1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

تأثیر تناسب شخص- شغل بر تمایل به ترک خدمت و بهبود کیفیت شغلی با تأکید بر نقش دلبستگی شغلی: شواهدی از صنعت کارگزاری

صفحه 249-269
ثریا طاهرلو؛ علیرضا فضل زاده؛ ناصر صنوبر؛ محمد فاریابی

3.

رابطۀ سبک رهبری تحولی و تعالی سازمانی در مدارس متوسطۀ دوم خرم‌آباد با تأکید بر نقش بهزیستی سازمانی

صفحه 271-288
سعید فرح‌بخش؛ طاهره محمدی

4.

طراحی الگوی شکل‌گیری تخلفات مالی و محاسباتی مدیران دولتی با قصد تحقق اهداف سازمانی

صفحه 289-308
غلامحسین محرم پور؛ سید حسین اخوان علوی؛ قدرت الله باقری راغب؛ علی حمیدی زاده

5.

بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر اعتمادسازی بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر سیرجان

صفحه 309-329
ندا پسندی پور؛ اقبال پاک طینت؛ مهدیه خوارزمی؛ طاهره رضوی کارآموز

6.

نگاهی به نقش دولت در تقویت فرهنگ مشارکت شهروندان

صفحه 331-351
حسین رحمت الهی؛ احسان آقامحمدآقایی؛ مهدی بالوی؛ منوچهر توسلی نائینی

7.

مطالعة رابطة شاخص‌های کیفیت زندگی کاری و هویت سازمانی اعضای هیئت علمی

صفحه 353-371
رسول داودی

8.

مطالعة تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: شبکۀ ورزش سیمای جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 373-392
سید مهدی شریفی؛ محمد حسین ظریفیان یگانه؛ علی محمد صابری

9.

رتبه‌بندی ابعاد عدالت سازمانی با به‌کارگیری تکنیک تاپسیس (مورد مطالعه: کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) کل استان خراسان رضوی)

صفحه 393-417
سید علی حسینی؛ حسن خادمی زارع؛ احمد صادقیه؛ محمد باقر فخرزاد

10.

تأثیر تعهد حرفه‌ای و تعهد سازمانی بر تضاد حرفه‌ای- سازمانی بین پرستاران و بهیاران و نقش آن در عملکرد منابع انسانی

صفحه 419-443
مرتضی مرادی؛ مرجان خلیلی

11.

واکاوی موانع پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه‌ها

صفحه 445-464
سیدمحمد رکنی جو؛ سید محمدباقر جعفری؛ حمیدرضا یزدانی؛ سید مهدی الوانی

12.

بررسی رابطۀ بین سکوت سازمانی و چابکی سازمان از دیدگاه کارکنان آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

صفحه 465-482
مریم امانی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ محمد میرزایی علی آبادی

13.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-11


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب