1.

آمیختگی اغراق با شگردهای بیانی در شعر فردوسی

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر یحیی طالبیان

2.

انواع روایی سنتی در ادب فارسی

5و4، شماره 0، خرداد 1381
دکتر نجم الدین جباری؛ دکتر علی محمد حق شناس

3.

پیشگویی در منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 189-214
مرتضی مقصودی نژاد؛ مجید حاجی زاده؛ مریم غلامرضابیگی

4.

تاریخ همچون حماسه «روایت‌‌ باستان‌گرایی در ایران معاصر»

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 401-424
نادر امیری؛ محمد نادرکردی

5.

تاریخ و جامعه در مکافاتهای ویکتور هوگو

دوره 10، شماره 26، آبان 1384
محمد جواد محمدی

6.

داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 57-60
محمدعلی عزت زاده

7.

کوششی بر مقایسة شاهنامه و سرود نیبلونگن

دوره 12، شماره 40، آذر 1386
حمیده بهجت

8.

مضامین تصاویر انسانی در سقانفارهای مازندران بررسی تطبیقی نقوش سقانفارهای « شیاده » و « کُردکُلا»

دوره 36، شماره 0، دی 1387
فتانه محمودی؛ دکتر محمود طاووسی

9.

مفاهیم اسلامی و جهانی در شاهنامة فردوسی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1388
اسحاق طغیانی

10.

ملاحظاتی درباره فرامرزنامه و سراینده آن

دوره 164، شماره 0، دی 1381
دکتر اکبر نحوی

11.

ملاحظاتی دربارۀ بهمن‌نامه: خاستگاه داستان، زمان و مکان سرایش آن

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 97-115
لیلا ورهرام

12.

نسبت تاریخ و حماسه در حماسة ملی ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-18

13.

نوآوری در ادب متعهد عرب "شعر حسینی معاصر"

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1381
دکتر انسیهء خزعلى

14.

همانندی های دو قهرمان اسطوره ای در ادبیات حماسی ایران و ادبیات نمایشی ایرلند(رستم- کوهولین)

دوره 23، شماره 23، مهر 1384
فرهاد مهندس پور؛ دکتزر محمدرضا پور جعفر

15.

واکاوی مفهوم انسان‌شناسانۀ وطن در شاهنامه (براساس تحلیل ساختارهای مکان)

دوره 10، شماره 2، آبان 1399، صفحه 157-177
الهام سعادت؛ محسن محمدی فشارکیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب