1.

صفحات آغازین


2.

مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته والدین از تنهایی (مطالعه موردی سالمندان شهر تهران)

صفحه 893-910
خدیجه سفیری؛ مینا اینانلو

3.

الیور مارکارت و سیاست کمینه: فراسوی سیاست خرد و کلان نقدی بر پساساختارگرایی فوکو و دلوز

صفحه 911-931
سعید نیک‌زاد؛ علیرضا ذاکری

4.

نظریه‌سازی برای اینفودمی کووید 19 در شبکه‌های اجتماعی ایران

صفحه 933-950
هادی خانیکی؛ حبیب راثی تهرانی

5.

مدیریت هویت و بدن (واکاوی اپیدمی زیبایی زنان و مردان در مراکز زیبایی شهر یزد)

صفحه 951-967
مهناز فرهمند؛ فاطمه دانافر؛ احمد کلاته ساداتی؛ اکبر زارع شاه آبادی

6.

اینستانگاری بیش‌ازانسان: پیشنهاد‌های روش‌شناختی در تحلیل اینستاگرام در جامعه‌شناسی بیش‌ازانسان

صفحه 969-967
داود زهرانی؛ علی ربانی خوراسگانی؛ رحمان شریف زاده؛ علی قنبری برزیان

7.

اتنوگرافی انتقادی کالایی‌شدن آموزش (مورد مطالعه: مناطق حاشیه‌نشین شهر سنندج)

صفحه 993-1008
نسیم عبداله زاده؛ کیوان بلندهمتان؛ ناصر شیربگی

8.

مطالعۀ جامعه‌شناختی اثر انگیزش محافظت بر رفتارهای محیط‌زیستی در دوران پاندمی کرونا

صفحه 1009-1022
صادق صالحی؛ اعظم نیازی کومله؛ فرهاد بیانی

9.

مطالعۀ کیفی پدیدۀ شرط‌بندی اینترنتی

صفحه 1023-1038
احمد نادری

10.

توسعۀ اجتماعی و فرهنگ سیاسی: رویکردی اجتماعی در تحلیل فرهنگ سیاسی

صفحه 1039-1057
خالید میارغنج؛ محمد عباس زاده؛ فاروق امین مظفری؛ جواد علیپور

11.

مطالعۀ جامعه‌شناختی فساد اقتصادی از منظر استادان دانشگاه‌های تهران

صفحه 1059-1072
میثم موسایی؛ محمدرضا محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب