1.

اثر کرت‌بندی بر یکنواختی آبشویی نیمرخ خاک در مدل آزمایشگاهی

دوره 51، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 2739-2749
رضا سعیدی؛ عباس ستوده نیا

2.

اثر هم‌زمان شوری و مکش ماتریک خاک بر میزان تبخیر و توزیع مجدد رطوبت و شوری در دو خاک با بافت متفاوت

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 89-98
مهناز ختار؛ محمد حسین محمدی

3.

ارزیابی آبیاری معمولی و سریالی با زهاب بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب مصرفی ذرت، سویا و آفتابگردان

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 679-688
محمد عزیزی؛ محمد الباجی؛ سعید برومندنسب

4.

ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی و مقایسه آن با زهکشی سنتی (جزر و مدی) در نخیلات آبادان

دوره 40، شماره 1، اسفند 1388
عبدعلی ناصری؛ علی ارواحی

5.

امکان سنجی استفاده از پوسته برنج به جای لوله زهکش و پوشش شن و ماسه

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 111-119
سید علی رضا مسعودی؛ عبدالمجید لیاقت

6.

برآورد عمق و فاصلة مناسب زهکش‌های زیرزمینی بر اساس کیفیت زه‌آب

دوره 41، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 139-146
فرهاد اصلانی؛ امیرحسین ناظمی؛ سید علی اشرف صدرالدینی؛ احمد فاخری فرد؛ محمدعلی قربانی

7.

بررسی اجزای شاخص ردپای آب گیاه نیشکر در شرایط زهکشی آزاد، کنترل شده و تامین نیاز آبی (مطالعه موردی: کشت و صنعت سلمان فارسی)

دوره 52، شماره 10، دی 1400، صفحه 2623-2635
سید مرتضی مرادیان وفایی؛ امیر سلطانی محمدی؛ عبدعلی ناصری؛ پیتر وان اوئل

8.

بررسی امکانات تثبیت زمین لغزه در جاده های جنگلی (پیچ صنوبر در جنگل خیرود کنار به عنوان یک مدل علمی)

دوره 56، شماره 1، تیر 1382
نصرت ا... ساریخانی؛ محمدرضا گرجی

9.

بررسی تأثیر مدیریت سطح ایستابی بر پروفیل شوری ناحیه توسعه ریشه در منطقه خشک ایران با استفاده از لایسیمتر

دوره 10، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 175-188
حمیده نوری؛ عبدالمجید لیاقت

10.

تاثیر بیوچار و هماتیت بر فراهمی کادمیوم در یک خاک شالیزاری تحت شرایط غرقاب و زهکشی

دوره 54، شماره 11، بهمن 1402، صفحه 1667-1680
مهرزاد صدیق؛ مریم خلیلی راد؛ نسرین قربان زاده

11.

توزیع پذیرفتاری مغناطیسی و شاخص‌های هوادیدگی در سطوح مختلف ژئومورفیک در برخی خاکهای منطقه چالدران

دوره 54، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 533-557
اشرف ملکیان؛ علی اصغر جعفرزاده؛ شاهین اوستان؛ مسلم ثروتی

12.

ظرفیت انتقال لوله های موجدار زهکشی: فرمول جریان یکنواخت یا غیریکنواخت؟

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
صلاح کوچک زاده؛ فرشته باقری

13.

مقایسه هدایت آبی اشباع خاک به روش پمپاژ به داخل چاهک و روش پرمامتر گلف در بالای سطح ایستابی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1378، صفحه 1-12
بهروز مصطفی زاده؛ سید فرهاد موسویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب