1.

ارائة الگوی سایش‌‌‌‌ اجتماعی در بطن فرهنگ سازمان‌های دولتی (با تکیه بر نظر خبرگان سازمانی)

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 519-543
علی شریعت نژاد؛ سیده نسیم موسوی

2.

ارائه الگوی پیدایش مدیریت ذره بینی؛ چگونگی شکل گیری مدیریت ذره بینی با روش مدلسازی-ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402
علی شریعت نژاد؛ سیروس حبیبی راد

3.

ارائه الگوی دیده‌بانی منابع انسانی در جهت تعالی معماری سرمایه های انسانی با روش مدلسازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402
علی شریعت نژاد؛ سیده مریم موسوی زاده؛ رضوان منتی

4.

بررسی تأثیر سندروم درماندگی آموخته‌شده بر سکون‌زدگی مسیر شغلی؛ تبیین نقش میانجی فرسودگی هیجانی منابع انسانی

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 171-189
علی شریعت نژاد؛ سمانه قهرمانی

5.

شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندها‌ و پسایندهای‌ سایش اجتماعی در سازمان‌ها با استفاده از رویکرد دلفی‌فازی‌

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 781-799
سیده نسیم موسوی؛ محسن عارف نژاد؛ علی شریعت نژاد؛ انیس مؤید

6.

شناسایی و تحلیل دلایل و پیامدهای پدیده محرومیت احساسی با روش FCM.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402
علی شریعت نژاد؛ سیروس حبیبی راد

7.

فهم پدیدة ارتباط‌گریزی منابع انسانی؛ شناسایی عوامل پیشایندی و پسایندی با روش دیمتل فازی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 33-48
علی شریعت نژاد؛ ساناز سهرابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب