1.

بررسی الگوهای معنای واژه‌سازی «برپایه اسم‌های مختوم به پسوند –(er)ei در زبان آلمانی»

صفحه 5-26
پرویز البرزی ورکی

2.

تاثیر ابزارهای میانجی برمیزان پیشرفت مهارت نوشتاری زبان آموزان با تکیه بر روانی متن

صفحه 27-52
نسیبه باقرپور؛ مژگان رشتچی

3.

بسط بافت های معنا محور در گفتمان کلاسی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه: پژوهشی تجربی

صفحه 53-78
مصطفی پورحاجی

4.

درآمدی بر آسیب شناسی تدریس فرهنگ در ایران: بررسی رابطۀ بین فرهنگ زدایی و هوش هیجانی در بین زبان آموزان انگلیسی

صفحه 79-98
رباب خسروی؛ سیده آرزو رفیعی

5.

بررسی بعد بازنمایی تصاویر کتاب‌های انگلیسی دورۀ اول متوسطه در چارچوب نشانه‌شناسی اجتماعی

صفحه 99-128
علی روحانی؛ خدیجه دیری

6.

سنجش انگیزة فراگیران زبان‌ آلمانی در ایران و پیامدهای آموزشی آن

صفحه 129-152
فاطمه روحی؛ هدی درگاهی ترکی

7.

بررسی اضطراب و عملکرد نگارش در انگلیسی به عنوان زبان خارجی: آیا کمال گرایی تفاوتی ایجاد می کند؟

صفحه 153-178
محسن شیرازی زاده؛ شهاب مرادخانی؛ محبوبه کریم پور

8.

مطالعه فرآیندهای ویراست و بازبینی هنگام نگارش گونه‌های مختلف متن

صفحه 179-202
علیرضا عامری؛ زهرا پورنیک صفت

9.

بررسی میزان سواد ارزیابی مدرسین زبان انگلیسی در بافت آموزشی ایران

صفحه 203-232
غلامرضا عباسیان؛ مهدی کوشا

10.

اعتبارسنجی شناخت دانشجویان مترجمی وارتباط آن با توانایی ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی

صفحه 233-250
قاسم مدرسی؛ بهزاد سالاروند

11.

همسوسازی روش های بازتابی رایج درآموزش زبان انگلیسی با ویژگیهای روانشناختی زبان آموزان ایرانی

صفحه 251-270
زهره نفیسی؛ مرجان وثوقی

12.

تاثیر تکنیک های کپی- پوشش- مقایسه و خوداصلاحی فوری برپیشرفت دیکته و یادآوری املای لغات فراگیران زبان انگلیسی ایرانی درپایۀ نهم

صفحه 271-299
لیلا وفایی؛ نرجس اشعری تبار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب