1.

سخن سردبیر: ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻴﻞ

صفحه 717-718

2.

شناسایی و طبقه‌بندی کاربردهای نوآورانه اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال

صفحه 719-741
ایوب محمدیان؛ فاطمه میرباقری؛ امیر خانلری

3.

تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی با بهره‌گیری از قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی در صنعت ماءالشعیر ایران

صفحه 742-761
محمد حقیقی؛ هاشم آقازاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ معین غریبی

4.

ارائه مدل انتخاب آمیخته رسانه در کمپین‌های تبلیغاتی خاص صنعت بیمه

صفحه 762-781
طاهر روشندل اربطانی؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ سید وحید عقیلی؛ احمد جوادی پور

5.

مدل‌سازی تصمیم‌گیری راهبردی مبتنی بر شواهد در صنعت بیمه بر اساس تئوری داده‌بنیاد

صفحه 782-803
وحید خاشعی ورنامخواستی؛ الهام سادات صبور ابوانی

6.

تأثیر ارزش زیست‌محیطی و تصویر سبز بر تمایل به تبلیغ دهان به دهان با تبیین نقش اعتماد سبز و تمایل به پرداخت در چارچوب مدل SOR

صفحه 804-824
مهدی دهقانی سلطانی؛ عباس شول؛ سارا رمضانی

7.

مدل‌سازی نظری اثر تردید سبز مصرف‌کنندگان بر رفتار و قصد خرید سبز

صفحه 825-849
مجتبی خلیفه؛ عباس عباسی؛ معین کاظمی؛ مهدی سمیع زاده

8.

بررسی تأثیر دروغ سبز در مسئولیت اجتماعی شرکت بر قصد خرید محصول‌های سبز با میانجیگری رضایت سبز و ریسک ادراک‌شده سبز

صفحه 850-868
زینب کریمی سارمه؛ رضا اسماعیل‌پور؛ رمضانعلی مباشر امینی

9.

بررسی تأثیر شبکه‌های تجاری و اجتماعی بر عملکرد شرکت‌های کوچک تا متوسط در بازارهای بین‌المللی با نقش میانجی دانش بازار

صفحه 869-894
محمد یوسفی؛ مصطفی قاضی‌زاده

10.

ارائه مدل کسب‌وکار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری در ایران

صفحه 895-918
عارفه بردبار؛ ندا عبدالوند؛ نسیم غنبر طهرانی؛ سعیده رجائی هرندی

11.

بررسی نقش تعدیل‌کنندگی بسیج منابع دانش مشتری در رابطه بین قابلیت مشارکت مشتری و عملکرد واحدهای خدماتی

صفحه 919-943
سیده صدف وشکائی نژاد؛ مصطفی ابراهیم‌پور؛ محمد دوستار

12.

شناسایی و تبیین عوامل کلیدی توانمندساز در اجرای مشارکت راهبردی موفق

صفحه 944-964
امید محبی منش؛ رضا حسنوی؛ غلامرضا توکلی؛ ابوالفضل باقری

13.

شناسایی ابعاد ساختار ذهنی آگاهانه به‌عنوان یکی از وجوه مصرف آگاهانه

صفحه 965-991
محمدصادق قربانیان گزافرودی؛ بهرام خیری؛ حسن اسماعیل‌پور؛ منصوره علیقلی

14.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺼﻤیم گیریﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ورود در ﺑﻪ ﺑﺎزارهای ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روﻳﻜﺮد اﻣﻜﺎن ﮔﺮاﻳﻲ و هدفﮔﺮاﻳﻲ

صفحه 992-1013
سیدسعید میرواحدی؛ داود پیرا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب