1.

اصالت فرد یا جامعه از منظر شریعتی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 9-32
غلامرضا جمشیدیها؛ مریم توانای نامی

2.

الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی از منظر شریعتی

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 29-45
غلامرضا جمشیدیها؛ حمزه نوذری

3.

بررسی پدیدارشناسانه «فلسفه تاریخ» از نظرگاه ابن‌خلدون و هگل

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 109-125
رحمت الله محمودی؛ ابوالفضل سلمانی گواری؛ غلامرضا جمشیدیها

4.

بررسی جایگاه عقل و برهان در معرفت دینی از منظر مکتب تفکیک

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 31-51
غلامرضا جمشیدیها؛ رضا مختاری؛ رحمت الله محمودی

5.

تأثیر زندگی کوخ‌نشینی و کاخ‌نشینی بر انسان (مردم و جامعه) از منظر امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 83-98
غلامرضا جمشیدیها؛ مریم شعبان

6.

تبیین امور واقع از منظر ابن خلدون (نگاهی نو به مقدمه)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 105-81
غلامرضا جمشیدیها؛ یونس اکبری

7.

جامعه شناسی برهانی، نگاهی نو در نظریه پردازی جامعه شناختی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 37-58
نوراله نورانی؛ غلامرضا جمشیدیها

8.

شریعتی و روش دیالکتیک؛ تقلید یا نوآوری

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 111-128
غلامرضا جمشیدیها؛ سینا شیخی

9.

کودکی در ادیان: تحلیل کودکی در مسیحیت و اسلام

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 235-269
غلامرضا جمشیدیها؛ مریم شعبان

10.

مطالعه صورت بندی مسائل و آسیب های اجتماعی در اندیشه ابن خلدون

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 97-120
علی قجری؛ غلامرضا جمشیدیها؛ زهرا محسنی فرد

11.

مفهوم عدالت از منظر فارابی و ابن‌خلدون

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 81-104
شکوه دیباجی فروشانی؛ غلامرضا جمشیدیها

12.

واکاوی حدود و شاخصه‌های رئالیسم علمی در معرفت اجتماعی سید جمال‌الدین اسدآبادی

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 301-322
ایمان عرفان منش؛ غلام رضا جمشیدیهاسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب