1.

اثر مواد حجیم بر کیفیت کمپوست ضایعات غذایی در راکتورهای خانگی

دوره 50، شماره 3، آبان 1398، صفحه 615-631
زهرا نادری مایوان؛ سید جعفر هاشمی؛ رضا طباطبایی کلور؛ محمد یونسی الموتی

2.

ارزیابی مواجهه کاربر با ارتعاش و صدای تولید شده توسط یک روتوتیلر باغی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 139-148
رضا طباطبایی کلور؛ مجید خسروی بیزکی؛ سید رضا موسوی

3.

اندازه‌گیری دبی جرمی شلتوک با استفاده از حسگر خازنی و مدل سازی آن با رگرسیونی چندگانه، ANN و ANFIS

دوره 48، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 221-227
محمد طهماسبی؛ عبداله گل محمدی؛ رضا طباطبایی کلور

4.

بررسی اثر رطوبت و بسامد بر برخی خواص دی‌الکتریکی دو رقم شلتوک

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 51-61
محمد طهماسبی؛ رضا طباطبایی کلور؛ جعفر هاشمی

5.

بررسی اثر شرایط مختلف خشک کردن بر ویژگی‌های دانسیته پودر گشنیز و جذب مجدد آب گشنیز خشک شده

دوره 48، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 191-199
حسین جعفریان؛ رضا طباطبایی کلور؛ سید رضا موسوی

6.

بررسی اثر هم افزایی پوشش‌های خوراکی و اتمسفر اصلاح شده بر خصوصیات کیفی و ماندگاری گلابی

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 421-434
علی معصوم نیا؛ رضا طباطبایی کلور؛ علی متولی

7.

بررسی برخی پارامترهای کیفی و ترمودینامیکی خشک‌کردن ورقه‌های کیوی در یک خشک‌کن بازگردشی مجهز به پمپ حرارتی

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 331-342
رضا طباطبایی کلور؛ ایمان محمدی؛ علی متولی

8.

بررسی تاتیر دما، فشار تراکم و نسبت اختلاط مواد بر خصوصیات مکانیکی پلت‌های تولید شده از سبوس برنج و ملاس نیشکر

دوره 51، شماره 3، آذر 1399، صفحه 551-561
رضا طباطبایی کلور؛ علی متولی؛ رمضان هادیپور؛ سینا مودتی

9.

بررسی تخلیه منابع و هزینه‌های اجتماعی در مدیریت‌های مختلف برنج و کاه

دوره 50، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 787-799
علی متولی؛ سید جعفر هاشمی؛ رضا طباطبایی کلور

10.

بررسی سطوح مختلف عمق و شدت پادلینگ بر خواص مهندسی خاک لومی رسی

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 367-374
ناهید عقیلی ناطق؛ مهتاب رضایی؛ رضا طباطبایی کلور

11.

تاثیر خشک‌کردن بر قوه‌ی نامیه بذر ذرت

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 347-352
حسین جرگون؛ بهمن نجفی؛ ضرغام فاضل نیاری؛ ترحم مصری؛ رضا طباطباییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب