1.

ارایه یک چهارچوب کمّی تعدیل شده جهت ارزیابی هوش سازمانی

دوره 6، شماره 18، بهمن 1387، صفحه 51-78
حسن زارعی متین؛ علی حمیدی‌زاده؛ امیر رهبر

2.

بررسی توأم نقش هوش سازمانی و بالندگی سازمانی در عملکرد شرکت‌های شهرک صنعتی شهید سلیمی ‌تبریز

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 409-428
میرحسین سیدی؛ میثم لطیفی

3.

بررسی رابطۀ بین هوش سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 373-392
امیرهوشنگ نظرپوری؛ صمد رحیمی اقدم

4.

بررسی هوش سازمانی و مؤلفه‌های آن در سازمان جهاد کشاورزی گیلان

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 413-423
هاجر افتخاری؛ محمدصادق اللهیاری؛ محمد چیذری

5.

تبیین رابطۀ هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 713-729
حامد فرزی؛ همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان

6.

تدوین مدل ساختاری هویت سازمانی بر اساس هوش سازمانی به‌واسطة توسعة سازمانی در بین کارکنان فدراسیون‌های ورزشی کشور

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1165-1185
سجاد مومنی پیری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی

7.

رابطة ابعاد هفت‌گانة هوش سازمانی و توانمندی‌های روان‌شناختی کارمندان

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 849-863
حسین زارع؛ آزیتا سلاجقه؛ ناهید اوجاقی

8.

رابطة بین مؤلفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در ا دارة کل و ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 175-189
محمد رسول خدادادی؛ میر محمد کاشف؛ میر حسن سید عامری؛ معصومه اعلمی کشکی

9.

رابطة بین هوش سازمانی با بهره‌وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی

دوره 2، شماره 4، فروردین 1389، صفحه 155-168
محمدرسول خدادادی؛ میرمحمد کاشف؛ کریم صالح زاده؛ محسن شیرمحمدزاده؛ فرهاد خوشنویس

10.

طراحی مدل معادلات ساختاری ارتباط هوش سازمانی با عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران: نقش میانجی فرایند استقرار شش سیگما

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 133-154
احمد محمودی؛ بهرام یوسفی؛ علی خزائی؛ ستاره اسکندری

11.

نقش میانجی هوش سازمانی در ارتباط خودکارآمدی شغلی و سرمایه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 219-205
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا اصغری

12.

هوش سازمانی بررسی مقایسه‌ای بانک‌های دولتی و خصوصی

دوره 3، شماره 3، مهر 1390، صفحه 131-146
مسعود کیماسی؛ هستی چیت سازان؛ اسلام فخار

13.

هوشمندی رقابتی، برساخته ای نوین در توسعه تفکر استراتژیک (مطالعه موردی: مقایسة بانک های خصوصی و دولتی استان مازندران)

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 169-193
رحمان غفاری؛ محسن نظری؛ شیما افضلی؛ میثم عمرانی فرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب