1.

بررسی تطبیقی میزان سرمایۀ اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی؛ مقایسۀ کتابخانه‌های دانشگاه تهران با دانشگاه شریف

دوره 49، شماره 2، تیر 1394، صفحه 169-189
ناهید جعفری؛ مریم ناخدا؛ غلامرضا فدایی

2.

بررسی د‌یدگاه کتابداران کتابخانه‌ها‌ی مرکز‌ی دانشگاه‌ها‌ی دولتی شهر تهران دربار? ضرورت آموزش مستمر 1

دوره 40، شماره 46، مهر 1387
نیکول آران؛ دکتر غلامرضا فدایی

3.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی در کتابخانه‌های دانشگا‌هی شهر تبریز

دوره 52، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 137-115
عباس دولانی؛ آمنه شناور؛ رویا برادر

4.

بررسی رابطه بین میزان مشارکت در مدیریت دانش با تمایل به تفکر انتقادی کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 56، شماره 2، تیر 1401، صفحه 47-58
فاطمه حیدرنژاد؛ فاطمه فهیم نیا

5.

بررسی نگرش کتابداران در خصوص میزان انطباق سامانه مدیریت یکپارچه موجود در کتابخانه‌های دانشگاه شهیدچمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی‌جندی‌شاپور با وب معنایی

دوره 56، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-20
جمیله محمدی رضاگاه؛ محمد حسن عظیمی؛ عبدالحسین فرج پهلو

6.

بررسی وضعیت فرآیند بازاریابی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل 7P

دوره 47، شماره 4، دی 1392، صفحه 415-430
احمد شعبانی؛ نوشین عمادی؛ مرتضی محمدی استانی؛ ناهید سلیمانی

7.

تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی با میانجیگری جو اخلاقی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز

دوره 56، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-12
منصور کوهی رستمی؛ سعید گیلانی؛ پروین نجف پور مقدم

8.

تحلیل عوامل اثرگذار بر پذیرش رایانش ابری کتابداران کتابخانه های دانشگاه تبریز و علوم پزشکی بر مبنای نظریه اشاعه نوآوری راجرز

دوره 52، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 39-58
افشین حمدی پور؛ تراب نجاری؛ اکبر فرمانلو لیلاب

9.

رابطۀ استرس فناوری و تعهد سازمانی(مورد‌پژوهی:کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تبریز)

دوره 49، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 135-152
صبا روشن ضمیر؛ داریوش مطلبی

10.

رضایت شغلی کتابداران وتاثیر آن برکیفیت ارائه خدمات کتابخانه

دوره 32، شماره 35، اردیبهشت 1379
محمدرضا سلیمانی

11.

سنجش رابطۀ حمایت سازمانی ادراک‌شده و بی‌تفاوتی سازمانی در کتابداران مطالعۀ موردی: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی تابعۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران

دوره 47، شماره 4، دی 1392، صفحه 397-414
نجلا حریری؛ سیده زهرا روتن؛ مریم جان محمدی

12.

کتابخانهء مرکزی دانشگاه عثمانیه در حیدرآباد هند

دوره 36، شماره 38، فروردین 1381
دکتر ابوالقاسم رادفر

13.

مقایسه دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی و عمومی شهر تهران در مورد خدمات اشاعه اطلاعات معتبر در دوران همه‌گیری

دوره 55، شماره 4، دی 1400، صفحه 77-100
مهدیه رمضان‌زاده؛ یگانه امینی؛ سمیه جعفری باقی‌آبادی

14.

وضعیت خودکارآمدی کتابداران دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و رابطه آن با مهارتهای سواد اطلاعاتی آنان

دوره 49، شماره 3، مهر 1394، صفحه 355-376
محسن نوکاریزی؛ نسرین نصیرپور؛ معصومه تجعفری

15.

وندالیسم در کتابخانه‌های دانشگاهی: بررسی نمودها و دلایل‌

دوره 52، شماره 3، آذر 1397، صفحه 101-118
رقیه علیزاده؛ نصرت ریاحی نیا؛ سمیه سادات آخشیکسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب