1.

اثرات ابعاد کرت بر تولید رواناب تحت رخدادهای منفرد باران طبیعی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 335-342
فرخ اسدزاده؛ منوچهر گرجی؛ علیرضا واعظی؛ رضا سکوتی؛ مهدی شرفا

2.

اثر توأم تشکیل سله و درز و شکاف سطحی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 565-572
زهرا رمضانی؛ علی رضا واعظی؛ فاطمه بابایی

3.

ارائۀ رابطۀ رگرسیونی بین عملکرد گندم دیم و ویژگی‌های خاک در منطقه‌ای نیمه‌خشک در استان زنجان

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 715-725
فاطمه بابائی؛ علی رضا واعظی؛ مهدی طاهری؛ احسان زرین آّبادی؛ سیده فاطمه اسلامی

4.

استفاده از ویژگی‌های خاک برای برآورد عملکرد گندم آبی در کشتزارهای نظرآباد استان البرز

دوره 51، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1227-1237
رسول میرخانی؛ علی رضا واعظی؛ حامد رضایی

5.

انتخاب‌پذیری ذرات خاک تحت‌تأثیر خصوصیات جریان در فرسایش شیاری

دوره 52، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 3073-3082
علی رضا واعظی؛ لیلا ورقائی

6.

بررسی تغییرپذیری مکانی شاخص‌های کیفیت خاک در کشتزارهای منطقه نظرآباد در غرب استان البرز

دوره 51، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1755-1768
علی رضا واعظی؛ رسول میرخانی؛ حامد رضایی؛ لیلا اسماعیل نژاد

7.

بررسی فرایندهای فرسایش بارانی در خاکدانه‏ها تحت شرایط آزمایشگاهی در خاک‏های آهکی شمال غرب زنجان

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 87-94
علی واعظی؛ سعیده اکبری؛ محمد حسین محمدی

8.

بررسی ویژگی‌های مورفومتری آبکندها و عوامل مؤثر بر گسترش آن‌ها در کاربری زراعت دیم در جنوب استان آذربایجان‌شرقی

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1373-1384
علی رضا واعظی؛ اولدوز بخشی راد

9.

تأثیر ضربه قطرات باران بر هدررفت خاک از نوار‌های کشت در خاک‌های با بافت مختلف

دوره 51، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 2815-2825
علی رضا واعظی؛ رعنا بیگدلی

10.

تأثیر کاه و کلش گندم بر ویژگی‌های جریان و فرسایش شیاری در کشتزار دیم گندم

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 53-63
علی رضا واعظی؛ مهدثه حیدری

11.

تغییرات رواناب در ابعاد کرت در نمونه‌های خاک با بافت مختلف تحت رخدادهای یکسان باران شبیه‌سازی‌شده

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 243-253
علی‌رضا واعظی؛ حیدر حسن‌زاده؛ محمدحسین محمدی

12.

تغییرات زمانی عامل مدیریت زراعی مدل USLE در ابعاد رخداد و مراحل رشد در گندم دیم

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 231-243
علی رضا واعظی؛ مجید باقری؛ علی رضا خانجانی

13.

تغییرپذیری زمانی تولید رواناب تحت تأثیر شیب در خاک‌های با بافت مختلف

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 77-85
مجتبی کرد؛ علی رضا واعظی؛ محمد حسین مهدیان

14.

تولید روان‌آب و هدررفت خاک در مراتع با پوشش ضعیف تحت تأثیر تغییر کاربری زمین و جهت شخم

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 87-98
احسان زرین آبادی؛ علی رضا واعظی

15.

عدم قطعیت عامل فرسایش‌پذیری (K) برآوردی با استفاده از نموگراف USLE در خاک‌های آهکی شهرستان هشترود، شمال‌غربی ایران

دوره 40، شماره 1، اسفند 1388
علیرضا واعظی؛ حسینعلی بهرامی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ محمدحسین مهدیان

16.

کارآیی مدل‌های نفوذ آب به خاک در کاربری‌های مختلف زمین در حوزه آبخیز تهم‌چای

دوره 51، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1281-1291
علی رضا واعظی؛ یاسین صالحی

17.

کارایی پلی‌وینیل‌استات در کاهش رواناب و رسوب در خاک مارنی تحت تأثیر رخدادهای یکسان باران

دوره 43، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 179-184
علیرضا واعظی؛ سمیه حمیدی نهرانی؛ محمدحسین محمدی؛ جلال صبا

18.

مطالعه تأثیر مالچ کاه و کلش گندم بر نگهداشت رطوبتی خاک در شرایط دیم

دوره 49، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 955-964
زهرا رضایی پور؛ علی رضا واعظی؛ محمد بابااکبری

19.

ویژگی¬های فیزیکی خاک و جوانه¬زنی¬گندم تحت تاثیر پلی¬اکریل¬آمید در خاک مارنی کشاورزی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 297-304
علیرضا واعظی؛ ساناز توحیدلوسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب