1.

بازتاب مسائل زوج و خانواده در نمایشنامه های ایرانی با رویکردی جامعه شناختی

دوره 34، شماره 0، تیر 1387
دکتر احمد کامیابی مسک؛ مرضیه برزوئیان

2.

بررسی جامعه‌شناختی- هنری در اشعار منوچهر آتشی

دوره 5، شماره 2، مهر 1392، صفحه 259-285
کاظم موسوی؛ مجید مردانی

3.

بررسی جامعه شناسانۀ نمایشنامۀ چهارصندوق نوشته بهرام بیضایی با تکیه بر آرای لوسین گلدمن

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 69-78
فائزه دائمی؛ احمد کامیابی مسک

4.

برساختی جامعه‌شناسانه از منفعت: با تأکید بر فهم بوردیویی از منفعت

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 1027-1052
یونس اکبری؛ حسین میرزایی؛ ابوعلی ودادهیر

5.

بسترهای اندیشه‌ورزی در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی در دوره معاصر

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 227-240
محمد رحیم عیوضی

6.

تبیینِ اجتماعیِ واژگونیِ جنسیت در سینمای مسعود کیمیایی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 283-299
فارس باقری

7.

تحلیل جامعه‌شناسانة هویت ملی و مؤلفه‌های آن در فیلم‌های بهرام بیضایی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 115-134
نادیا معقولی؛ علی شیخ مهدی؛ حسینعلی قبادی

8.

چالش های خاستگاه جهان بینی سبک زندگی در جامعه شناسی پییر بوردیو با فطرت و زیست مؤمنانه

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 227-261
ایمان عرفان منش؛ حسین بستان

9.

خوانش جامعه‌شناختی رمان شرفة العار با تکیه بر سرمایه و منش کنشگران اجتماعی در میدان تولید فرهنگی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 65-86
محمدنبی احمدی؛ ادریس محمدی

10.

نقش ادبیات داستانی در بررسی آثار هنری بر پایۀ نظریۀ جامعه‌شناسی واثنو (مطالعۀ موردی: نگارگری صفوی و رمان نام من سرخ اثر اورهان پاموک)

دوره 15، شماره 1، آذر 1402، صفحه 129-145
یاسمن فرهنگ‌پور

11.

واکاوی مبانی هستی‌شناختی پژوهش‌های جامعه‌شناختی در ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 1149-1179
حمید حیدری؛ محمد تقی ایمان؛ حبیب احمدی؛ اسفندیار غفاری نسبسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب