1.

افزایش آگاهی زبان آموزان نسبت به ویژگی های عروضی در تلفظ کلمات و تأثیر آن بر روی مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی با تأکید بر نظریة توجه اشمیت (1995)

صفحه 260-271
سمیرا رهبر؛ سعیده آهنگری؛ مهناز سعیدی

2.

مطالعه تطبیقی واژگان مشترک زبان سانسکریت و فارسی

صفحه 272-283
فرزانه اعظم لطفی

3.

بازنمودهای اجتماعی بکارگیری خودارزیابی برای رشد تعلیم و تربیت دانشجویان رشته آموزش زبان فرانسه دانشگاه تهران

صفحه 284-299
سوده اقتصاد

4.

بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه‌های تهران نسبت به سیاست‌های بین‌المللی گسترش زبان انگلیسی

صفحه 300-315
سید عبدالحمید میرحسینی؛ نرگس سادات بدری

5.

ارزشیابی یادگیری-محور در مهارت خوانش: مطالعه ای ترکیبی از عملکردها و دیدگاه های اساتید رشتة آموزش زبان انگلیسی ایران

صفحه 316-329
مریم بیک محمدی؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه

6.

تأثیر روش آموزش معکوس بر خودمختاری و اضطراب زبان آموزان ایرانی

صفحه 330-347
حمید پروانه؛ مسعود ذوقی؛ نادر اسدی

7.

معادل‌یابی برای واژه‌های غیرساده‌ی روسی و رویکرد تکواژشناختی محض

صفحه 348-361
محسن شجاعی

8.

آموزش واژگان همنشین زبان انگلیسی از طریق کانکوردنس ها: بررسی تطبیقی رویکردهای قیاسی و استقرایی

صفحه 362-375
زهرا فاخر عجبشیر

9.

تاثیر توسعه حرفه ای معکوس برپیشرفت نو معلمان زبان انگلیسی

صفحه 376-389
فاطمه فضلعلی

10.

بررسی کاربرد اصطلاحات انگلیسی در مقاله های پژوهشی زبان شناسی کاربردی :پژوهشی پیکره محور

صفحه 390-405
الهام فراهانی؛ هوشنگ یزدانی قره‌آغاج؛ موسی احمدیان؛ مجید عامریان

11.

پژوهشی گفتمان شناختی در گسترۀ کاربردها و کارکردهای نقش نمای "واو" در اشعار حافظ و گوته: کاربردهای آموزشی و پژوهشی

صفحه 406-421
علی محمد محمدی؛ علی رجایی

12.

تحلیل خطاهای زبان آموزان ایرانی دراستفاده از جملات مجهول زبان ژاپنی

صفحه 422-433
فرزانه مرادی

13.

بررسی تطبیقی فرایندهای بزرگ‌سازی در زبان‌های فارسی و ژاپنی در چارچوب نظریه ساخت‌واژه ارزش‌گذار

صفحه 434-447
رضا مقدم کیا؛ سید آیت حسینی

14.

تردید افکنی فراگفتمانی در مقالات پژوهشی در زبانشناسی کاربردی: بررسی مقایسه‌ای سوژانر «نتایج و بحث» در مقالات نویسندگان غیر انگلیسی زبان و انگلیسی زبان

صفحه 448-469
مرضیه نکویی زاده؛ محمد بوالی؛ محمد صادق باقزی؛ احسان رسایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب