1.

بررسی قابلیت هضم ماده خشک و درصد پروتئین علوفه سه رقم سورگوم علوفه ای در زمانهای مختلف برداشت

پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی

2.

بررسی کارآئی رو شهای پردازش رقومی تصاویر ماهوار های به منظور تهیه نقشه و شناسائی فرسایش خاک

مهران رئوفی؛ حسینقلی رفاهی؛ نادر جلالی؛ فریدون سرمدیان

3.

ارزیابی و معرفی ژنوتی پهای مقاوم به ویروس در سیب زمینی

معصومه پیمان؛ محمدرضا قنادها؛ اسلام مجیدی؛ عبدالجمیل زربخش؛ فرخ درویش؛ حسن حسن آبادی

4.

بررسی تنوع عملکرد بذر و تعیین فاصله ژنتیکی در 29 رقم و اکوتیپ علف باغ Dactylis glomerataبا استفاده ازروش های آماری چند متغیره

علی اشرف جعفری

5.

بررسی کاریوتیپی برخی از ژنوتیپ های جو بدون پوشینه(Hordeum vulgare L.)

سامان یزدان ستا؛ قاسم کریم زاده؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی

6.

تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد تحت دو شرایط آبیاری با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در ژنوتیپهای ماش

محمد ضابط؛ عبدالهادی حسین زاده؛ علی احمدی؛ فرنگیس خیالپرست

7.

بررسی نحوه توارث برخی صفات کمی در جو از طریق تجزیه میانگین نسلها

امین باقی زاده؛ علیرضا طالعی؛ محمدرضا نقوی؛ حسن زینالی خانقاه

8.

ارزیابی تحمل برخی ژنوتیپ های سویا به تنش خشکی

مهدی زارع؛ حسن زینالی خانقاه؛ جهانفر دانشیان

9.

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های بی خار جدید گلرنگ

بهمن پاسبا ن اسلام

10.

تعیین شاخص های مناسب مقاومت به خشکی در ارقام سویا وارداتی

حسن زینالی خانقاه؛ علی ایزانلو؛ عبدالهادی حسین زاده؛ ناصر مجنون حسینی

11.

شناسایی زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید تعدادی ازعمومی ترین شپش کهای نرم تن (Hom.:Coccidae)

آزاده داودی؛ علی اصغر طالبی؛ غلامرضا رجبی؛ یعقوب فتحی پور؛ ولی الله رضایی؛ احسان رخشانی

12.

بررسی کاربرد روش اسمز در خشک کردن ماهی کیلکا

سهراب معینی؛ مهران جواهری

13.

بررسی ویژگیهای باکتریهای سودوموناس فلورسنت جدا شده از فیلوسفر مرکبات جنوب ایران و ارزیابی توان آنتاگونیستی آنها علیه باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

غلام خداکرمیان

14.

مقایسه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آنها در عملکرد در چهار رقم گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی

علی احمدی؛ عادل سی و سه مرده؛ عباسعلی زالی

15.

تحلیل عاملی سازه های اثر بخشی نظام تولید، انتقال و کاربرد فناوری کشاورزی از دیدگاه خبرگان ترویج

علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی؛ سید محمود حسینی؛ احمد جعفرنژاد

16.

برآورد هزینه های درون مزرع های فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران

سیدصفدر حسینی؛ حبیب اله سلامی؛ محمد قربانی

17.

اثر استفاده از فرآیند اسمز در شاخص های کیفی خلال سیب زمینی منجمد

نیما آذرخش؛ زهرا امام جمعه

18.

اثرات سه اسانس گیاهی روی فعالیت های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera :Bruchidae)

جهانشیر شاکرمی؛ کریم کمالی؛ سعید محرمی پور؛ محمد هادی مشکوه السادات

19.

بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام مختلف برنج

مهرزاد اله قلی پور؛ محمدصالح محمد صالحی؛ علی اکبر عبادی

20.

مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در برنج

حسین رحیم سروش؛ محمود مصباح؛ عبدالهادی حسین زاده

21.

طراحی سازمان کشاورزان براساس توافق سنجی نظرات صاحب نظران ترویج کشاورزی کشور

شاپور ظریفیان؛ ایرج ملک محمدی

22.

اثرات استفاده از پودر آب پنیر بر عملکرد جوجه های گوشتی

مرتضی مهری؛ احمد زارع شحنه؛ عبدالحسین سمیع

23.

الحاق یک دستگاه غلتک خاک نشان عمیق به گاو آهن برگرداندار به منظور اجرای توام عملیات خاک ورزی اولیه و ثانویه

محمد لغوی؛ عادل حسین پور

24.

تأثیر ضداکسیدا نهای طبیعی بر روی خواص فیزیکوشیمیائی بیف برگر

الهام خسروی؛ شهرام دخانی؛ غلامحسین کبیر

25.

بررسی اثر نفتالن استیک اسید، ایندول بوتیریک اسید و موقعیت فلس بر تکثیر سوسن چلچراغ

معصومه معمارمشرفی؛ احمد معینی؛ ایرج توسلیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب