1.

پایایی و روایی پرسشنامة راهبردهای یادگیری آکسفورد SILL))

داود برزآبادی فراهانی؛ رضا نجاتی

2.

فلسفة ادب و هنر مدرن و اخلاق پسامدرن

بهرام بهین

3.

تأثیر جنسیت بر درک نوای عاطفی گفتار

کیوان زاهدی؛ حسن عشایری؛ فرشته رحیم زاده

4.

بررسی متغیرهای پیش‌بینی کنندة دانش واژگانی در سطوح مختلف توانش زبانی

حامد زندی؛ شیوا کیوان پناه

5.

نقش ساخت اطلاعاتی از دید نقش‌گرایی و روانی در ترجمه

حسین شکوهی

6.

بررسی ویژگی‌های ساختاری و معنایی کلمات مصغر در زبان‌های روسی و فارسی

حسین غلامی

7.

تب و تاب نویسنده در سرودههای مالدورور اثر لوتره آمون

آذین قنادپور

8.

بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی

فرزانه اعظم لطفی

9.

تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر

سیدجمال موسوی شیرازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب