینی در درز و شکافها به روش مقاومت ویژه و قطبش القایی با آرایه مربعی

دوره 25، شماره 1، بهار 1378

235.

بررسی مهارت اجتماعی در گروهی از کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با استفاده از نظام درجه بندی مهارت اجتماعی

دوره 4، شماره 1، بهار 1378

236.

بررسی موضوع لفظ ومعنی دردوکتاب «الصناعتین»و«دلائل اعجاز»

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

237.

بررسی نیازها وعلایق مطالعاتی نوسوادان درایران‹نیمه دوم 1375›

دوره 0، 31-30، بهار 1378

238.

بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی در مزارع استان خراسان

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

239.

بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری میکرو درسطح استان سمنان

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

240.

بررسی و شناخت اثرات توسعه بر محیط زیست هرمزگان به روش مدل تخریب

دوره 25، شماره 23، تابستان 1378

241.

بررسی وضعیت تروفی تالاب انزلی با استفاده از GIS،شاخص تروفی (TSI)

دوره 25، شماره 23، تابستان 1378

242.

بررسی وضعیت تکلیف شب در مقطع ابتدایی شهر تهران از نظر دانش آموزان ‘اولیا ومعلمان

دوره 4، شماره 1، بهار 1378

243.

بررسی و مدلسازی پایداری سمتی خودرو

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

244.

بررسی ومقایسه ی منتخبی از ویژگی های روان شناختی دانشجویان دختر وپسر ورزشکار وغیر ورزشکار دانشگاه های زیر پوشش وزارت فرهنگ وآموزش عالی مستقر در تهران

دوره 3، شماره 3، زمستان 1378

245.

بررسی و نقد انواع شاخص های نقدینگی شرکت ها

دوره 4، شماره 13، بهار و تابستان 1378

246.

بررسی و نقد انواع شاخص های نقدینگی شرکت ها

دوره 4، شماره 14، بهار 1378

247.

بررسی و نقد قانون مجازات اسلامی

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

248.

برنامه ریزی حرکت قطارها در خطوط یک جمله

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

249.

بسته بندی کالا وبازاریابی

دوره 44، شماره 0، بهار 1378

250.

بلوکینگ

دوره 36، شماره 0، پاییز 1378

251.

بیم و امید دو شاخص تعادل روانی از دیدگاه اسلام

149-148، شماره 148، زمستان 1377

252.

بنیانها و چالشهای رشد و پایداری تعاونیها در کشورهای پیشرفته صنعتی

دوره 14، شماره 14، زمستان 1378

253.

بهره برداری از انفال

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

254.

بهره برداری بهینه از مخازن آب سدهای مخزنی متوالی

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

255.

به سوی آینده ای برای زیرساخت حسابداری کشورهای در حال توسعه

دوره 8، شماره 2، پاییز 1378

256.

به مناسبت کسب عنوان « مجله نمونه دانشگاه »

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

257.

پاشا و پاشایی در امپراتوری عثمانی

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

258.

پرداخت به شخص ثالث

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

259.

پژوهشی پیرامون بازی های بومی ومحلی آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1378

260.

پژوهشی پیرامون زندگی سیاسی و فرهنگی نواب اربعه

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

261.

پژوهشی پیرامون میلاد رسول اکرم(ص)

149-148، شماره 148، زمستان 1377

262.

پژوهشی پیرامون نزول قرآن بر هفت حرف

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

263.

پژوهشی در کتابشناسی جنگهای ردّه

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

264.

پژوهش های کاربردی در حسابداری (قسمت یازدهم)

دوره 8، شماره 1، تابستان 1378

265.

پژوهش های کاربردی در حسابداری (قسمت یازدهم)

دوره 7، شماره 2، زمستان 1377

266.

پیش فرضها و قضاوتهای ارزشی در متدلوژی علم

149-148، شماره 148، زمستان 1377

267.

پیشینه احکام وجود در فلسفه اسلامی

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

268.

پیوند اعضا از دیدگاه اسلام

دوره 3، شماره 0، پاییز 1378

269.

پیوند تصوف با فتوت

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

270.

تأثیرپذیری عراقی از بزرگان ادب وعرفان پیش از خود‘تأثیر وتأثر او با همعصران و تأثیرگذاری وی بر افراد بعد از خود

149-148، شماره 148، زمستان 1377

271.

تأثیرتراکم بوته وسربرداری بر عملکرد واجزاءعملکرد ذرت دانه ای در منطقه زیرسددرودزن استان فارس

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

272.

تأثیر تغییر شکل گرم استنیت بر تغییر حالت بینیتی در فولادهای کم آلیاژ

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

273.

تاثیر تمرینات هوازی در آب برروی عملکرد قلب زنان میانسال

دوره 2، شماره 2، پاییز 1378

274.

تاثیرتمرینات ورزشی همراه با کمربند لاغری برکاهش چربی موضعی ،کلسترول ،تری گلیسرید، LDL ,HDL خون ،ترکیبات ادرار ومدفوع در زنان میانسال

دوره 2، شماره 2، پاییز 1378

275.

تاثیر حرکت وفعالیت های جسمانی درتسهیل فرآیند رشد شناختی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1378

276.

تاثیردینی انقلاب اسلامی برادب انتفاضه

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

277.

تأثیر سطوح مختلف هرس بر عملکرد رقم انگوربیدانه سفید

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

278.

تأثیر شرایط تغلیظ و نگهداری بر رنگدانه های آب انار

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

279.

تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در حرکت وجابجایی خاک اراضی زراعی شیبدار(روش قطعات فلزی)

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

280.

تأثیر فرهنگی غزالی در بغداد و مسیر تفکر وی از تهافت الفلاسفه تا احیاء علوم الدین

149-148، شماره 148، زمستان 1377

281.

تأثیر فرهنگ هندوییزم بر مسلمانان هند

دوره 14، شماره 14، زمستان 1378

282.

تاثیر مصرف دو رژیم ویتامین C روی توان هوازی وبی هوازی دانشجویان پسر

دوره 2، شماره 2، پاییز 1378

283.

تأثیر نوع مواد اولیه بر ترکیب فازی و مورفولوژی پودر مغناطیسی فریت نوع M

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

284.

تاریخچه مختصر کتابخانه وموزه ملی ملک

دوره 0، 33-32، بهار 1378

285.

تاریخنگاری هنر ایران

4و5، شماره 0، زمستان 1377

286.

تبلیغ مسیحیت در قلمرو اسلام و پادریان در ایران

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

287.

تجدد و زمینه سازی ظهور جنبش های اجتماعی در غرب

دوره 46، شماره 0، زمستان 1378

288.

تجزیه ژنتیکی بعضی از خصوصیات کمی ذرت 1- تجزیه میانگین عملکرد وصفات وابسته به آنچ

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

289.

تجزیه علیت آثار متقابل ژنوتیپ ومحیط در لاینهای جایگزین شده کروموزومی گندم

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

290.

تجزیه وتحلیل بیومکانیکی وارو درژیمناستیک از طریق اندازه گیری نیروها وزوایا در تیک آف وفرود

دوره 3، شماره 3، زمستان 1378

291.

تجزیه و تحلیل رشد سه رقم سیب زمینی در سطوح مختلف الگوی کاشت و تراکم بوته

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

292.

تجزیه وتحلیل همبستگی وضرایب مسیر صفات مورفولوژیک و فنولوژیک مرتبط با عملکرد در سویا

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

293.

تحریمهای اقتصادی شورای امنیت و حقوق بشر

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

294.

تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت اول)

دوره 45، شماره 0، تابستان 1378

295.

تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت دوم)

دوره 46، شماره 0، پاییز 1378

296.

تحقیقی پیرامون محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری در گزارشگری درون سازمانی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1377

297.

تحقیق نسخه خطی پایان نامه های ایضاع مخالفة السنة لنص الکتاب والسنة ، تألیف علامه حلی

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

298.

تحلیلی از آخرین خطابه نهج البلاغه (خطبه 183) ((الحمدلله الذی الیه مصائر الخلق...))

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

299.

تحلیل اضطراب «صفتی» و« وضعی» مدیران سازمان تربیت بدنی کشور ومقایسه آن با مدیران سازمان برنامه وبودجه

دوره 3، شماره 3، زمستان 1378

300.

تحلیلی بر نقش رسانه های جمعی در بازی های المپیک طی قرن بیستم

دوره 3، شماره 3، زمستان 1378

301.

تحلیل ترکهای مورب وکنگره ای شکل تحت شرایط حالت ترکیبی II&I در صفحات محدود غیرمتجانس با استفاده از روش انتگرال J

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

302.

تحلیل تطبیقی مسأله کلیات

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

303.

تحلیل ریسک و بازده سهام شرکت های سرمانه گذاری در بورس تهران

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

304.

تحلیل عوامل تنیدگی شغلی « سازمانی » و« مدیریتی » در مدیران سازمان تربیت بدنی کشور

دوره 2، شماره 2، پاییز 1378

305.

تحلیل مقایسه ای الگوهای رشد نئوکلاسیک و درون زا

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

306.

تحول تاریخی طبیعی زاینده رود و شکل گیری مدنیّت در حاشیة آن

دوره 36، شماره 0، پاییز 1378

307.

تخمین تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل " قیمت هدانیک " مطالعه موردی خمینی شهر

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

308.

تداخل فرهنگی و زیستی گروه های انسانی در ایران مورد مطالعه: روستاهای بخش چادگان از استان اصفهان

دوره 13، شماره 13، تابستان 1378

309.

ترتیل از دیدگاه قرآن و حدیث

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

310.

تزریق حشره کشها داخل تنه درختان مرکبات: یک متد جدید برای کنترل آفات

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

311.

تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانة مدیونیت است

دوره 45، شماره 0، پاییز 1378

312.

تسلیم و رضا در مثنوی معنوی

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

313.

تشخیص احساس بو وتحریک فرمالدهید درآزمودنی های انسانی

دوره 4، شماره 1، بهار 1378

314.

تصحیح انتقادی « رساله فی الحدوث» از صدر الدین شیرازی با مقدمه ای تحقیقی

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

315.

تصحیح ، تخشید و ترجمه دو رساله فقهی – کلامی از علامه حلی و فخر المحققین

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

316.

تصحیح و تحقیق کتاب جامع الافکار و ناقد لانظار مولی مهدی نراقی

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

317.

تعیین الگوی پروتئینی واریته های مختلف تراکوفایتون ورورکوزوم

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

318.

تعیین بقایای آنتی بیوتیکی در لاشه طیور با استفاده از آزمایش چهارپلیت در کشتارگاههای اطراف شیراز

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

319.

تعیین توزیع اندازه ذرات دوده از اگزوز موتورهای دیزلی و طراحی وارزیابی یک فیلتر الکترواستاتیک برای حذف اینگونه ذرات از جریان اگزوز

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

320.

تعیین حساسیت و ویژگی آزمایش پادتن درخشان با روش غیر مستقیم در تیلریوز بدخیم گوسفند

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

321.

تعیین درصد ریزش میوه و خوشه از درخت در ده رقم پسته با یک تکاننده مکانیکی

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

322.

تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین جیره جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

323.

تعیین شاخصهای اپیدمیولوژیک اولتراسونوگرافی در تشخیص تورم ضربه ای نگاری و صفاق در گاو

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

324.

تعیین شاخصهای پایداری و نماد آن درمحیط زیست

دوره 25، شماره 24، پاییز 1378

325.

تعیین فاصله بهینه بین تیغه های گاو آهن کج ساق متقابل برای دستیابی به خاکورزی مطلوب

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

326.

تعیین میزان فلزات سنگین ( Ni ,Zn ,Cu ,Pb ,Co , Cd) آب , رسوبات و آبزیان رودخانه کارون (73-72)

دوره 52، شماره 1، بهار 1378

327.

تعیین مناسب ترین گزینه توزیع آب در شبکه آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری قوریچای)

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

328.

تعهد سازمانی و موفقیت فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

329.

تغییرات مکانی آلودگی کادمیوم در اطراف سه کارخانه استخراج روی واقع در شمال شرقی کشور بلژیک

دوره 25، شماره 24، پاییز 1378

330.

تغییرات هورمونی وحجم پلاسما پس از تمرین های استقامتی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1378

331.

تغییر نگرش به جهان و انسان راهی به سوی حفاظت محیط زیست

دوره 25، شماره 23، تابستان 1378

332.

تفاوتهای باروری در استان هرمزگان سال 1375

دوره 25، شماره 24، پاییز 1378

333.

تفکر خلاق و باروری آن در سازمانهای آموزشی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1378

334.

تقصیر زیاندیده

دوره 46، شماره 0، زمستان 1378

335.

تلوزیون در ایران: ابزار توسعه یا نمادساز

دوره 14، شماره 14، زمستان 1378

336.

تناسب نوع شخصیت و نوع شغل تدبیری که کمتریت توجه مدیران به آن جلب شده است

دوره 44، شماره 0، بهار 1378

337.

تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران

دوره 3، شماره 0، پاییز 1378

338.

توصیف خود: پژوهشی مقایسه ای بر مبنای سن و جنس

دوره 4، شماره 1، بهار 1378

339.

تئوریهای ایمان و نقد جی . ال. مکّی بر آنها

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

340.

جایگاه ابومخنف ازدی در تاریخنگاری اسلام

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

341.

جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور

دوره 2، شماره 2، پاییز 1378

342.

جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت در جیره های غذایی جوجه های گوشتی

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

343.

جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها و تأثیر آن بر بودجه دولت در ایران

دوره 7، شماره 2، زمستان 1377

344.

جبران خدمات

دوره 45، شماره 0، تابستان 1378

345.

جزایر تنب و ابوموسی

دوره 46، شماره 0، زمستان 1378

346.

جغرافیا وعملکردباسازی مناطق جنگزده دراستان کردستان

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

347.

جلوه های ((تأمل )) در آثار ایلیا ابو ماضی

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

348.

جنبش زنان و روابط بین الملل

دوره 45، شماره 0، پاییز 1378

349.

چالش ها و تنگناهای صادرات صنعتی در قیمت گذاری:تصویری از شرکت های صادراتی کاشی و سرامیک ایران

دوره 45، شماره 0، تابستان 1378

350.

چشم اندازی به آراء فیلسوفان پیرامون طبیعت

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

351.

چگونگی انتشار انرژی صوتی در محیط دریا و بستر آن با استفاده از روش مودهای نرمال

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

352.

حداقل قواعد بشر دوستا نة قابل اجرا در آشوبها و شورشهای داخلی

دوره 45، شماره 0، پاییز 1378

353.

حریت(آزادی )در مثنوی

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

354.

حرکت :زیر بنای تربیت بدنی وورزش

دوره 1، شماره 1، تابستان 1378

355.

حرکت و رفتار یک کم فشار بریده از دیدگاه کژفشاری

دوره 25، شماره 1، بهار 1378

356.

حق شرط به معاهدات

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

357.

حقیقت و افسانه در مدل پورتر

دوره 44، شماره 0، بهار 1378

358.

حقوق تطبیقی معاهدات بین المللی

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

359.

حقوق مالکیهای فکری

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

360.

حقوق محجورین

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

361.

حقوق وتوسعه

دوره 45، شماره 0، پاییز 1378

362.

حکمیت اسود ابن یعفر

دوره 152، شماره 0، زمستان 1378

363.

حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی)

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

364.

حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی)

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

365.

حل معادلات وابسته ترموالاستیسیته دینامیکی در استوانه جدار نازک تحت اثر شوکهای فشار، برش و درجه حرارت با استفاده از روش اجزاء محدود

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

366.

خاندانها و آداب و آیینهای ایرانی وجنبه های از زندگی اجتماعی در قلمرو سامانیان

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

367.

خانواده‘ دانشگاه و جامعه پذیری مذهبی

دوره 13، شماره 13، تابستان 1378

368.

خبر

دوره 13، شماره 13، تابستان 1378

369.

خصوصیات زمین لرزه های سال 1360(1981) گلباف و سیرچ – چهار فرسنگ د رجنوب شرق ایران

دوره 25، شماره 1، بهار 1378

370.

خطای ورزشی و مسئولیت ورزشی

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

371.

خلافت عباسیان در مصر (659 ق / 1261 م- 923 ق / 1517 م)

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

372.

دادرسی کیفری به عنوان حقوق بشر

دوره 44، شماره 0، تابستان 1378

373.

دانشجویان ایران ونهضت المپیک

دوره 1، شماره 1، تابستان 1378

374.

درآمدی بر تفسیر و تفاسیر عرفانی

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

375.

در محضر حکیم فندرسک

149-148، شماره 148، زمستان 1377

376.

درون یابی و مدلسازی سه بعدی سطح کورتکس از روی تصاویر تشدید مغناطیسی

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

377.

دستگاه آوانگار فارسی

دوره 152، شماره 0، زمستان 1378

378.

رابطه ی بین تیپ بدنی وعوامل آمادگی جسمانی دربین دانشجویان غیرورزشکار

دوره 3، شماره 3، زمستان 1378

379.

رابطه پاسخ های رفتاری به محرک اجتماعی مبهم با اسناد نیت ‘هدفهای اجتماعی و ادراک خود-کارآمدی کودکان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1378

380.

رابطه فقه و حقوق

دوره 3، شماره 0، پاییز 1378

381.

رابطه مصلحت عمومی و آزادی فردی

دوره 44، شماره 0، تابستان 1378

382.

رساله معارف از صدر الدین قونوی (متوفی 673 ق) ترجمه عبدالغفور لاری (متوفی 912 ق)

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

383.

ریشه یابی تحولات درآمدی عمومی در ایران

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

384.

روابط ترکیبی شیوه های فرهنگی؛ روش شناخت جامعه نو

دوره 13، شماره 13، تابستان 1378

385.

روانشناسی در مثنوی

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

386.

روایی و پایایی مقیاس هسته کنترل نویکی-استریکلند کودکان در گروهی از دانش آموزان دوره ابتدایی وراهنمایی شهر شیراز

دوره 4، شماره 2، تابستان 1378

387.

روش های برنامه ریزی آرمانی فازی

دوره 46، شماره 0، پاییز 1378

388.

روش های تغییر فرهنگ سازمانی

دوره 46، شماره 0، پاییز 1378

389.

روش ها و دیدگاهها در آموزش و پرورش اسلامی از آغاز تا عصر ابن خلدون

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

390.

رویکردهای نو در سیاستگذاری عمومی؛ از منطق سامان گریزی تا راهکارهای سامانمندی

دوره 45، شماره 0، پاییز 1378

391.

روند شهرنشینی، مسئله شهرهای بزرگ

دوره 36، شماره 0، پاییز 1378

392.

ز عهد صحبت او در میانه یاد آریم

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

393.

زن درجاهلیت عرب

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

394.

زندگی جان کیتس و تفسیری از ((غزل پاییزی))

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

395.

زندگی شمس الدین محمد بن محمود آملی

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

396.

زندگی فرهنگی و اندیشه های شیعیان از سقوط بغداد تا صفویه

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

397.

زندگینامه قاضی سید نورالله مرعشی شوشتری

دوره 152، شماره 0، زمستان 1378

398.

ژئوپلیتیک ایران در نظام دگرگون شونده جهانی

دوره 36، شماره 0، پاییز 1378

399.

ساخت کالبدی شهر بین عقل و احساس

دوره 25، شماره 24، پاییز 1378

400.

ساز و کارهای دگرگونی در روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

401.

سید محمد کاظم عصار : فیلسوف و عارف عصر

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

402.

سرمقاله

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

403.

سیستم عصبی ونقش واثر آن در ترمیم، بازسازی وبهبودکار عضلات مخطط

دوره 1، شماره 1، تابستان 1378

404.

سیف الدوله امیر نامدار بنی مزید و حوزة علمیّة حلّة سیفیه

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

405.

((سلاطین و امراء و شعر فارسی)) خلاصه ای از سخنرانی مهاراجه سرکشن پرشاد بهادر یمین السلطنه متخلص به شاد

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

406.

سلام در اسلام

149-148، شماره 148، زمستان 1377

407.

سینتیک واکنش So2 با CaO در 1123 درجه k

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

408.

سنجش و اثربخشی سبک رهبری مدیران

دوره 45، شماره 0، تابستان 1378

409.

سوشیانت در اوستا

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

410.

شبیه سازی حرکات ارادی بیماران ضایعه نخاعی در هنگام برخاستن از روی صندلی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

411.

شبیه سازی رفتار حالت پایدار ژنراتور القایی تکفاز خودتحریک

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

412.

شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری ،دائم،لزج و مافوق صوت با استفاده از معادلات ناویر-استوکس سهموی شده (PNS)

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

413.

شبیه سازی، کاربردها، نرم افزارهای کامپیوتری و آینده آن

دوره 44، شماره 0، بهار 1378

414.

شخصیت حقوقی جامعه و اتحادیة اروپایی

دوره 44، شماره 0، تابستان 1378

415.

شرح انوار بر انوار در پرتو تبیان مجمع بیان و کشف اسرار روح جنان

149-148، شماره 148، زمستان 1377

416.

ششمین همایش سالانه زبان وادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

417.

شناخت ابعاد نظام مالی در انگلستان

دوره 4، شماره 14، بهار 1378

418.

شناخت ابعاد نظام مالی در انگلستان

دوره 4، شماره 13، بهار و تابستان 1378

419.

شناخت جنبه های اقتصادی سیاستهای کاهش فقر

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

420.

شناخت گونه ها و وضعیت ذخایر باربوس ماهیان غرب کشور

دوره 25، شماره 23، تابستان 1378

421.

شناسایی گروههای آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه سیب زمینی در استان خراسان

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

422.

شناسایی نشانگر DNAیDAF دارای پیوستگی با ژن Yr5 مقاومت به زنگ زرد گندم

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

423.

شهر و ارزشهای انسانی (با تأکید بر ساختار کوچک شهری)

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

424.

شیوه های نوین در مدیریت رفتار سازمانی

دوره 3، شماره 0، پاییز 1378

425.

صدر الدین محمد دشتکی شیرازی زندگی، آثار و آراء فلسفی

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

426.

صفات «شهر اسلامی » در «متون اسلامی »

4و5، شماره 0، زمستان 1377

427.

صورتگری هنری در شعر خاقانی برگرفته از بلاغت قرآنی

4و5، شماره 0، زمستان 1377

428.

ضرائب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای چند صفحه ای و TTوXX

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

429.

ضرورت توسل به تکنولوژی پیشرفته و چگونگی تأثیر آن در ارتقاء بهره وری تولید

دوره 46، شماره 0، پاییز 1378

430.

ضرورت و یقین ((می اندیشم ))

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

431.

ضمان حسن اجرای قرارداد

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

432.

ضم ضمیمه در حقوق اسلام

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

433.

طبقه بندی اختلافات هواپیمایی بین المللی کشوری

دوره 46، شماره 0، زمستان 1378

434.

طبقه بندی هوموس جنگلی بر اساس خصوصیات جوامع گیاهی در یک جنگل آمیخته پهن برگ کشور بلژیک

دوره 52، شماره 1، بهار 1378

435.

طرق جایگزین حل وفصل دعاوی در حقوق تجارت

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

436.

عشایردشت مغان ازکوچ روی تااسکان

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

437.

عمل ژن برای مقاومت در مرحله بلوغ نسبت به زنگ زرد در گندم

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

438.

عوامل شناختی موثر بر ساختار نا بهنجار کتابخوانی

دوره 0، 33-32، بهار 1378

439.

عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری

دوره 2، شماره 0، بهار 1378

440.

غالب شاعر ی توانا

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

441.

فراز و فرود سخن در مثنوی مولوی بر اثر غلیان عشق و شور و جذبه تداعی ها

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

442.

فرآیندهای فرهنگی معاصر و پیامدهای آنها در حوزه انسان شناسی

دوره 13، شماره 13، تابستان 1378

443.

فرمانروایی مرعشیان مازندران

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

444.

فرهنگ واژگان مالی (9)

دوره 4، شماره 13، بهار و تابستان 1378

445.

فضولی بغدادی وتجلی عرفان درآثارفارسی او

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

446.

فضولی در آفتاب قرآن

149-148، شماره 148، زمستان 1377

447.

فی ظلال الأمثال

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

448.

فلسفه آموزش و پرورش و اهمیت فرهنگ از دیدگاه متیو آرنولد

دوره 4، شماره 2، تابستان 1378

449.

فهرست پایان نامه های دکتری علوم قرآن و حدیث

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

450.

فهرست پایان نامه های دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

451.

فهرست پایان نامه های دکتری گروه فلسفه و کلام اسلامی

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

452.

فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

453.

فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه ادیان و عرفان تطبیقی

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

454.

فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه علوم قرآن و حدیث

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

455.

فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه فلسفه و کلام اسلامی

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

456.

فهرست مقالات و بررسیها

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

457.

قابل متکی بر هوا پیشرفت های نوین در اجرای پوسته های گنبدی

4و5، شماره 0، زمستان 1377

458.

قاعدة استیمان در سقوط ضمان

دوره 44، شماره 0، تابستان 1378

459.

قصیده کلیه میراث دار سوررئالیسم سمبولیسم و تصوف

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

460.

قیمومت شخص حقوقی و «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور»

دوره 46، شماره 0، زمستان 1378

461.

کاربرد تحلیل ابعادی و مدل فیزیکی در بررسی عمق جریان چگال در محل فرو روی دریاچه ها

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

462.

کاربرد چاه پیمایی در تعیین فشار هیدرولیکی سفره های زیرزمینی آب ناحیه کارستی قصر قمشه-جنوب غرب ایران

دوره 25، شماره 1، بهار 1378

463.

کاربرد روشهای رگرسیونی دربرآورد ضرایب فنی الگوهای برنامه ریزی خطی

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

464.

کتابخانه های مرکزی دانشگاهی ونقش پژوهشی آن

دوره 0، 33-32، بهار 1378

465.

کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی هند

دوره 0، 31-30، بهار 1378

466.

کتاب شناسی نظریه ی ترجمه برمبنای فهرست کامپیوتری انجمن زبان های

دوره 0، 33-32، بهار 1378

467.

کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

دوره 13، شماره 13، تابستان 1378

468.

یک رابطه جدید برای تحلیل و ارزیابی بار کلوژر ترک خستگی : مطالعه تحلیلی و تجربی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

469.

یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

470.

کیست هیداتیک در شتر و نقش آن در اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

471.

کیفیت معاد از دیدگاه ابن عربی

149-148، شماره 148، زمستان 1377

472.

کلام وتصوف اسلامی از صدر اسلام تا حدود430 هجری تصوف

دوره 0، 33-32، بهار 1378

473.

کلام وتصوف اسلامی از صدر اسلام تا حدود 430 هجری معتزله

دوره 0، 31-30، بهار 1378

474.

کنایه و اسباب بلاغت آن

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

475.

کنوانسیون قسطیطنیه (1915) و تأثیر الغاء آن بر سرنوشت سیاسی ایران

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

476.

گردشگری در استان گیلان

دوره 36، شماره 0، پاییز 1378

477.

گزارش اجلاس بین المللی استادان زبان و ادب فارسی – هند دانشگاه گجرات-احمدآباد

149-148، شماره 148، زمستان 1377

478.

گزارشی از یک مورد جرب کیلتیلا یازگوری در سگ در استان آذربایجان شرقی

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

479.

گزارش سخنرانیهای علمی در مرکز مطالعات عالی بین المللی طی سه ماه سوم سال 1378

دوره 46، شماره 0، زمستان 1378

480.

گزارش سخنرانیهای علمی در مرکز مطالعات عالی بین المللی طی نیمه اول سال1378

دوره 44، شماره 0، تابستان 1378

481.

گزارش سخنرانیهای علمی در مرکز مطالعات عالی بین المللی طی نیمه دوم سال 1377

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

482.

گزارش یک مورد ناباروری مادیان به دلیل ابتلای تخمدان به تومور سلولهای گرانولوزا

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

483.

گشتاور رشد جمعیت ایران

دوره 13، شماره 13، تابستان 1378

484.

گفتگو/ استاد رندال کالینز

دوره 14، شماره 14، زمستان 1378

485.

گفتگویی با استاد ریتزر

دوره 13، شماره 13، تابستان 1378

486.

مالکیت دولت نسبت به آبهای عمومی و اراضی وابسته به آن

دوره 45، شماره 0، پاییز 1378

487.

مبادی علوم طبیعی

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

488.

مجموعه حرم حضرت معصومه(س)

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

489.

محاسبات عددی انتقال حرارت هدایتی در پره های حلقوی از جنس مواد ارتوتروپیک

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

490.

محاسبة هزینه های جنبی آبکشی بیش از حد از منابع آب زیرزمینی مطالعة موردی شهرستان رفسنجان

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

491.

مدخلی بر نظریه دینی رودلف اوتو بر اساس کتاب « مفهوم امر قدسی »

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

492.

مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک تعریف و کاربرد آن در سازمان های مالی

دوره 4، شماره 14، بهار 1378، صفحه 125-144

493.

مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک: تعریف و کاربرد آن در سازمان های مالی

دوره 4، شماره 13، بهار و تابستان 1378

494.

مدیریت شرکت سهامی

دوره 44، شماره 0، تابستان 1378

495.

مدیریت کیفیت جامع: جنبه های تجربی ،نظری و عملی

دوره 44، شماره 0، بهار 1378

496.

مدیریت کیفیت جامع و پرسش های بی پاسخ

دوره 3، شماره 0، پاییز 1378

497.

مدلی برای بادهای کوه- دشت تهران

دوره 25، شماره 1، بهار 1378

498.

مدل بهینه حمل و نقل فرآورده های سوختی(بنزین) از پالایشگاه ها و مبادی ورودی کشور به انبارهای شرکت نفت

دوره 44، شماره 0، بهار 1378

499.

مدل توسعه شاخص سطح برگ مزرعه گندم زمستانه در رابطه با شرایط رطوبت خاک

دوره 1، شماره 1، بهار 1378، صفحه 13-14

500.

مدل سازی تأثیرات مجموعه فاکتورهای حرارت ، PH، سوربات پتاسیم ، نمک و زمان نگهداری در احتمال رشد سالمونلا تایفی موریوم در سیستم برات

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

501.

مدلسازی و فهرست بندی در FMS با استفاده از شبکه های پتری و الگوریتم های ژنتیکی

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

502.

مدل مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل تحت اثر حرکت گهواره ای پی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

503.

مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه

دوره 4، شماره 14، بهار 1378، صفحه 50-71

504.

مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه

دوره 4، شماره 13، بهار و تابستان 1378

505.

مروری بر مدلهای برنامه ریزی استراتژیک

دوره 45، شماره 0، تابستان 1378

506.

مروری بر منابع تاریخی دورة ممالیک

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

507.

میزان سازگاری عنوان های کتاب های فارسی در حوزه ی علوم اسلامی با موضوعات آنها

دوره 0، 31-30، بهار 1378

508.

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

دوره 46، شماره 0، زمستان 1378

509.

مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل ( تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل)

دوره 44، شماره 0، تابستان 1378

510.

مشارکت زنان روستایی در تأمین و تجهیز منابع

دوره 14، شماره 14، زمستان 1378

511.

مشاهدات میکروسکوپیک الکترونی اسکنینگ همانکوس کونتورتوس بالغ ( نماتود)

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

512.

مشکل ابهام و عدم صراحت درحسابداری

دوره 8، شماره 1، تابستان 1378

513.

مشکلات مطالعات تحلیلی محیط زیست در فضای کوهستان

دوره 25، شماره 23، تابستان 1378

514.

مطالعات مالی : نگاهی دوباره مروری بر پایان نامه های تحصیلی (قسمت هفتم)

دوره 4، شماره 14، بهار 1378

515.

مطالعات مالی : نگاهی دوباره نگاهی بر پایان نامه های تحصیلی(قسمت هفتم)

دوره 4، شماره 13، بهار و تابستان 1378

516.

مطالعة نحوة انتقال مواد ازته، فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم از دلمه به آب-نمک در طی دوره رسیدن پنیر سفید ایرانی

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

517.

مطالعه ای بر یافته های خونشناسی و بیوشیمیایی در تیلریوز بدخیم گوسفند

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

518.

مطالعه بالینی عملکرد کرایوسرجری بر روی ضایعات هیپرپلاستیک و نئوپلاستیک پوست و مخاطات

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

519.

مطالعه پخش مواد فعال در سطح Tween 80 , CTAB , SDS و Arkopal 15 بر روی سطح آب

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

520.

مطالعه تأثیر تغییرات ماده خشک مخلوط شیربازساخته ومعمولی بر روی برخی خواص فیزیکی وشیمیایی شیروآب پنیر حاصله

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

521.

مطالعه تغییرات وزن گوسفند نژاد بلوچی در آلودگی تجربی به فاسیولا ژیگانتیکا

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

522.

مطالعه رشد فاکتوریال هاگهای کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ A با استفاده از مجموعه عوامل رشد حرارت ، غلظت نمک ، PH ، نوع اسید و زمان نگهداری

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

523.

مطالعه روش های دفع زباله های خانگی و امکان بازیافت آنها در شهر کرج

دوره 52، شماره 1، بهار 1378

524.

مطالعه ساختار ریزبینی و ریزبینی بعدی لوله گوارش در میگوهای ببری سبز خلیج فارس و دریای عمان

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

525.

مطالعه سازوکار زلزله 20 اردیبهشت 1376 (10 مه 1977) قائن- بیرجند به روش برگردان تانسور گشتاور لرزه ای

دوره 25، شماره 1، بهار 1378

526.

مطالعه مقایسه ای بافت شناسی تخمدان محلی ( بومی آذربایجان غربی ) و مرغ نژاد لگهورن سفید

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

527.

مطالعه مقایسه ای فارماکوکی نتیک سولفونامیدها در بز

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

528.

مطالعه هیستومورفومتری و سیتولوژیکی آندومتر رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

529.

معیارزیبایی دربلاغت سخن عربی چیست؟

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

530.

معیارهای شناخت آیات و سور مکی و مدنی

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

531.

معرفی ترجمه ای کهن از قرآن کریم اثر:نظام الدین نیشابوری‹قرن هشتم هجری قمری›

دوره 0، 31-30، بهار 1378

532.

معرفی کتاب

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

533.

معرفی کتاب : رشد جنسیت

دوره 4، شماره 2، تابستان 1378

534.

معرفی کتاب: روش 3 ، (شناخت شناخت)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1378

535.

معرفی کتاب: روش های تحقیق در علوم رفتاری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1378

536.

معرفی کتاب کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبان فارسی

دوره 14، شماره 14، زمستان 1378

537.

معرفی کتاب کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبان فارسی

دوره 13، شماره 13، تابستان 1378

538.

معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

دوره 14، شماره 14، زمستان 1378

539.

معرفی یک تفسیر کهن پارسی و گنجینه ای نفیس از واژگان دری

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

540.

مقایسه ی اعتبار جدول قد –وزن وفرمول های استاندارد در برآورد وزن مطلوب بدن زنان ورزشکار وغیرورزشکار

دوره 3، شماره 3، زمستان 1378

541.

مقایسه برخی از روشهای مورد استفاده در کاهش اثرات افلاتوکسین بر روی شاخصهای تولیدی جوجه های گوشتی

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

542.

مقایسه توانایی ایمنی زایی آنتی ژنهای مختلف رایزوپوس اوریزا در حیوانات تجربی

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

543.

مقایسه چهارعصاره گیر شیمیایی برای برآورد پتاسیم قابل استفاده درخاکهای شالیزاری شمال ایران

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

544.

مقایسه دردمندی بین منطق الطیر عطار نیشابوری و دیوان حافظ

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

545.

مقایسه فرمولاسیون گرانول و امولسیون چند حشره کش برای کنترل سن معمولی گندم Eurygaster integriceps put. (Het. Scutelleridae)

دوره 1، شماره 0، بهار 1378

546.

مقایسه کنترل شیمیایی وبیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی زیره سبز(Fusarium oxysporum f.sp.cumini)درشرایط آزمایشگاه وگلخانه

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

547.

مقایسه مقادیر نفوذپذیری ونشست پذیری خاکهای رسی متراکم شده با دوروش تراکم استاتیکی ودینامیکی

دوره 3، شماره 0، بهار 1378

548.

مقایسه هدایت آبی اشباع خاک به روش پمپاژ به داخل چاهک و روش پرمامتر گلف در بالای سطح ایستابی

دوره 1، شماره 1، بهار 1378، صفحه 1-12

549.

مقدمه ای بر حکمت هنر اسلامی

4و5، شماره 0، زمستان 1377

550.

ملاحضاتی در باب حرکت جوهری

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

551.

ملاحظاتی پیرامون رویه قضایی به عنوان منبع حقوق

دوره 45، شماره 0، پاییز 1378

552.

ملاحظات مدیریتی در کاربرد مدلهای آب زیرزمینی

دوره 25، شماره 24، پاییز 1378

553.

منشا فصاحت و بلاغت عبدالله بن المقفع

149-148، شماره 148، زمستان 1377

554.

مهاجران ایرانی در کشور کانادا

149-148، شماره 148، زمستان 1377

555.

موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران افغانستان

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

556.

موفقیت در سوادآموزی بزرگسالان‘ در ایران‘ بعد از انقلاب اسلامی (برخی جنبه های جمعیت شناختی)

دوره 14، شماره 14، زمستان 1378

557.

ناسیونالیسم نوین در ژاپن

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

558.

نخستین مراحل ورود اسلام به هند

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

559.

نسخه های خطی محمد حسن رجایی زفره ای

دوره 0، 33-32، بهار 1378

560.

نظری بر مبانی حق الثبت و نقدی بر اجرای آن

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

561.

نظریه تعریف و قطورات آن به ضمیمه ترجمه مسرع ثانی مطارحات

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

562.

نظریه تعیین عرضه اقتصادی کالای بادوام

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

563.

نظریه سطح حاوی در باب مکان نزد فیلسوفان مسلمان

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

564.

نظریه های توصیفات

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

565.

نقدی بر آراء مغرضانه برخی از ناقدان‘ پیرامون شخصیت ادبی سرایندگان متعهد شیعی و اشعار آنان

149-148، شماره 148، زمستان 1377

566.

نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر

دوره 45، شماره 0، پاییز 1378

567.

نقد کتاب "مکتب های ادبی" به یاد استاد گافیک و نقاشی شمس حسین شمیسا

دوره 152، شماره 0، زمستان 1378

568.

نقد و بررسی تطبیقی حقوق زن در فقه اسلامی ( بخش نکاح )

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

569.

نقد و بررسی کتاب نظامهای بهره برداری مطالعه تطبیقی نظامهای بهره برداری کشاورزی و ارزشیابی عملکرد آنها به منظور شناخت انواع ویژگیهای نظامهای بهره برداری بهینه و مناسب درایران

دوره 14، شماره 14، زمستان 1378

570.

نقش تغذیه درختان مادری ومحل تهیه قلمه از شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون-رقم محلی زرد

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378

571.

نقش «میانجیگری» در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها

دوره 45، شماره 0، پاییز 1378

572.

نکات اساسی در انتخاب داده های آزمایشگاهی برای ارزیابی معیارهای شکست سنگ

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

573.

نکاتی درباره سبک کتاب بهارستان جامی

149-148، شماره 148، زمستان 1377

574.

نکته هایی چند دربارة کمال الدین حسین واعظ کاشفی

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

575.

نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

دوره 3، شماره 0، پاییز 1378

576.

نگاهی دیگر به واقعة انقطاع وحی

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

577.

نگاهی کوتاه به مشکلات معادل یابی اوقات شبانه روزی در ترجمه نام نمازهای پنجگانه به زبان انگلیسی

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

578.

نگرش جغرافیدانان مسلمان سده های میانه درباره ی جهان

دوره 152، شماره 0، زمستان 1378

579.

نگرشی نو به تعیین ضریب اهمیت سؤالات پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک AHP و یک مدل OR

دوره 46، شماره 0، پاییز 1378

580.

نیمتاج ‘ تاجی بر تارک آزادگی

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

581.

همه گیری سقط جنین ناشی از کمپیلوباکترفتوس تحت گونه فتوس در یکی از گوسفنداریهای اطراف تهران

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

582.

هنر ملی

4و5، شماره 0، زمستان 1377

583.

واکنش سراتوفیلوم و میریوفیلوم ( دو علف هرز غوطه ور ) به سایه, قطع کردن و رقابت د رمحیط های آزمایشی

دوره 52، شماره 1، بهار 1378

584.

وجود جواب تناوبی معادله دیفرانسیل رسته سوم غیرخطی یک مدل ریاضی برای ترمز خودروهای سنگین

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

585.

ویژگیهای شهرسازی در شهرهای دورة صفویه

دوره 36، شماره 0، پاییز 1378

586.

ویژگیها و توزیع جغرافیایی بازسازی مناطق جنگزده استان آذربایجان غربی

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

587.

ویژگیها و توزیع جغرافیایی بازسازی مناطق جنگزده استان ایلام

149-148، شماره 148، زمستان 1377

588.

وصف در دیوان ابو تمام

دوره 152، شماره 0، زمستان 1378

589.

وضعیت انتخاب وسفارش نشریات ادواری لاتین در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور

دوره 0، 31-30، بهار 1378

590.

وضعیت فوق برنامه ورزشی دانشگاههای کشور

دوره 3، شماره 3، زمستان 1378

591.

ولایت مداری در اندیشه عرفان اسلامی از علامه سید حیدر آملی تا حضرت امام خمینی

دوره 152، شماره 0، زمستان 1378


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.