1.

تحلیل استعاری مفهوم‌سازی فعالان زن ایرانی از «زن‌بودگی» در اینستاگرام

صفحه 9-31
عبداله بیچرانلو؛ زهره بوالی

2.

مطالعه روابط قدرت و مقاومت در جهان معاصر: مطالعه مردم نگارانه تجربه ی راهپیمایی اربعین 1394

صفحه 33-67
حمید عبداللهیان؛ سید محمد طباطبایی

3.

ضیافت گاو: مطالعه‌ای انسان‌شناختی از مناسِک دانشگاهی در ترکیه

صفحه 69-98
رضا اسکندری؛ ابوعلی ودادهیر؛ حسن حضرتی

4.

الگوی مصرف ظروف پلاستیکی یک‌بار مصرف؛ نمونه‌ی موردی شهر تهران

صفحه 99-121
زهره انواری

5.

تحلیل جایگاه درخت کنار در فرهنگ، ادبیات و باورهای عامیانۀ فارس با تکیه بر شهرستان جهرم

صفحه 123-148
فاطمه تسلیم جهرمی

6.

واکاوی عوامل موثر بر طرد و جداشدگی گروه‌های قومی اقلیت؛ کولی‌های شهرک نوبنیاد ساری

صفحه 149-187
الهه کشیری؛ ناصر برک پور

7.

پردازش و درک پارادایمی از انسان ممسنی

صفحه 189-225
محمدرضا حافظ نیا؛ وحید صادقی؛ سید محمد حسین حسینی

8.

بازپژوهی در انگیزه و شیوه اجرای آداب اجتماعی زورخانه با تفحص در تناسب کارکرد و ساختار کالبدی فضایی

صفحه 227-252
حسنا ورمقانی

9.

بررسی و تحلیل خالکوبی‌ در شهرستان ایوان

صفحه 253-281
ایوب امیدی

10.

مطالعه‌ی فرایندهای اجتماعی و فرهنگی برندشدگی ترمه در شهر یزد

صفحه 283-303
منوچهر علی نژاد

11.

مطالعه انسان شناختی هدایای دوره صفوی به دربار عثمانی: مطالعه موردی پوشاک و زیراندازها

صفحه 326-305
سمیه نوری نژاد

12.

تحلیلی تاریخی بر عکاسی و انسان شناسی

صفحه 327-334
محمد حسن پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب