1.

امکان سنجی فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی اطراف مؤثر در آن

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 215-233
سعید نظری توکلی؛ راحله رضایی؛ طه زرگریان

2.

بازپژوهی ماهیت اقاله در فقه و حقوق وضعی ایران

دوره 43، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 175-190
علی مظهر قراملکی؛ حجت قاسمی

3.

بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرار داد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) با مطالعه تطبیقی

دوره 58، شماره 0، دی 1381
دکتر اکبر میرزانژاد جویباری

4.

بررسی کلّیات احکام خیارات

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 117-138
عباسعلی عمید زنجانی؛ ابوالفضل احمدزاده

5.

تأملی نو پیرامون ردّ عقد

دوره 16، شماره 4، دی 1399، صفحه 801-826
عباس کریمی؛ محسن مهدیان

6.

حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
امیر صادقی نشاط

7.

خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه

دوره 37، شماره 4، بهمن 1383
عبدالحسین شیروی

8.

دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 623-642
مجید غمامی؛ حسین خدادادی

9.

شرط ضمنی در هبۀ مهریّه

دوره 46، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 119-135
مهدی موحّدی محب

10.

کیفیت استیفای حق خیار در صورت تعدد وراث

دوره 20، شماره 2، تیر 1403، صفحه 99-110
سیدمصطفی ملیحی

11.

وضعیت تصرّفات حقوقی زوجه در مهر

دوره 45، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 103-126
علی باریکلوسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب