1.

ابهام در قوانین کیفری با رویکردی زبان شناسی

دوره 51، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 465-443
مریم فرحی

2.

بررسی اندیشه های نحوی دکتر مخزومی

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر عدنان طهماسبی

3.

بررسی جایگاه نحوی عزالدین کاشی (با تکیه بر کتاب نسخه خطی شرح المفصّل)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-21
دانا طالب پور؛ محمدحسن فوادیان

4.

بررسیِ نقشِ آهنگ جمله در تعیین معانی آیات قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 241-260
محمد حسن فؤادیان؛ علی رضا فرازی

5.

بررسی و تحلیل ساختاری شعر خاقانی

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 31-48
دکتر جلیل تجلیل؛ دکتر سید غلامرضا غیبی

6.

تحلیل نحوی-بلاغی وقف و ابتدا در قرآن کریم

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر لسانی؛ دکتر امیرمحمود کاشفی

7.

تدریس ساختارهای غیرشخصی زبان روسی به فارسی زبانان

دوره 8، شماره 15، آذر 1382
على مداینى اول

8.

دانش اعراب القرآن و نقش آن در ترجمة قرآن کریم ( با تاکید بر ترجمۀ شاه ولی الله دهلوی)

دوره 49، شماره 2، مهر 1395، صفحه 285-304
محمد رضا شاهرودی؛ محمد سعید بیلکار

9.

سکون ساختاری، تموج تفسیری و سطح توصیف آن

دوره 10، شماره 25، مهر 1384
سیدعلى میرعمادى

10.

کند و کاوی در صرف و نحو از دیدگاه عروض و قافیه

دوره 160، شماره 0، دی 1380
دکتر یحیی معروف

11.

مارسل پروست و زبان افشاگر

دوره 11، شماره 36، اسفند 1385
مهوش قویمی

12.

معارضات همام و سعدی از دیدگاه صرف و نحو

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 41-58
حمیدرضا عظیمی؛ سیده فاطمه هاشمیان

13.

معرفی، تحلیل و بررسی نسخة خطی شرح المفصل عزالدین عبدالعزیز کاشی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 37-54
محمدابراهیم خلیفه شوشتری؛ رقیه خرمی

14.

معرفی کتاب «الفوائد الضیائیة» تألیف عبدالرحمان جامی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 1-26
حسین ارجمند؛ غلامعباس رضایی هفتادُر؛ مجتبی عمرانی پور

15.

مفاهیم اصلی نحو و واحدهای تشکیل دهنده آن در زبان معاصر و ادبی روسی

دوره 9، شماره 19، آبان 1383
حسین لسانى

16.

مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی

دوره 10، شماره 25، مهر 1384
حسین لسانى؛ مریم شفقى

17.

مقایسهء نقش های اسم در زبان های فارسی و روسی

دوره 10، شماره 24، خرداد 1384
حسین لسانى

18.

مقایسه نظریه های اساسی زبانشناسی به منظور تدوین زبان طراحی شهری محلی (در مکانهای خاص)

دوره 8، شماره 0، دی 1379
مهندس شهرزاد فریادی

19.

نحوه منفی در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 11، شماره 32، مرداد 1385
علی اکبر جباری

20.

نگرشی نو به علم نحو وبیان کاستی های نحو قدیم

دوره 160، شماره 0، دی 1380
دکتر عبدالستار قمریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب