1.

بازنگری اقتصاد‘ سیاست و جامعة ایران در آستانه قرن نوزدهم

دوره 52، شماره 0، تیر 1380
دکتر صادق زیبا کلام

2.

بررسی آماری وضعیت و زمینه های فعالیت علمای علوم دینی در ایران عصر سلجوقی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 49-65
ناصر صدقی؛ ناهید باقری توفیقی

3.

بررسی و تحلیل ماهیت کاربردی معماری صخره‌ای تپه رصدخانه مراغه

دوره 8، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 75-92
سعید ستارنژاد؛ حبیب شهبازی شیران؛ اسماعیل معروفی اقدم

4.

پیکرک سوار پارسی از قبرس

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 75-92
شاهرخ رزمجو

5.

تبارشناسی گفتمان مدرن فقر در ایران

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 303-334
موسی عنبری؛ صدیقه پیری

6.

تکوین خطوط مواصلاتی نواحی شرقی همدان و نقش آن در تکامل مراکز سکونتگاهی (با تأکید بر ناحیۀ درگزین)

دوره 7، شماره 2، دی 1396، صفحه 49-66
حبیب شرفی صفا؛ اسماعیل چنگیزی؛ محمدحسن رازنهان

7.

توسعه و تحول بردسیر در دورة قراختائیان بر اساس دیدگاه مقدسی

دوره 7، شماره 2، دی 1396، صفحه 83-101
عبدالرضا کلمرزی؛ محمدباقر وثوقی

8.

روابط سیاسى و دیپلماتیک شاه اسماعیل اول و بایزید دوم بر اساس اسناد عثمانی :911— _۹۱۷/ ۱۵۰۵_۱۵۱۱

دوره 8، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 129-146
ورال گنج

9.

فهرست تواریخ ‹ تک رساله ای در کتابشناسی تاریخ›

دوره 32، شماره 35، اردیبهشت 1379
مجهول؛ الهه روحی دل

10.

کارکرد کنیزان در خانواده از طاهریان تا مغول

دوره 1، شماره 1، بهمن 1388
هادی عالم زاده؛ فریبا کاظم نیا

11.

گفتمان فکری روزنامة اختر دربارة وضعیت منحط و عقب‌ماندۀ ایران و جهان اسلام

دوره 7، شماره 2، دی 1396، صفحه 33-48
داریوش رحمانیان؛ افسانه روشنسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب