1.

آینده‌پژوهی تغییرات اجتماعی خانواده (ارائه یک مدل نظری ترکیبی)

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 793-818
جواد افشار کهن؛ اسماعیل بلالی؛ ساجده واعظ زاده

2.

بازاندیشی دموکراسی و تحول رابطه جامعه و دولت در عصر جهانی شدن

دوره 37، شماره 3، مهر 1386
احمد رشیدی

3.

بازاندیشی هویت فرهنگی مهاجران لَک‌؛ تأملی در آداب و رسومِ سوگ و سور

دوره 13، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 53-71
رحمان باقری؛ داریوش رضاپور

4.

بازاندیشی و ازخودبیگانگی در تحصیلات دانشگاهی

دوره 27، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 145-169
محمدرضا کلاهی

5.

بازسازی‌ الگوی ‌بازاندیشی‌گیدنز برمبنای‌ مواضع اخیرتر او راجع به سنت

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 41-83
حامد حاجی حیدری؛ علی متقی زاده

6.

پیمایش های ملی و نظام دانش جامعه شناسی ایران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 495-513
فاطمه جواهری

7.

تاملی جامعه شناختی در باب سنخ شناسی، رفتارها و نگرش های جنسی جوانان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌های تهران)

دوره 14، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 97-121
مهدی سلیمانی

8.

جدال با بی‌قدرتی در تجربه بیماری: روایت‌پژوهی مصرف‌کنندگان طب مکمل و جایگزین

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 999-1028
زهرا شهرزاد؛ سوسن باستانی؛ ابوعلی ودادهیر

9.

جهانی‌شدن فرهنگی و نگرش مردان به نقش زنان (مطالعة موردی مردان شهر شیراز)

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 433-447
بیژن خواجه نوری؛ لیلا پرنیان؛ صغری همت

10.

رهبران مذهبی و سلامت زنان: مردم‌نگاری انتقادی در بازاندیشی زنان اورامی

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 121-156
سحر باباصفری؛ احمد نادری؛ ابراهیم فیاض؛ نافع باباصفری

11.

روایت شناسی: موارد خاصی از بازاندیشی خویشتن زنانه در ایران

دوره 27، شماره 27، فروردین 1385
حمید عبداللهیان؛ نفیسه حمیدی؛ مهدی فرجی

12.

سنجش رابطۀ جهانی‌شدن فرهنگی و پذیرش اجتماعی بدن (مطالعۀ موردی زنان شهر کرمانشاه)

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 291-314
بیژن خواجه نوری؛ لیلا پرنیان

13.

فضای مجازی و پویش های هویت قومی(مورد مطالعه: روشنفکران و فعالین مدنی بلوچ)

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 132-154
احمد نادری؛ بهروز روستاخیز

14.

مطالعة کیفی مصرف قلیان بین دختران و زنان جوان شهر شیراز

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 193-224
مهران سهراب زاده؛ لیلا پرنیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب