1.

بررسی اثر برنامه¬های توسعه بر تحولات مکانیزاسیون ایران

صفحه 105-110
حسن مافی؛ سیدصفدر حسینی؛ الهام فودازی

2.

طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه¬ی سمپاشی نرخ-متغیر (VRA) بر مبنای نقشه¬ی خاک برای یک سمپاش بوم دار تراکتوری

صفحه 111-123
داود محمدزمانی؛ سعید مینایی؛ رضا علیمردانی؛ مرتضی الماسی؛ حسین نوروز پوردیلمی؛ علی رستمی

3.

بازشناسی ارقام پسته بر پایه ماشین بینایی و فیلترهای گابور

صفحه 125-131
اسما شمسی گوشکی؛ سعید سریزدی؛ حسین نظام آبادی پور؛ حمزه شمسی گوشکی

4.

مقایسه سه وضعیت بازتابشی، عبوری و تقابلی در تعیین غیرمخرب رطوبت خرمای مضافتی با استفاده از اسپکتروسکوپی NIR

صفحه 133-141
سیداحمد میره‌ای؛ سیدسعید محتسبی؛ مرتضی صادقی؛ شاهین رفیعی

5.

اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر برخی خواص فیزیکی خاک و عملکرد گندم دیم در تناوب نخود – گندم در استان همدان

صفحه 143-151
احمد حیدری

6.

طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه خودتراز طولی و عرضی گاوآهن برگردان¬دار سوار شونده

صفحه 153-161
عباس عاطفی؛ سیدحسین کارپرورفرد

7.

بررسی اثر قدرت یونی و فشار همگن کردن بر ویژگی‌های رئولوژیک، توزیع قطر ذرات و میزان سرم دهی دوغ پایدارشده با پکتین با متوکسیل بالا

صفحه 163-167
مهرناز امینی فر؛ سیدمحمدعلی ابراهیم زاده؛ زهرا امام جمعه

8.

بررسی عوامل مؤثر بر اسیدولیز آنزیمی روغن کلزا با اسیدهای چرب کاپریلیک و کاپریک در تولید لیپید بازساخته

صفحه 169-179
داود ثواقبی فیروزآبادی؛ کرامت اله رضایی؛ محمد صفری؛ پرویز اشتری

9.

مدلسازی سینتیک واکنش های پروتئولیز و لیپولیز طی رسیدن پنیر سفیدUF در دماهای متفاوت

صفحه 181-186
حسین عباسی منفرد؛ ناصر همدمی؛ جواد حصاری

10.

بررسی اثر دمای نگهداری بر خصوصیات کیفی برنج قهوه ای طی فرآیند سفید شدن

صفحه 187-192
صمد صبوری؛ شیوا روفی گری حقیقت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب