1.

شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی در میان کارکنان سازمان‌های دولتی

صفحه 677-703
زینب مولوی؛ فائزه سلیمی

2.

ارائة الگوی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کشور تحت حمایت کمیتة امداد امام خمینی(ره)

صفحه 705-728
محمد علی گودرزی؛ جواد پورکریمی؛ ابراهیم مزاری

3.

بررسی نقش مؤثر شایستگی‏ ارتباطی بر هوش فرهنگی مدیران (مطالعة موردی: مدیران بانک کشاورزی استان تهران)

صفحه 729-750
سحر صدرائی؛ سارا نجاری

4.

سایش اجتماعی و رفتارهای انحرافی سازمانی: بررسی نقش میانجیگری سکوت سازمانی و خستگی عاطفی

صفحه 751-779
عباس‌علی رستگار؛ فاطمه علوی متین؛ مهدیه ویشلقی

5.

شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندها‌ و پسایندهای‌ سایش اجتماعی در سازمان‌ها با استفاده از رویکرد دلفی‌فازی‌

صفحه 781-799
سیده نسیم موسوی؛ محسن عارف نژاد؛ علی شریعت نژاد؛ انیس مؤید

6.

پیوند مفهومی شفافیت سازمانی و فرهنگ سازمانی سالم در نهادهای دولتی (مورد مطالعه: سازمان‌های نظارتی قوة قضائیه)

صفحه 801-825
جواد معدنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب