1.

طراحی مدل معماری جامعه ‏پذیری سازمانی بر اساس تعریف معماری در کارت امتیازی منابع انسانی: یک مطالعة فراترکیب

صفحه 453-486
پریا غفوری؛ مرجان فیاضی؛ حمید رضا یزدانی؛ میرعلی سید نقوی

2.

شبکة ارتباطی راهبردهای کارآفرینان خط‌مشی در نظام خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران

صفحه 487-518
رضا اشگرف؛ علی حمیدی زاده؛ حسن دانایی‌فرد

3.

ارائة الگوی سایش‌‌‌‌ اجتماعی در بطن فرهنگ سازمان‌های دولتی (با تکیه بر نظر خبرگان سازمانی)

صفحه 519-543
علی شریعت نژاد؛ سیده نسیم موسوی

4.

کاوشی پدیدارشناسانه به ادراک دانشجویان دکتری رشته ‏های علوم انسانی دانشگاه شیراز از تصویر دانشگاه

صفحه 545-564
معصومه محترم

5.

امتزاج کار و زندگی به مثابة یک ساخت نوپدید در سازمان‌های مردم‌نهاد: پژوهشی با رویکرد پدیدارشناسی

صفحه 565-589
الهام ابراهیمی

6.

شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر تعالی سازمان‌های فرهنگی‌ـ هنری در ارائة خدمات آموزش‌های هنری (مطالعة موردی: سازمان حوزة هنری انقلاب اسلامی)

صفحه 591-612
اکبر اعتباریان؛ تکتم فرمانفرمایی؛ مهدیه کریمیان

7.

شناسایی پیشایندها و پسایندهای مدیریت اثر سازمانی با رویکرد فراترکیب و دلفی فازی

صفحه 613-645
مریم طهرانی؛ سعید جعفری نیا؛ یاسمن قربانی

8.

شناسایی ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار با استفاده از رویکرد فراترکیب

صفحه 647-676
عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی ده چشمه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب