1.

کاربرد شبکة عصبی در مدل‌سازی اثر عوامل محیطی بر انبوهی پوشش گیاهی در منطقة حفاظت‌شدة البرز مرکزی

صفحه 185-201
حنانه سادات سادات موسوی؛ علی جهانی؛ افشین دانه کار؛ وحید اعتماد؛ فرنوش عطارصحراگرد

2.

بهینه‌سازی فرآیند تخریب فتوکاتالیستی آنتی‌بیوتیک آموکسی‌سیلین با استفاده از نانوکامپوزیت SiO2@TiO2

صفحه 203-217
زهرا طحان پور؛ اکرم بمانی؛ محمد حسین صیادی؛ الهام چمانه پور

3.

نگرش کشاورزان دشت جیرفت نسبت به پیامدهای پروژة انتقال آب از سرچشمة رودخانة هلیل‌رود به شهر کرمان

صفحه 219-228
علیرضا محمدی

4.

ارزیابی کمی پویایی مکانی-زمانی کاربری‌/پوشش زمین و دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم‌های مختلف و داده‌های لندست

صفحه 229-243
زهرا پرور؛ مرجان محمدزاده؛ سپیده سعیدی

5.

اثرات تغییرات پوشش زمین و پارامترهای آبی-اقلیمی بر وسعت و ماهیت تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آجی‌گل و آلماگل در سه دهة گذشته

صفحه 245-258
سیما سفیدیان؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ واحدبردی شیخ

6.

تدوین راهکارهای مؤثر در دستیابی به کسب و کار پایدار مبتنی بر کارکرد گردشگری مراتع

صفحه 259-269
لیلا عوض پور؛ مهدی قربانی

7.

ارزیابی شاخص‌های ریسک سلامت اکولوژیک و انسانی فلزات (کادمیوم و سرب) در گرد و غبار ریزشی ساختمان‌های دانشگاه علوم و تحقیقات

صفحه 271-283
پرستو عسگری؛ لعبت تقوی؛ علی ماشینچیان مرادی

8.

کاربرد روش سطح پاسخ جهت بهینه‌سازی حذف رنگزای راکتیو بلک5 با استفاده از آهن (VI)

صفحه 285-296
فاطمه طهرانی؛ نادر بهرامی فر؛ عباس سیفی

9.

بررسی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت بهره‌برداران در طرح‌های مرتع‌داری (مطالعة موردی: شهرستان بروجرد، استان لرستان)

صفحه 297-309
شیوا غزنوی؛ سعید یزدانی؛ حامد رفیعی

10.

بررسی نگرش جوامع محلی نسبت به تعارضات انسان-خرس قهوه‌ای در استان فارس و راهکارهای مؤثر برای کاهش تعارض

صفحه 311-323
رسول خسروی؛ فاطمه نجابت؛ علیرضا محمدی

11.

پیش‌بینی و تحلیل مکانی-زمانی ذرات ریز جوی و اثرپذیری آن از دما و پوشش گیاهی در سطح ایران با استفاده از رویکرد هموارسازی نمایی در پایتون

صفحه 325-344
فائزه برهانی؛ امیر هوشنگ احسانی؛ حلیا سادات حسینی شکرابی

12.

تأثیر تولید ناخالص داخلی، توسعة مالی و مصرف انرژی بر کیفیت محیط زیست: با تأکید بر شش شاخص محیط‌‌ زیستی

صفحه 345-363
حسینعلی فاخر

13.

بررسی پتانسیل سمیت فلزات سنگین بر روی شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سیاه‌ماهی قنات (Capoeta fusca)

صفحه 365-378
محمدحسین صیادی؛ جواد خارکن


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب