1.

آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381
فرزانه کریمیان

2.

آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس

دوره 11، شماره 34، اسفند 1385
فرزانه کریمیان

3.

بر سر چاه شاهین یا خرد اودین؟

دوره 11، شماره 31، تیر 1385
یدالله آقاعباسی

4.

جاودانگی انسان از دیدگاه قران

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1384
قربانعلی کریم زاده قراملکی

5.

جستاری در فهم تفارق و تشابه‌ «ابرمرد» فردریش نیچه و «انسان کامل» اقبال لاهوری

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 247-262
ابراهیم برزگر؛ محسن سلگی

6.

رابطۀ نفس و بدن و تأثیر آن بر جاودانگی از دیدگاه ابن‌سینا و توماس آکوئینی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 75-90
سیدمحمدعلی دیباجی؛ فاطمه بارانی

7.

رویین تنی و نامیرایی در ادبیات داستانی

دوره 10، شماره 24، خرداد 1384
ایلمیرا دادور

8.

مبانی کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 131-154
علی نجات رایزن؛ علی اله‌بداشتی؛ احسان منصوری

9.

مدلول جاودانگی نفس در بهگودگیتا

دوره 42، شماره 2، مهر 1389، صفحه 57-75
مجتبی زروانی؛ قربان علمی

10.

مقایسۀ دو دیدگاه غزالی در مبحث جاودانگی

دوره 11، شماره 2، تیر 1393، صفحه 371-392
نسرین سراجی پور

11.

نسبت هنر و جاودانگی در هستی نگری ویتگنشتاین و کاربست آن در معناباختگی انسان معاصر

دوره 27، شماره 4، دی 1401، صفحه 19-28
سعیده عظیمی ترامبانیان؛ محمد علی خبری؛ محمد رضا شریف زاده

12.

نشانه‌شناسی رمزگان درخت در روایت‌های عامّه

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 68-88
هادی دهقانی یزدلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب