1.

تحلیل فرازبانی گلستان سعدی

صفحه 1-20
محسن اکبری زاده (بتلاب اکبرآبادی)

2.

دوگانۀ جاذبیّت و مانعیّت در شعر میراث از اخوان ثالث

صفحه 21-39
نجم الدّین جبّاری

3.

بررسی ادراک واقعیت در اندیشۀ ناصرخسرو (بر پایۀ نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو)

صفحه 41-75
رضا جلیلی؛ مهدی نوروز

4.

بررسی رئالیسم جادویی در رمان پریباد (اثرمحمدعلی علومی)

صفحه 59-78
آذر دانشگر

5.

مرز اقتباس و تضمین با رویکرد اثرپذیری از قرآن

صفحه 79-93
مریم زیبائی نژاد

6.

چند بحث تازه در باب گونه های ادبی (ژانرهای ادبی)

صفحه 95-112
امیر سلطان محمدی؛ سید مهدی نوریان؛ اسحاق طغیانی

7.

واکاوی عناصر ساختاری و دستوری مقالات شمس تبریزی با رویکردی بر نقد ادبی پست مدرن

صفحه 113-128
مریم السادات سنگی؛ رضا اشرف‌زاده

8.

گفتمان عرفان در رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان

صفحه 129-146
جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری

9.

بازتاب کهن‌الگوهای نظریۀ یونگ در کتاب «من زنده‌ام»

صفحه 147-161
فائزه عرب یوسف‌آبادی؛ الهام دیانتی

10.

ساخت‌های نحویِ بیانِ حصر در زبان فارسی (مطالعۀ موردی: آثار سعدی)

صفحه 163-182
رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی؛ فرهاد محمدی

11.

تحلیل گفتمان نظامی در منظومۀ خسرو و شیرین از منظر آمریّت گوینده

صفحه 183-199
مریم مشرف الملک؛ سمیرامیس ابراهیمی

12.

نقد و تحلیل تصویر استعاری در اشعار عربی سعدی

صفحه 201-220
محمدامیر مشهدی؛ رضا رضایی؛ حسین اتحادی

13.

بوطیقای غزل قیصر امین پور

صفحه 221-240
یدالله نصراللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب