1.

سبک های دلبستگی و توانایی بازشناسی حالت های هیجانی چهره

صفحه 1-11
محمدعلی مظاهری؛ وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده؛ قیصر ملکی

2.

الگوی ساختاری جو آموزشی خلاق، انگیزه یادگیری و راهبردهای یادگیری خود تنظیم در دانشجویان دختر دانشگاه تهران

صفحه 13-29
افضل السادات حسینی؛ فرناز مهدی پور مارالانی

3.

ارزیابی روایی و پایایی مقیاس اطمینان کارکنان (OTS) در مدارس ابتدایی

صفحه 31-48
حسن‌علی ویس‌کرمی؛ عزت اله قدم پور؛ محمدرضا متقی نیا

4.

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر متغیرهای میانجی اختلال اضطراب فراگیر

صفحه 49-66
فرشته مومنی؛ شهریار شهیدی؛ فرشته موتابی؛ محمود حیدری

5.

مقایسۀ رضایت زناشویی والدین بر اساس ویژگی و نوع ناتوانی فرزندان

صفحه 67-78
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ؛ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ اﻓﺮوز؛ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ارﺟﻤﻨﺪﻧﯿا؛ سوگند قاسم زاده

6.

نقش استحکام ذهنی در پیش بینی راهبردهای مقابله ای و اضطراب رقابتی دو و میدانی کاران نخبه

صفحه 79-94
عبداله طاهری نیام؛ ﺣﺴﻦ ﻏﺮاﯾﺎق زﻧﺪی؛ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨد

7.

رتبه بندی و شناسائی عوامل مؤثر بر رفتارهای مدنی- سازمانی با استفاده از روش TOPSIS

صفحه 95-108
راﻋﺪ ﭘﺮواز؛ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﺣﮑﯿﻢ؛ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮوﮔﺬار؛ ﻧﺼﺮت اﷲ آب ﭘﺮده

8.

تحلیل تأثیر جنبه های روانی و اجتماعی در بروز سرقت

صفحه 109-125
سیامک شاکر سلطان احمدی؛ علی ﺷﺎﻟﺒﺎف؛ صمد رﻫﺒﺮیﺑﻨﺎﺋﯿﺎن؛ ایلناز علی نژاد؛ ﺣﯿﺪر اﻣﯿﺮﭘﻮر

9.

ادراک از محیط یادگیری کلاس و هیجان تحصیلی: تحلیل چند سطحی کلاس ریاضی

صفحه 127-141
زهرا نقش؛ زهرا رمضانی خمسی

10.

رابطه ساده و چندگانه باورهای خودکارآمدی و انگیزش درونی با تمایل به یادگیری مادام‌العمر دانشجویان

صفحه 143-155
کریم سواری؛ فاطمه فرزادی

11.

مقایسۀ خودبرتربینی اخلاقی در دو حوزۀ انجام دادن رفتارهای اخلاقی و انجام ندادن رفتارهای غیراخلاقی

صفحه 157-168
ابراهیم احمدی

12.

بازنمایی تجربه‌ زیسته آموزگاران از مشکلات یادگیری دانش‌آموزان ابتدایی: مطالعه‌ای به روش‌ پدیدارشناسی

صفحه 169-191
کیوان صالحی؛ راضیه شفائی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.