1.

طرح و بررسی دو ابرروایت «مسیحیت» و «لیبرال دموکراسی» در چارچوب نظریۀ شالوده‌شکنی دریدا

صفحه 901-921
علیرضا آقاحسینی؛ سارا ویسی

2.

چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی دیپلماسی تمدنی ایران در منطقة آسیای مرکزی و شبه‌قاره: پیشنهادهایی برای پیشبرد بهتر امر

صفحه 923-940
سید داود آقایی؛ ابراهیم طاهری

3.

درآمدی بر بنیادها و نتایج علم سیاست در ایران

صفحه 941-957
شجاع احمدوند

4.

جایگاه مطالعات جنوب شرق آسیا در پژوهش‌های دانشگاهی و آسیب‌شناسی آن

صفحه 959-978
علی باقری دولت ابادی؛ سید سجاد سجادی صفت

5.

سیاست زیباشناختی؛ بررسی وجوه زیباشناسانۀ سیاست در آرای ژاک رانسیر «زیبایی‌شناسی به‌مثابۀ عنصری مستتر در ذات هر سیاست رهایی‌بخش»

صفحه 979-997
محمد توحیدفام؛ معصومه محمدیاری

6.

برندینگ ملت و تصویرسازی ملی؛ دریچه‌ای میان‌رشته‌ای برای مطالعات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

صفحه 999-1020
آرش بیداله خانی

7.

یهود و سنیمای کودک؛ ترویج ایده‌ها و افکار

صفحه 1021-1041
احمد دوست مجمدی؛ احمد صبوری نژاد

8.

بهره گیری از رهیافت بازاریابی اجتماعی در سیاستگذاری عمومی

صفحه 1043-1061
حسین شیرازی

9.

نظام اخلاقی و مهار شرارت‌های نظام بازار در عصر جهانی شدن

صفحه 1063-1079
محمدعلی شیرخانی؛ حسین یکتای کویخی

10.

آیرونی سیاسی و تعامل آن با دموکراسی در اندیشۀ ریچارد رورتی

صفحه 1081-1099
هادی صادقی اول؛ حسین محسنی

11.

بایسته‌های برنامه‌ریزی توسعه با توجه به تجارب کشورهای منتخب: با تأکید بر مادۀ 150 قانون برنامۀ پنجم توسعه

صفحه 1101-1120
سعید عطار؛ احمد مرکز مالمیری

12.

توسعة اقتصادی سنگاپور براساس الگوی دولت توسعه‌گرای دموکراتیک

صفحه 1121-1140
الهه کولایی؛ ناهید کیانی

13.

معقولیت دینی در اندیشة سیاسی جان رالز (با تأکید بر اسلام)

صفحه 1141-1154
جعفر محسنی

14.

مشروعیت‌بخشی به جنگ علیه تروریسم در گفتمان سیاست خارجی آمریکا

صفحه 1155-1174
حمیرا مشیرزاده؛ حسین رجایی

15.

نقش ترتیبات منطقه ای در غنای گفتمان جهانی حقوق بشر

صفحه 1175-1191
نسرین مصفا؛ حمانه کریمی کیا

16.

پوپولیسم سیاسی- اقتصادی و فرهنگی، دموکراسی و توسعه

صفحه 1193-1210
سید احمد موثقی

17.

بحران فلسفۀ مدرن از منظر هوسرل و هایدگر و جدایی کنش و واقعیت

صفحه 1211-1227
مهدی نصر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب