1.

تصویرپردازی آینده در قرآن؛تأملی بر جایگاه‌یابی زمانی «جنت» مطرح در آیۀ 133 سورۀ آل‌‌عمران

صفحه 23-9
فرهاد احمدی آشتیانی

2.

بازیابی گونه‌ها و روابط فواصلِ آیات یک سوره

صفحه 43-25
علی اصغر آخوندی؛ سید حسن قاضوی

3.

رهیافتی بر تشخیص احادیث زمانمند و غیرزمانمند

صفحه 66-45
علی حسن بگی

4.

واکاوی نسبت حقیقت و معنا در قرآن در نظر علامه طباطبایی (ره)

صفحه 83-67
سید عبدالرسول حسینی زاده؛ بهزاد جلالوند

5.

معیارهای نقد حدیث از دیدگاه شیخ انصاری

صفحه 106-85
سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ محمدحسن قاسمی؛ علی نصرتی

6.

بازکاوشی در معنای دو زیبا نامِ «الرحمن» و «الرحیم» با رویکرد ساختارشناسی صرفی

صفحه 125-107
علی رضایی کهنمویی

7.

راهبرد اصلاحات اقتصادی حضرت شعیب(ع) از نگاه قرآن کریم

صفحه 150-127
احمد سعدی؛ ادریس عظیما

8.

تبیین الگوی «سبقت در تقرب» بر پایۀ تحلیل محتوای کیفی دعای کمیل

صفحه 170-151
رامین طیاری نژاد؛ علی حاجی‌خانی؛ زهرا منصوری

9.

کاربست «دلالت زبانی» در فهم و تفسیر قرآن‌کریم؛ مطالعۀ موردی: «مسئلۀ محکم و متشابه»

صفحه 196-171
محمدتقی کبریت چی؛ محمد رضا شاهرودی

10.

معناشناسی و تحلیل فرامتنی اصطلاحات نفرین‌تاب روایی در بستر صدور (مطالعۀ موردی: ترکیبات روایی «هبل»)

صفحه 217-197
پوران میرزائی؛ محسن خاتمی

11.

«بازشناسی معنایی واژگان «غیظ»، «غضب» و «سَخَط» در قرآن کریم با رویکرد تفسیری»

صفحه 239-219
زهره نریمانی؛ مسعود اقبالی؛ مجید چهری

12.

تأثیر مکتب حدیثی کوفه در میراث روایی اشعریان قم تا قرن چهارم هجری

صفحه 259-241
فرهاد نعمتی؛ عباس احمدوند؛ محمد حاجی تقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب