1.

شناسایی آلل‌های زیرواحدهای سبک گلوتنین در ژنوم D گندم نان و خویشاوندان وحشی

صفحه 327-334
سیوان احمدی؛ محمدرضا نقوی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری

2.

بررسی عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت شیرین (Zea mays L.var. Sacarata) تحت تیمارهای کم‌آبی، تشعشع فرابنفش و ازدیاد دی‌اکسید کربن

صفحه 335-344
حبیبه جهانبخش؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ فائزه قناتی؛ اکبر توکلی؛ مهرداد مرادی قهدریجانی؛ مهدی پناهی

3.

مکان‌یابی QTLهای کنترل‌کنندۀ یون‌های سدیم و پتاسیم در ریشه و اندام هوایی گندم تحت شرایط نرمال و تنش شوری

صفحه 345-353
بهرام مسعودی؛ اسلام مجیدی هروان؛ محسن مردی؛ محمدرضا بی همتا؛ محمدرضا نقوی؛ بابک ناخدا؛ اشکبوس امینی

4.

تعیین زمان قطع آبیاری ژنوتیپ‌های کلزا در شرایط شمال خوزستان

صفحه 355-365
سید احمد کلانتر احمدی؛ قدرت اله فتحی

5.

کارایی برخی جدایه‌های ریزوبیومی بومی مولد ACC-دآمیناز در تعدیل تأثیرات سوء اتیلن تنشی بر شاخص‌های رشد کلزا (.Brassica napus L)

صفحه 367-376
داود سقفی؛ حسینعلی علیخانی؛ بابک متشرع زاده

6.

روند جوانه‌زنی و پیشبینی ضرایب قابلیت حیات بذر سورگوم دانهای رقم کیمیا تحت شرایط مختلف انبارداری

صفحه 377-387
سید علی طباطبایی

7.

افزایش ارتفاع و سطح برگ گیاهان تراریخت توتون بیان‌کنندۀ ژن AtEXPA18 آرابیدوپسیس تالیانا

صفحه 389-398
میثم ملک پور؛ علیرضا عباسی

8.

پیش‌بینی زمان احیای بذر چند گونۀ دارویی از طریق برآورد ثابت‌های معادلۀ قوۀ‌ نامیه

صفحه 399-407
حمیدرضا عیسوند

9.

اثر کاربرد سوپرجاذب بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی هیبریدهای کلزا در شرایط تنش کمبود آب پایان فصل

صفحه 409-417
ساناز وزیری؛ احمد نادری

10.

تأثیر شوری آب آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک و وزن مادۀ خشک ژنوتیپ‌های بزرک در مرحلۀ رشد رویشی

صفحه 419-429
سمیرا فتح اللهی؛ پرویز احسان زاده

11.

تأثیر منبع، روش مصرف کود نیتروژن و روش مبارزه با علف‌های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات زراعی ذرت دانه‌ای

صفحه 431-443
حمید عباس دخت؛ علی اکبر دشتی اندرات

12.

بررسی پایداری عملکرد دانۀ لاین‌ها و ارقام برنج با استفاده از روش امی (تأثیرات اصلی افزایشی و تأثیرات متقابل ضرب‌پذیر)

صفحه 445-452
خداداد مصطفوی؛ سید صادق حسینی ایمنی؛ مرتضی فیروزی

13.

تأثیر فواصل آبیاری و زمان برداشت بر عملکرد دانه و اسانس انیسون Pimpinella anisum L.))

صفحه 453-460
مجید پوریوسف؛ سید علی رزاقی فرد؛ خلیل جمشیدی

14.

اثر تنش شوری بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی، مقدار کلروفیل و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در ژنوتیپ‌های نخود ایرانی (Cicer ariantaum L.)

صفحه 461-472
علیرضا عباسی؛ محمد انتصاری؛ امین ابراهیمی

15.

تعدیل تأثیرات شوری بر فتوسنتز و برخی صفات ارقام کلزا با افزایش غلظت دی‌اکسید کربن هوا

صفحه 473-487
عباس ده‌شیری؛ سیدعلی‌محمد مدرس ثانوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب