1.

-

دوره 29، شماره 0، پاییز 1372

2.

-

دوره 2، شماره 1، تابستان 1372

3.

-

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

4.

-

دوره 29، شماره 0، پاییز 1372

5.

[6 + 2] AND [4 + 2] CYCLOADDITION REACTION OF DIPHENYLKETENE AND CYCLOHEPTATRIENE

دوره 4، شماره 4، زمستان 1993

6.

A BAYESIAN APPROACH TO COMPUTING MISSING REGRESSOR VALUES

دوره 4، شماره 2، تابستان 1993

7.

A COMMUTATIVITY CONDITION FOR RINGS

دوره 4، شماره 3، پاییز 1993

8.

A CONVENIENT METHOD FOR PREPARATION AND ISOLATION OF 4-n PROPYL-I ,2,4TRIAZOLINE- 3,5-DIONE

دوره 4، شماره 3، پاییز 1993

9.

A KINETIC STUDY OF THE DECOMPOSITION OF PYRIDINE CHROMIUM (VI) PEROXIDE WITH ALCOHOLS

دوره 4، شماره 4، زمستان 1993

10.

A LOW TEMPERATURE SPECIFIC HEAT INVESTIGATION OF Cd Mn Se AND Cd Mn S

دوره 4، شماره 1، بهار 1993

11.

A MAMMAL SPECIES NEW FOR IRAN: GAZELLA GAZELLA PALLAS, 1766 (ARTIODACTYLA: BOVIDAE)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1993

12.

AN APPROACH TO THE A RING OF VITAMIN D ANALOGUES VIA SEQUENTIAL CARBOMETALATION/ ANION CAPTURE

دوره 4، شماره 3، پاییز 1993

13.

A NEW SPECIES OF HETEROSTEGINA IN MIDDLE PALEOCENE FROM THE KHUZESTAN AREA (S.W. IRAN)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1993

14.

AN EXTENDED NOTION OF THE GRADE OF AN IDEAL, AND GORENSTEIN RINGS

دوره 4، شماره 4، زمستان 1993

15.

ANTIAMOEBIC ACTIVITY OF RIND AND FLOWERS OF PUNICA GRANATUM LINN

دوره 4، شماره 1، بهار 1993

16.

A STUDY OF SMALL VACANCY CLUSTERS IN IRON USING MANY BODY POTENTIAL

دوره 4، شماره 2، تابستان 1993

17.

A STUDY OF THE SILYLATION REACTION OF IMINES WITH TRIMETHYLCHLOROSILANE IN THE PRESENCE OF LITHIUM

دوره 4، شماره 3، پاییز 1993

18.

A THEORY OF VACUUM TUNNELING MICROSCOPY1

دوره 4، شماره 2، تابستان 1993

19.

BIFURCATION OF PERIODIC SOLUTION FROM AN EQUILIBRIUM POINT IN THE MULTIPARAMETER CASE

دوره 4، شماره 1، بهار 1993

20.

CHARACTERIZATIONS OF EXTREMELY AMENABLE FUNCTION ALGEBRAS ON A SEMIGROUP

دوره 4، شماره 2، تابستان 1993

21.

Co(II) AND Cu(II) - PROMOTED BASE HYDROLYSIS OF 2-CYANO-l, lO-PHENANTHROLINE

دوره 4، شماره 3، پاییز 1993

22.

CONIDIAL DISTRIBUTION OF FRESHWATER HYPHOMYCETES OF AN IRANIAN RIVER: ZAYANDE-ROUD

دوره 4، شماره 3، پاییز 1993

23.

DEPOSITIONAL HISTORY AND PALEOGEOGRAPHY OF THE LOWER PALEOCENE REDBEDS IN EASTERN KOPET-DAGH BASIN NORTHEASTERN IRAN

دوره 4، شماره 2، تابستان 1993

24.

DIFFERENT GROWTH RESPONSES OF THE AXIAL AND COTYLEDONARY TISSUES OF SUNFLOWER SEEDS TO C H UNDER WATER AND SALT STRESSES

دوره 4، شماره 2، تابستان 1993

25.

DYE JET VELOCITY DISTRIBUTION MEASUREMENTS USING PHOTOTHERMAL DEFLECTION SPECTROSCOPY

دوره 4، شماره 1، بهار 1993

26.

EFFECT OF THE NEXT-NEAREST NEIGHBOR INTERACTION ON THE ORDER-DISORDER PHASE TRANSITION

دوره 4، شماره 1، بهار 1993

27.

EFFICIENT PHOSPHOROUS-SULFUR BOND REDUCTION IN BICYCLIC THIAPHOSPHORANES WITH TRI-n-BUTYLTIN HYDRIDE

دوره 4، شماره 1، بهار 1993

28.

ESTIMATION OF RADIATION LOSS FROM STELLARATORS USING NEOCLASSICAL TRANSPORT THEORY

دوره 4، شماره 3، پاییز 1993

29.

EXTRACTION-SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF AMMONIUM ION BY DIBENZO- 18-CROWN-6 AND CALMAGITE

دوره 4، شماره 2، تابستان 1993

30.

FIRST REPORT ON PLATINUM-GROUP MINERALS IN CHROMITITES J%OM NORTHWESTERN NEYRIZ OPHIOLITE, IRAN

دوره 4، شماره 1، بهار 1993

31.

HYDROCHEMISTRY OF KARST SPRINGS FROM TWO CARBONATIC UNITS IN ZAGROSIDES OF IRAN

دوره 4، شماره 4، زمستان 1993

32.

INTERACTION OF PROTEINS WITH SMALL MOLECULES

دوره 4، شماره 4، زمستان 1993

33.

INTRINSIC FLUORESCENT COMPOUNDS IN ARMILLARIA MELLEA; HYPHAE AND RHIZOMORPH

دوره 4، شماره 4، زمستان 1993

34.

MOLECULAR ANALYSIS OF THE SULFUR REGULATORY CIRCUIT OF NEUROSPORA CRASSA

دوره 4، شماره 1، بهار 1993

35.

MULTIHADRON PRODUCTION FOR e e FOR FROM 50 TO 61 GeV, C. M. ENERGIES AND COMPARISON WITH MULTIHADRON PRODUCTION IN HADRONIC INTERACTIONS

دوره 4، شماره 3، پاییز 1993

36.

ONE STEP SYNTHESIS OF ANILINO ALKYL-NSUBSTITUTED PHTHALIMIDES RELATED TO BENZOISOQUINOLINE-1,3-DIONES (1)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1993

37.

ON FINITENESS OF PRIME IDEALS IN NORMED RINGS

دوره 4، شماره 3، پاییز 1993

38.

ON THE STRUCTURE OF FINITE PSEUDO- COMPLEMENTS OF QUADRILATERALS AND THEIR EMBEDDABILITY

دوره 4، شماره 1، بهار 1993

39.

PALYNOLOGICAL STUDY OF PALEOZOIC SEDIMENTS OF THE CHAL-I-SHEH AREA, SOUTHWESTERN IRAN

دوره 4، شماره 1، بهار 1993

40.

POSITIVE AND NEGATIVE ION MASS SPECTRA OF RING - SUBSTITUTED NITROBENZENES

دوره 4، شماره 4، زمستان 1993

41.

PREPARATION AND MOLECULAR STRUCTURE OF BIS (TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE) COPPER(I) DICHLORO CUPRATE(I) , [Cu (TMEDA) ] [CuC1 ]

دوره 4، شماره 4، زمستان 1993

42.

PYRAZOLINES AND ISOXAZOLINES (I). SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF P-(1-ACYL-3-METHYL-5-ARYL-4 PYRAZOLINOYL / P-(3-METHYL-5-ARYL-4ISOXAZOLINOYL) ARSANILIC ACID

دوره 4، شماره 3، پاییز 1993

43.

REACTION OF 4-METHYL- 1 2,4-TRIAZOLINE- 3,5-DIONE WITH DI AND TRI-SUBSTITUTED STYRENES S.E. Mallakpour* and G.B. Butler**

دوره 4، شماره 1، بهار 1993

44.

SOME RESULTS OF CONTINUITY ?f

دوره 4، شماره 3، پاییز 1993

45.

STUDIES IN CARBOTRICATIONS: PREPARATION AND CARBON-13 NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPIC STUDY OF 3,7,9-TRIHYDRO TETRACYCLO [3.3.1. 0 . 0 ] NONANE-3,7,9 TRIYLTRICATION: A TRIPROTONATED TETRACYCLO-[3.3.1.0 . 0 ] NONANE-3,7,9-TRIONE AND ATTEMPTED PREPARATION OF RELATED TRICATIONS

دوره 4، شماره 4، زمستان 1993

46.

STUDY OF CYCLOREVERSION OF NTTRONE-CY CLODIMERS

دوره 4، شماره 2، تابستان 1993

47.

SYNTHESES, ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITIES OF 2-ARYL-4- QUINOLINE- CARBOXAMIDE DERIVATIVES

دوره 4، شماره 2، تابستان 1993

48.

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MONO AND BIS HEXAMETHYLENETETRAMINE IRON(II1) CHLORIDE IN NONAQUEOUS SOLVENT (CHCI )

دوره 4، شماره 2، تابستان 1993

49.

SYNTHESIS AND PHARMACOLOGICAL EVALUATION OF N-METHYL PIPERIDINE ANALGESICS

دوره 4، شماره 4، زمستان 1993

50.

SYNTHESIS AND THERMAL REARRANGEMENT OF OXYGEN HETEROCYCLIC SPIRANS

دوره 4، شماره 4، زمستان 1993

51.

SYNTHESIS OF 1,4,8 - TRIHYDROXY- 9 (1 0 H) - ANTHRACENONE

دوره 4، شماره 2، تابستان 1993

52.

SYNTHESIS OF 2-PROPYLANTHRALIN AND 2,7-DIPROPY LANTHRALIN VIA REDUCTIVE CLAISEN REARRANGEMENT OF ALLYLOXYANTHRAQUINONES

دوره 4، شماره 4، زمستان 1993

53.

SYNTHESIS OF SOME SUBSTITUTED NAPHTHALENES VIA BENZYNE AND THEIR 13C-NMR AND 'H-NMR STUDIES

دوره 4، شماره 2، تابستان 1993

54.

THE CHINKARA (GAZELLA BENNETTI) IN IRAN, WITH THE DESCRIPTION OF TWO NEW SUBSPECIES

دوره 4، شماره 3، پاییز 1993

55.

THE KINETIC STUDY OF THE LINKAGE ISOMERISM IN [Co (NH ) NO ] F COMPLEX

دوره 4، شماره 2، تابستان 1993

56.

TWO PHOTON TRANSITIONS IN THE OPTOGALVANIC SPECTRUM OF NEON

دوره 4، شماره 4، زمستان 1993

57.

ابلاغ رأی داور

دوره 30، شماره 0، زمستان 1372

58.

ابلاغ عضویت در هیئت امناء

54-53، شماره 0، زمستان 1371

59.

اثرات خصوصی سازی مقررات زدایی(1)

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

60.

اثرات خصوصی سازی و مقررات زدایی(2)

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

61.

اثر دور آبیاری وکاربرد ضایعات چای روی صفات کمی و کیفی هندوانه چارلستون گری

دوره 2، شماره 0، بهار 1372

62.

اثر سه جیره غذایی انرژی مختلف روی توان پرواری بره های گروه ژنتیکی آتابای وزل

دوره 2، شماره 0، بهار 1372

63.

اثر کمبود آب برعملکرد دانه و آب مصرفی چهار رقم سورگرم دانه ای درمنطقه اصفهان

دوره 2، شماره 0، بهار 1372

64.

اثر محیطهای کشت مختلف بر جنین زائی و تشکیل گیاهان هاپلوئید از میکروسپورهای گیاه جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 2، شماره 0، بهار 1372

65.

ایجاد بانک اطلاعات اساسی و مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 1، تابستان 1372

66.

اجزاءعملکرد درلوبیا (phaseolus vulgaris L.)

دوره 1، شماره 0، بهار 1372

67.

یادی از آلفرد سووی به مناسبت دومین سال خاموشی او

دوره 3، شماره 0، بهار 1372

68.

یادداشت سردبیر

دوره 2، شماره 3، زمستان 1372

69.

ایرانیان مقیم خارج از کشور

2-1، شماره 0، بهار 1372

70.

استراتژی انتقال و توسعه تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

71.

استفاده از سنگهای فسفات معادن ایران بجای دی کلسیم فسفات در تغذیه مرغان تخمگذار

دوره 2، شماره 0، بهار 1372

72.

استقلال بانک مرکزی وعملکرد اقتصاد کلان: برخی شواهد تجربی

دوره 31، شماره 47، بهار 1372

73.

آشنایی با ابعاد و مفاهیم سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری ( DSS)

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

74.

آشنایی با مجلات دانشکده مدیریت

دوره 2، شماره 3، زمستان 1372

75.

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری (مطالعه تطبیقی)

دوره 29، شماره 0، پاییز 1372

76.

اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری چند فرضیه رفتاری

دوره 2، شماره 1، تابستان 1372

77.

اعمال سیاست خارجی : قدرت‘ توانایی و نفوذ

دوره 29، شماره 0، پاییز 1372

78.

افزایش مشارکت هیأت مدیره در تدوین استراتژی شرکت

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

79.

اقتصاد و حسابداری دوقلوهای ناسازگار

دوره 2، شماره 2، پاییز 1372

80.

الگوی عددی تحلیل دینامیکی سکوهای پرتاب موشک مبتنی بر روش تاثیر گذاری سازه ای

دوره 53، شماره 0، پاییز 1372

81.

الگوهای اسکان جمعیت

دوره 3، شماره 0، بهار 1372

82.

انتخاب استراتژیک

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

83.

انتقال ، جذب و تطبیق تکنولوژی

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

84.

اندیشه های فلسفی جابرابن حیان، مسأله زمان

54-53، شماره 0، زمستان 1371

85.

آینده نگری در انتقال تکنولوژی اطلاعات

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

86.

انقلاب در تفکر حسابداری و مفهوم ابرتئوری

دوره 2، شماره 1، تابستان 1372

87.

اهمیت حسابداری استهلاک

دوره 2، شماره 2، پاییز 1372

88.

بازارهای هفتگی روستایی در شمال ایران

دوره 3، شماره 0، بهار 1372

89.

بحثی پیرامون ماهیت قراردادهای حمل ونقل از دیدگاه حقوق مدنی

دوره 29، شماره 0، پاییز 1372

90.

بحران مالی در آموزش و پرورش

2-1، شماره 0، بهار 1372

91.

بررسی اثرهای تشویقی طرح بهره وری در یکی از کارخانه ها فولادسازی در ایران در سال 1370

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

92.

بررسی ارزش زراعی لاینهای سنتتیک کلزا (Brassica mapus L.) ونسلهای اولیه حاصل از ترکیب آنها با ارقام اصلاح شده

دوره 2، شماره 0، بهار 1372

93.

بررسی چند اصطلاح علوم قرآنی

54-53، شماره 0، زمستان 1371

94.

بررسی دیدگاه داگلاسنورث – برنده جایزه نوبل 1993 در خصوص تحلیل تاریخی از فرایند توسعه اقتصادی

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

95.

بررسی رابطه نظری بین درآمد نهائی و قیمت نفت در ایران و عربستان سعودی

دوره 31، شماره 47، بهار 1372

96.

بررسی سینتیکی حلقوی شدن در حضور کاتالیزور پلاتین برآلومین

دوره 53، شماره 0، پاییز 1372

97.

بررسی صفات سیتوژنتیکی پنج کولتیواز مهم از پیازهای خوراکی ایران (Allium cepa L.)

دوره 1، شماره 0، بهار 1372

98.

بررسی علتهای طلاق: کاربرد روش تجزیه عاملی ارتباطها

دوره 3، شماره 0، بهار 1372

99.

بررسی عوامل موثر بر عملکرد گندم درمزارع گندمکاران طرف قرار داد طرح محوری گندم در استان اصفهان

دوره 2، شماره 0، بهار 1372

100.

بررسی کنترل ژنتیکی شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک در 8 واریته گندم پائیزه به روش تجزیه و تحلیل تلاقیهای دی آلل

دوره 1، شماره 0، بهار 1372

101.

بررسی میزان مقاومت دو گونه سیب زمینی وحشی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی (Col,chrysomelidae)(say) Leptinotarsa decemlineata

دوره 2، شماره 0، بهار 1372

102.

بررسی مقایسه ای انگیزش در فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

103.

برگی از تاریخ حکومت های اسلامی - اخشیدیان مصر و شام

54-53، شماره 0، زمستان 1371

104.

برگزاری آزمون دوره دکتری

54-53، شماره 0، زمستان 1371

105.

برنامه ریزی ارتباطات با خود و دیگران (2)

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

106.

برنامه ریزی اولویتی سیاستهای سرمایه گذاری در حمل و نقل

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

107.

بزرگداشت شهید آیت الله مفتح

54-53، شماره 0، زمستان 1371

108.

به یاد آلفرد سووی

دوره 3، شماره 0، بهار 1372

109.

بهره گیری از حلقه ای کیفیت در مدیریت سازمان

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

110.

بهینه سازی وزن در طراحی سازه های ساندویچی

دوره 53، شماره 0، پاییز 1372

111.

پارادایم و جامعه شناسی

دوره 3، شماره 0، بهار 1372

112.

پانل،جداول تبدیل و احتمالات تغییر

دوره 3، شماره 0، بهار 1372

113.

پیشنهادی درباره آموزش نحو در ایران

54-53، شماره 0، زمستان 1371

114.

پوشش کانالهالی آبیاری با استفاده از مواد شیمیایی (کاربرد کربنات سدیم ومالج نفتی)

دوره 1، شماره 0، بهار 1372

115.

تأثیر مقادیر مختلف کود سرک ازته روی میزان عملکرد و پروتئین دو رقم گندم در اهواز

دوره 2، شماره 0، بهار 1372

116.

تحقیقی در مبانی فقهی حبس

54-53، شماره 0، زمستان 1371

117.

تحلیلی از مسائل فنی حفاظت خاک در مدیریت حوضه رودخانه

دوره 32، شماره 0، بهار 1372

118.

تحلیلی بر مبنای مدیریت در روند توسعه اقتصادی کشور

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

119.

تحلیلی تئوریک از اهمیت وماهیت پس انداز و بررسی تجربی آن در ایران

دوره 31، شماره 47، بهار 1372

120.

تداوم فعالیت

دوره 2، شماره 3، زمستان 1372

121.

ترابری چند نوعی و نارسایی قانون داخلی

دوره 30، شماره 0، زمستان 1372

122.

تعاون در اثم و عدوان

دوره 3، شماره 0، بهار 1372

123.

تعیین حجم نمونه

دوره 3، شماره 0، بهار 1372

124.

تعیین حقوق حاکم برماهیت دعوی د رداوریهای بین المللی

دوره 30، شماره 0، زمستان 1372

125.

تفاوتهای فردی تمرکز بر انسان یا بر عوامل؟

2-1، شماره 0، بهار 1372

126.

تمایل به ترک خدمت و عمل به ترک خدمت

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

127.

تئوری حسابداری اجتماعی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1372

128.

جایگاه ‹‹دولت›› و برنامه ریزی از مرکانتلیسم تا حال

دوره 3، شماره 0، بهار 1372

129.

جامعه امروزین به سبب سبک مدیریت جاری غیر قابل تدبیر شده است (3)

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

130.

جغرافیای انتخابات

دوره 33، شماره 0، تابستان 1372

131.

جغرافیای جمعیت جوان (روندها و چشم اندازها)

دوره 32، شماره 0، بهار 1372

132.

چرا کارکنان در سازمان می مانند؟

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

133.

حج – مناسک گذر

دوره 3، شماره 0، بهار 1372

134.

حرفه ایها و نواوری : رویارویی تفکر وظیفه –ساختاری و ساختارگرایی بنیادی

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

135.

حسابداری مزایای پایان خدمت

دوره 2، شماره 2، پاییز 1372

136.

خلاصه تحقیقات مطروح د ر کنگره مؤسسه بین المللی حقوق به زبان فرانسه (13 تا 15 مهرماه 1371‘ مون و آل کانادا) «حمایت حقوقی-قضایی واجتماعی اطفال ونوجوانان»

دوره 30، شماره 0، زمستان 1372

137.

خلاصه گزارش شرکت در اولین دوره آموزشی فوق لیسانس حقوق انسانی زنان 28 تیر لغایت 5 شهریور 1372 اشتادشلاینینگ و وین‘ اطریش

دوره 30، شماره 0، زمستان 1372

138.

خلاصه و معرفی پایان نامه ها

دوره 29، شماره 0، پاییز 1372

139.

خود مدیریتی

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

140.

درباره بهینه سازی سازه ها و ارائه یک روش نو

دوره 53، شماره 0، پاییز 1372

141.

دومین جلسه دفاعیه دوره دکترای دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

142.

روش حل مسأله و یادگیری فعال

2-1، شماره 0، بهار 1372

143.

روشهای آرایش کانه های مس

دوره 53، شماره 0، پاییز 1372

144.

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

دوره 29، شماره 0، پاییز 1372

145.

رویکرد فلسفی در آموزش حسابداری

دوره 2، شماره 3، زمستان 1372

146.

سیاست خارجی چین و تشنج زدایی در روابط چین - شوروی

دوره 30، شماره 0، زمستان 1372

147.

سیاست خارجی گورباچف در خلیج فارس

دوره 32، شماره 0، بهار 1372

148.

سیاست مقایسه ای با ابعاد نظریه پردازی : رهیافتهای تاریخی وهمبستگی در ساختمان تئوری

دوره 29، شماره 0، پاییز 1372

149.

سی امین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون L.C A.

دوره 3، شماره 0، بهار 1372

150.

سرمقاله ( انعطاف یا عدم انعطاف)

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

151.

سرمقاله ( سبک های مخاطره ای )

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

152.

سرمقاله هم پیمانهای استراتژیک

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

153.

سیستم نشانگرهای آموزشی و کاربرد آن در تحلیل کارآیی دانشگاهی

2-1، شماره 0، بهار 1372

154.

سیستمهای هزینه یابی و تکنیکهای پیشرفته تولید

دوره 2، شماره 1، تابستان 1372

155.

سلطه گری – گرسنگی بررسی اجمالی رابطه توانمندی سیاسی – اقتصادی و عقب ماندگی – گرسنگی میلیونها انسان

دوره 33، شماره 0، تابستان 1372

156.

سمینار

54-53، شماره 0، زمستان 1371

157.

سه گزارش 1- شرکت در هفتمین کنگره بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی پراگ (8 تا 14 ژوئیه) 2- دیدار از دانشگاه رم (17 تا 27 اکتبر 1992) 3- شرکت در سمینار جامعه شناسی مفهوم دوگانه بینی واقعیت بلژیک‘ دانشگاه لون لانو (21 تا 23 مه 1992)

دوره 3، شماره 0، بهار 1372

158.

سومین جلسه دفاعیه دوره دکترای دانشکده تهران

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

159.

شاخصهای توسعه : برآوردهای برای خاورمیانه

دوره 29، شماره 0، پاییز 1372

160.

شناخت بنک توسعه اسلامی تایخچه و اهداف آن

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

161.

صورت ارزش افزوده وکاربرد آن در پرداخت مالیات

دوره 2، شماره 3، زمستان 1372

162.

طراحی و تبیین سیستمهای انتخاب و انتصاب مدیران در بخش اجرایی کشور با هدف بهبود مدیریت دولتی « خلاصه ای از رساله دکترا »

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

163.

علل و عوامل بروز جنگ تحمیلی

دوره 30، شماره 0، زمستان 1372

164.

عمارت " طاق بزرگ " پاریس تجربه بررسی ها و محاسبات سازه ها

دوره 53، شماره 0، پاییز 1372

165.

عملکرد خود را خودتان ارزشیابی کنید

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

166.

عناصر تئوری بازی ها

دوره 29، شماره 0، پاییز 1372

167.

فرهنگ و عملکرد سازمان

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

168.

فولادهای میکرو آلیاژی حاوی تیتانیوم – سرد شده از دمای آهنگری

دوره 53، شماره 0، پاییز 1372

169.

قاعده : موضوع کل علم ما یبحث فیه ن عوارض الذاتیه

54-53، شماره 0، زمستان 1371

170.

کابرد خاکستر پوسته برنج در بتن کوبیده

دوره 53، شماره 0، پاییز 1372

171.

کاربرد نسبتهای مالی از دیدگاه سرمایه گذار خارجی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1372

172.

کامیابی مدیریت ژاپنی

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

173.

کاوشی در مفاد آیه « آل حم »

54-53، شماره 0، زمستان 1371

174.

یک روش ساده آزمایشگاهی برای تخمین تبخیر از سطح خاک لخت بدون وجود سطح ایستایی

دوره 2، شماره 0، بهار 1372

175.

کیفیت آموزش و پرورش و رشد اقتصادی

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

176.

کلانشهر و حیات ذهنی

دوره 3، شماره 0، بهار 1372

177.

کندوکاوی موردی (8) :محکی برای نظریه ها در عرصه عمل

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

178.

کندوکاو موردی (9) ( Case Study) محکی برای نظریه ها در عرصه عمل

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

179.

گزارش دهی مالی به کارکنان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1372

180.

گزارش گونه ای از نهمین مجمع گردهم آیی دانشجویان داخل و خارج از کشور

54-53، شماره 0، زمستان 1371

181.

گزارش و مقایسه دو سفر به جمهوری آذربایجان

54-53، شماره 0، زمستان 1371

182.

گوش شنوا: زیر بنای مهارت ارتباطی

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

183.

مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

184.

محاسبه ظرفیت شبکه عصبی هاپفیلد و ارائه روش عملی افزایش حجم حافظه

دوره 53، شماره 0، پاییز 1372

185.

میدان الکترون های سوزن صفحه و ولتاژ شروع تخلیه جزئی در هوا

دوره 53، شماره 0، پاییز 1372

186.

مدیریت آب و آبیاری و نقش آن در توسعه کشاورزی و عمران روستایی

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

187.

مدیریت جابجایی

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

188.

مدیریت مسیر ترقی (راه پیشرفت)

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

189.

مدلسازی در مطلوبیتهای بازدهی مورد انتظار در طول عمر انسان

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

190.

مروری بر مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

191.

مشارکت تجارتی بین المللی

دوره 30، شماره 0، زمستان 1372

192.

مشروعیت حق وحکم آن با تأکید بر حق معنوی

دوره 29، شماره 0، پاییز 1372

193.

مطالعه خصوصیات پرواری و لاشه بره های دو نژاد گوسفند شال وزندی و آمیخته آنها

دوره 2، شماره 0، بهار 1372

194.

مطالعه در فرایند و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیرهای سفید تخمیری ایرانی از شیر باز ساخته (ریکمباین)

دوره 2، شماره 0، بهار 1372

195.

معرفی پایان نامه : بررسی کاربردی نقش آگاهی مدیران از تئوریها و مفاهیم رهبری در میزان بهره وری در سطح دو کارخانه ذوب آهن اصفهان و شرکت پلی اکریل ایران

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

196.

معرفی پایان نامه : مطالعه و بررسی سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی در وزارت جهاد سازندگی

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

197.

معرفی پایان نامه : « نقش راه آهن در توسعه بازرگانی جمهوری اسلامی ایران »

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

198.

معرفی پایان نامه : نقش مناطق آزاد در جلب سرمایه های خارجی

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

199.

معرفی پایان نامه های سال 1371

دوره 30، شماره 0، زمستان 1372

200.

معرفی کتاب

54-53، شماره 0، زمستان 1371

201.

معرفی کتاب: اقتصاد کلان به زبان ساده ریاضی

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

202.

معرفی کتاب: حسابداری پیشرفته

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

203.

معرفی کتاب: رقابت – وانمودی پویا از مدیریت بازار

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

204.

معرفی کتاب ( کاربرد روانشناسی تربیتی در کلاس درس

2-1، شماره 0، بهار 1372

205.

معرفی کتاب : مدیریت رفتار سازمانی

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

206.

معرفی کتاب و پایان نامه های تحصیلی

دوره 31، شماره 47، بهار 1372

207.

معنای کلامی و حیانی در نظر متکلمان مسلمان

54-53، شماره 0، زمستان 1371

208.

مفهوم اسلامی حقوق بشر دوستانه

دوره 29، شماره 0، پاییز 1372

209.

مقایسه بهای تاریخی ، بهای جاری و ارزشهای خارجی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1372

210.

مقایسه دو روش نگهداری برای دو رقم از انارهای ایران

دوره 1، شماره 0، بهار 1372

211.

مقاومت سیتوژنتیکی شته سبز هلوMyzus persicae (Sulzer) نسبت به سم فسفره (دیازینون) در ایران

دوره 1، شماره 0، بهار 1372

212.

مقدمه ای بر طراحی نظامهای آموزشی

2-1، شماره 0، بهار 1372

213.

مکانیسم سرعت و جهت آب اروند در ارتباط با پدیده جزر و مد

دوره 33، شماره 0، تابستان 1372

214.

موانع رشد همگرایی د رخاورمیانه

دوره 30، شماره 0، زمستان 1372

215.

موانع ساختاری و اجتماعی جمعیت در توسعه انسانی ایران

دوره 33، شماره 0، تابستان 1372

216.

مورد کاوی (10) محکی بر نظریه ها در عرصه عمل

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

217.

مورد کاوی شماره 11

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

218.

نظامهای حسابداری و توسعه اقتصادی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1372

219.

نظریه پردازی: مفاهیم و فرضیات درعلوم سیاسی

دوره 30، شماره 0، زمستان 1372

220.

نظریه تعمیم پذیری در اندازه گیری آموزشی

2-1، شماره 0، بهار 1372

221.

نظریه دیپلماتیک – استراتژیک در روابط بین الملل

دوره 30، شماره 0، زمستان 1372

222.

نقدی بر «قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی»

دوره 29، شماره 0، پاییز 1372

223.

نقش قراردادهای استقراض، طرح های پاداش و فرایند سیاسی در انتخاب خط مشی حسابداری

دوره 2، شماره 3، زمستان 1372

224.

نقش مدیریت در انتقال تکنولوژی

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

225.

نگاهی بر : پویایی سیستم ها ( 3)

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

226.

نگاهی بر: پویایی سیستم ها (4)

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

227.

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

دوره 30، شماره 0، زمستان 1372

228.

نگاهی به کاربرد روشهای ارزیابی در برنامه ریزی توسعه دانشگاهی

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

229.

نگرشی بر سوبسید و سهمیه بندی در ارتباط با مصرف و توزیع مطالعه موردی : ایران

دوره 31، شماره 47، بهار 1372

230.

نگرشی بر مبانی روانشناختی ارزشهای مذهبی به مثابه اصلی ترین عوامل بهداشت روانی و شکوفایی شخصیت

2-1، شماره 0، بهار 1372

231.

نگرش جامع بر نقشهای امروزی مدیران منابع انسانی در صنعت

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

232.

نگرش رفتاری به مدیریت استراتژیک

دوره 22، شماره 0، پاییز 1372

233.

هدفها ، فواید و مشکلات خصوصی سازی صنایع دولتی

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

234.

همگونی بین المللی گزارشهای مالی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1372

235.

واژه نامه مهندسی مکانیک (9) از Centipoise تا Chicago boom

دوره 53، شماره 0، پاییز 1372

236.

ویژگیهای فقه ملا محسن فیض(5)

54-53، شماره 0، زمستان 1371

237.

وفاق اجتماعی

دوره 3، شماره 0، بهار 1372

238.

وقتی شاگردان از هم می آموزند

2-1، شماره 0، بهار 1372


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.