1.

سخن نخست

همایون خوش اقبال

2.

شناسایی فرهنگ یاز I (آهن آغازین) در یاریم‌تپۀ درگز، خراسان

صفحه 1-22
محمد شیخ؛ مینا جعفری خان ببین؛ روح الله شیرازی

3.

دشت مریوان در دوران اشکانی؛ بر پایۀ مطالعات میدانی و باستان‌شناختی

صفحه 23-39
مرتضی زمانی دادانه؛ فریبا فیروز؛ علی بهنیا

4.

تأثیر اقلیم بر زندگی جوامع شکارگر پیشین منطقۀ بستک در استان هرمزگان

صفحه 40-58
صفری مجتبی؛ مریم روانبخش؛ حسن افشاری

5.

قلعه دختر بیدستان: قلعۀ نوشناخته اسماعیلیان در قومس

صفحه 59-73
محمد صابر

6.

مطالعه و بررسی تفکیک جنسیتی نیروی کار در دورۀ آغاز ایلامی: بر اساس بازخوانی گل‌نبشته‌های شوش، ملیان و یحیی

صفحه 74-95
دنیا اعتمادی فر؛ روح الله یوسفی زشک

7.

بررسی موقعیت جغرافیایی جای‌نام اَرتَ براساس منابع مکتوب و یافته‌های باستان‌شناسی

صفحه 96-112
رقیه جلیلیان

8.

تشخیص بیماری سیفلیس در بقایای استخوان انسانی (ورود و شیوع آن در اروپا و ایران دوران صفوی)

صفحه 114-141
الهام فرنام؛ الناز مقدسیان

9.

درآمدی بر باستان گیاه‌شناسی در ایران

صفحه 142-158
نرجس خان فینی

10.

حکاکی در هزارۀ چهارم تا دوم پ.م.

صفحه 160-185
اِنریکو اِسکالونه برگردان به پارسی بهار رضائی باغ بیدی

11.

نظریاتی دربارۀ تاریخ نگارش در فلات ایران

صفحه 186-194
فرانسوا دوسه برگردان به پارسی درسا عبدالعظیمی

12.

مطالعۀ علمی سفال‌های خمیر سخت آبی- سفید اواخر اسلام در ایران

صفحه 195-212
برگردان به پارسی از فاطمه ابتهاجی

13.

معرفی کتاب باستان‌شناسی ایران: از دورۀ پارینه‌سنگی تا شاهنشاهی هخامنشی. The Archaeology of Iran from the Palaeolithic to the Achaemenid Empire

صفحه 213-220
مینا مدیحی

14.

معرفی پروژۀ MUYA

همایون خوش اقبال

15.

گزارش انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران، سال 1400-1401

سعیده خدایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب