1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

تحلیل دینامیکی –سینوپتیکی سازوکار بارش‌های تابستانۀ جنوب شرق ایران

صفحه 335-349
شعیب آب خرابات؛ مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهان بخش اصل؛ مصطفی کریمی؛ علی اکبر رسولی

3.

ارائۀ روشی نو برای پهنه ‏بندی روند درجۀ روز سرمایش ماهانۀ کشور

صفحه 351-365
کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ تیمور علیزاده

4.

مدل‌سازی جریان روزانۀ رودخانه با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک و شبکۀ عصبی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز معرّف امامه)

صفحه 367-383
احمد نوحه گر؛ محبوبه معتمدنیا؛ آرش ملکیان

5.

بازسازی پالینولوژیک 1700 سال تغییرات پوشش گیاهی در اطراف ارومیه: نقش اقلیم و انسان

صفحه 385-398
عایشه مکاریزاده؛ الیاس رمضانی؛ علیرضا نقی نژاد؛ هانس یوستن

6.

واکاوی وردش‌های مکانی دما در حوضۀ زاینده‌رود به کمک سنجندۀ مودیس

صفحه 399-411
امیرحسین حلبیان؛ محمد صادق کیخسروی کیانی

7.

ارزیابی عملکرد روش های مبتنی بر کرنل در تخمین میزان بار رسوبی معلق رودخانه (مطالعۀ موردی: رودخانۀ صوفی‌چای مراغه)

صفحه 413-429
علی رضازاده جودی؛ محمدتقی ستاری

8.

بررسی شار گرمای محسوس و ارتباط آن با تغییرات دما و باد طی دورۀ گرم سال در ایران

صفحه 431-450
حسن ذوالفقاری؛ جلیل صحرایی؛ جعفر معصوم پور سماکوش؛ فرزانه برزو

9.

تخمین دبی لبالبی براساس ویژگی های کانال رود در حوضۀ گرمابدشت، استان گلستان

صفحه 451-463
رضا اسماعیلی؛ قاسم لرستانی؛ فاطمه رحیمی نژاد

10.

ارزیابی آهنگ رفتارزمانی - مکانی بارش دو دهۀ اخیر در ایران

صفحه 465-484
محمود احمدی؛ عباس علی داداشی

11.

بررسی ارتباط الگوپذیری تغییرات زمانی دما و بیماری سالک در استان اصفهان

صفحه 485-515
مجید جاوری؛ کیانا شیرانی؛ زهرا کریمی

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-25


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب