1.

تاریخ‌نگاری شفاهیِ دانش مدیریت در ایران

صفحه 1-20
سیدمهدی الوانی؛ محمد شهاب شیبانی فر

2.

ارائة الگوی رهبری اثربخش به منظور افزایش رضایت شغلی کارکنان درمانی در دوران کرونا (مورد مطالعه: بیمارستان‌های منتخب)

صفحه 21-32
حسن زارعی متین؛ پریسا آرتا؛ غلامرضا جندقی؛ حمید رضا یزدانی

3.

فهم پدیدة ارتباط‌گریزی منابع انسانی؛ شناسایی عوامل پیشایندی و پسایندی با روش دیمتل فازی

صفحه 33-48
علی شریعت نژاد؛ ساناز سهرابی

4.

رابطة مؤلفه‌ها و ابعاد سرمایة اجتماعی با فرهنگ کارآفرینی سازمانی: فراتحلیل پژوهش‌های بازة زمانی 1390 تا 1400

صفحه 49-68
اکبر ذوالفقاری؛ طاها عشایری

5.

ارائه و تبیین مدل جبران خدمت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی استان لرستان با استفاده از رویکرد آمیخته

صفحه 69-85
رضا سپهوند؛ مریم مؤمنی؛ عبداله ساعدی

6.

تأثیر عوامل علّی زمینه‌ای و مداخله‌گر مؤثر بر مدیریت منابع انسانی رفاه‌محور در بانک سپه

صفحه 87-104
بیژن نصیری؛ حمید زارع؛ محمد رضا جابر انصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب