1.

اثر طرح های آمیزشی در پیشرفت ژنتیکی و افزایش میانگین همخونی: مطالعه ای مبتنی بر شبیه سازی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 115-120
یوسف نادری؛ میثم لطیفی

2.

ارزیابی لاین های خالص نوترکیب گندم نان از نظر برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 137-150
مهدی تقی‌زادگان؛ مجید نوروزی؛ سعید اهری زاد

3.

آنالیز ژنتیکی تعداد بره متولد شده در هر زایش میش¬های نژادمهربان با کمک مدل¬های رگرسیون تصادفی بی¬اسپلاین

دوره 44، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 113-120
ملیحه امیرآبادی فراهانی؛ پویا زمانی

4.

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی چهار واریتة کرم ابریشم

دوره 31، شماره 4، تابستان 1379
سید حسین حسینی مقدم؛ ناصرامام جمعه؛ عباس گرامی

5.

برآورد قابلیت ترکیب پذیری و اثرات ژنی در ژنوتیپ های برنج

دوره 40، شماره 4، زمستان 1388
حسین رحیم سروش؛ بابک ربیعی

6.

برآورد مؤلفه های واریانس-کواریانس وپارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در بزهای مرخز

دوره 31، شماره 3، بهار 1379
امیررشیدی؛ ناصرامام جمعه کاشان؛ سیدرضامیرایی آشتیانی؛ شعبان رحیمی؛ رسول واعظ ترشیزی

7.

بررسی اثر انتخاب برای وزن بدن در سه سویه بلدرچین ژاپنی‏

دوره 9، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 23-35
مهدی شکوهمند؛ محمد علی امامی میبدی

8.

بررسی اثر ژن ها در کنترل صفات کمی ارقام برنج

دوره 32، شماره 2، بهار 1380
رحیم هنر نژاد؛ علیرضا ترنگ

9.

بررسی پارامترهای ژنتیکی در اصلاح انگورهای تازه خوری

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387
جواد عرفانی مقدم؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم

10.

بررسی نحوه توارث عملکرد دانه و اجزاء آن در ذرت به روش تجزیه میانگین نسل‌ها

1-37، شماره 3، بهار 1385
سیدمحمدعلی مفیدیان؛ رجب چوکان؛ محمدرضا قنادها؛ محمود خدامباشی امامی

11.

پاسخ به یک دوره گزینش دو جانبه برای قابلیت هضم و قندهای محلول در آب در چچم دائمی (Lolium perenne) تحت شرایط گلخانه ای

دوره 32، شماره 2، بهار 1380
علی اشرف جعفری

12.

تجزیه علیت و برآورد وراثت‌پذیری عملکرد و اجزای آن در ارقام مختلف جو‏

دوره 7، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 55-66
الیاس نیستانی؛ علی‎ ‎اکبر محمودی؛ فاطمه رحیم نیا

13.

تخمین پارامترهای و فنوتیپی صفات رشد درگوسفند مغانی

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
امیر رشیدی؛ فریدون شاهرودی؛ علی نیکخواه؛ یحیی اصغری

14.

تخمین واریانس غلبه و اثر آن روی تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات کیفی لاشه

دوره 22، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-8
مسعود علی پناه

15.

تداوم شیردهی در گاوهای شیری Persisteney in Dairy Cattle

دوره 32، شماره 1، بهار 1380
محمد مرادی شهر بابک

16.

صفات مهم در گزینش جمعیت‌های سورگوم جارویی برای عملکرد جارو

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1125-1137
حسن منیری فر

17.

مقایسه گروه بندی ارقام برنج با استفاده از داده‌های الکتروفورز SDS-PAGE پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و داده‌های صفات کمّی

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384
ابوذر ابوذری گزافرودی؛ مصطفی ولیزاده؛ رحیم هنرنژاد؛ محّمدحسین فتوکیانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.