1.

ارائه مدل پارادایمی رفتار سیاسی کارکنان سازمان‌های ورزشی ایران

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 322-303
محمد پورپناهی کل تپه؛ پریوش نوربخش؛ مهوش نوربخش؛ حسین سپاسی

2.

ارائۀ مدلی به منظور شناسایی سبک رفتار سیاسی مدیران در بخش خصوصی

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 353-373
مسعود سلطانی فتح؛ داود کیاکجوری؛ سعید اسلامی؛ بهزاد فرخ سرشت

3.

بررسی رابطة بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی با تأکید بر نقش میانجی‌گری ادراک از سیاست سازمانی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 119-131
رباب مختاری؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

4.

بررسی نقش تعاملی پاسخگویی و خودکارآمدی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سیاسی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1392، صفحه 89-110
محمد حسنی؛ پریسا تیما

5.

تأثیر دیپلماسی ورزشی بر کسب کرسی های بین المللی با نقش میانجی رفتار سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403
عاطفه ابراهیمی؛ غلامرضا فرجی؛ علیرضا زند

6.

تاثیر دانش و نگرش سیاسی بر رفتار سیاسی مورد ایران

دوره 59، شماره 0، فروردین 1382
دکتر احمد نقیب زاده

7.

تبیین نقش میانجی ادراک سیاست‌ سازمانی بین رفتار سیاسی کارکنان و عوامل فردی، شغلی و سازمانی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 21-39
علی اصغر فانی؛ فاطمه شیخی نژاد؛ حسن دانایی فرد؛ علیرضا حسن زاده

8.

رفتار سیاسی و نقش آن در سازمان و مدیریت

دوره 15، شماره 0، دی 1381
دکتر حسن زارعی متین

9.

سنجش رابطه فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 119-134
سیدجواد امام جمعه زاده؛ حوا ابراهیمی پور؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ سیدمرتضی نوعی باغبان

10.

کنکاشی پیرامون عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتار سیاسی در سازمان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 151-174
علی اصغر فانی؛ فاطمه شیخی نژاد؛ حسن دانایی فرد؛ علیرضا حسن زاده

11.

ماهیت رفتار سیاسی روسیه در منطقه آسیای مرکزی و چال شهای فراروی جمهوری اسلامی ایران

دوره 42، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 63-82
زهرا پیشگاهی فرد؛ رضا جنیدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب