1.

اثر سطوح مختلف آبیاری و ازت بر عملکرد و سایر صفات زراعی گندم پائیزه آبی ‘ کرج 1

3و4، شماره 0، بهار 1365
جمشید جعفری شبستری؛ سیروس عبد میشانی

2.

استفاده از تکنیک PCR بعنوان مارکر DNA در براسیکا

دوره 3، شماره 0، بهار 1374
سیروس عبد میشانی

3.

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مخلف گلرنگ با استفاده از روش RAPD-PCR

دوره 32، شماره 4، تابستان 1380
رضا معالی امیری؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا قنادها؛ سیروس عبد میشانی

4.

بررسی تنوع ژنتیکی در برخی از ارقام تجاری سیب زمینی ایران با استفاده ازتکنیکRAPD-PCR

دوره 34، شماره 4، تابستان 1382
غلامرضا صالحی جوزانی؛ سیروس عبد میشانی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی

5.

بررسی تنوع ژنتیکی گندم دیپلوئید وحشی Triticum tauschii با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای دانه

دوره 1، شماره 0، بهار 1378
ولی اله محمدی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ سیروس عبد میشانی؛ محمدرضا قنادها

6.

بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش جغرافیایی برای پروتئین های ذخیره ای دانه د رکلکسیون گندم دوروم ایران

دوره 1، شماره 0، تابستان 1375
جعفر آقایی؛ سیروس عبد میشانی؛ ناصر خدابنده

7.

بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین رابطه زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با کیفیت نانوایی در توده های بومی گندم ایران

دوره 31، شماره 4، تابستان 1379
حمیدرضابابایی؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبد میشانی

8.

بررسی چندشکلی های DNA در بین تعدادی از ژنوتیپ های پنبه آپلند (Gossypium hirsutum L. ) با استفاده از تکنیک RAPD – PCR

دوره 31، شماره 4، تابستان 1379
کمال قاسمی یزدی؛ سیروس عبد میشانی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی

9.

بررسی رابطه عملکرد دانه با صفات کمی در 500 لاین گندم نان از طریق تجزیه به عامل ها

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
بهزاد سرخی لله لو؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبد میشانی؛ عباس گرامی

10.

بررسی روابط ژنتیکی ارقام مختلف سویا با نشانگرهای DAF

دوره 31، شماره 3، بهار 1379
بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبد میشانی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری،

11.

بررسی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند از نظر تحمل به خشکی

دوره 1، شماره 0، بهار 1376
مسعود پرویزی آلمانی؛ سیروس عبد میشانی؛ بهمن یزدی صمدی

12.

تجزیه QTL صفات مقاومت به سرما وتاریخ خوشه دهی در گندم ،با استفاده از هاپلوئیدهای دوبل شده

دوره 32، شماره 1، بهار 1380
حسین دشتی؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبد میشانی؛ محمدرضا قنادها

13.

ترکیب پذیری و هتروزیس برای عملکرد‘ درصد کیل و طول الیاف اراقم پنبه

3و4، شماره 0، بهار 1371
زهره حسینی نژاد؛ سیروس عبد میشانی

14.

تعیین رابطه پروتئین های ذخیره ای دانه (گلوتنین) با ارزش نانوایی لاینهای پیشرفته گندم از طریق تکنیک الکتروفوز

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
قنبر توحید فر؛ سیروس عبد میشانی؛ بهمن یزدی صمدی

15.

تعیین رابطه زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی زیاد با کیفیت نانوایی از طریق الکتروفورز

دوره 33، شماره 3، بهار 1381
محمدرضا قنادها؛ پریچهره احمد یان تهرانی؛ سیروس عبد میشانی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی

16.

تکثیر سریع در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از جوانه انتهایی

دوره 1، شماره 0، بهار 1376
بهرام ملکی زنجانی؛ سیروس عبد میشانی؛ جعفر محمدی

17.

تنوع ژنتیکی و همبستگی بین صفات مختلف در لوبیای معمولی

دوره 33، شماره 4، تابستان 1381
اشکبوس امینی؛ محمد رضا قنادها؛ سیروس عبد میشانی

18.

روش تراریزش سریع با کارایی بالا در یونجه های دیپلوئید و تتراپلوئید برای تظاهر ژن های Sn بتا – گلو کورونیداز (gus)

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384
سیدمحسن زاده حجازی؛ سیروس عبد میشانی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ هوشنگ علیزاده؛ رضا توکل افشاری؛ سرجیو آرچیونی

19.

شناسایی ‘ طبقه بندی و بررسی ارزش نانوایی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای اندوسپرم(گلوتنین)

دوره 4، شماره 0، تابستان 1377
علی مسعودی نژاد؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبد میشانی؛ محمد نبی سربلوکی؛ معصومه فیروزی

20.

طبقه بندی ژنتیکی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینها (SDS-PAGE) ‘لیزر اسکانر دنسیتومتری (LSD) وتجزیه ای خوشه ای

دوره 1، شماره 0، تابستان 1376
علی مسعودی نژاد؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبد میشانی؛ محمد نبی سربلوکی

21.

مطالعه پلی مورفیسم آیزوزایم های استراز وگلوتامات اگسالات ترانس آمیناز در توده های بومی جو ایرانی

دوره 1، شماره 0، بهار 1375
علی حق نظری؛ سیروس عبد میشانی؛ بهمن یزدی صمدی؛ ناصر خدابندهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.