1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

تحلیل بافت‌های تاریخی شهری برای مقابله با مخاطرات انسانی مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهر تهران

صفحه 589-613
احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ مهدی مدیری؛ اشرف عظیم زاده ایرانی

3.

تبیین چارچوب بهینۀ تحقق‌پذیری بازآفرینی خلاق در بافت تاریخی تهران

صفحه 615-635
مریم کنگرانی فراهانی؛ میثم بصیرت؛ مرجان شرفی

4.

واکاوی عدالت فضایی در تخصیص کاربری‌های اراضی شهری (مطالعۀ موردی: مناطق پنج‌گانۀ شهر اردبیل)

صفحه 637-662
عبداله کنعانپور؛ محمدتقی معصومی؛ حسین نظم فر

5.

تحلیل الگوی فضایی و افتراق مکانی اضافه‌وزن در محله‌های شهر زنجان براساس الگوهای سفر

صفحه 663-682
شهرزاد مقدم؛ محمدتقی حیدری؛ علی خدایی

6.

تحلیل اثر میکروکلیمایی بوستان‌های بزرگ بر تعدیل دمای سطحی فضاهای شهری (مورد مطالعه: شهر تهران)

صفحه 683-707
فرناز مشایخ؛ حسن لشکری

7.

آشکارسازی مناطق ساخته‌شدۀ شهری با استفاده از تصاویر مدارهای متفاوت سنتینل 1، مورد مطالعه: شهر اصفهان

صفحه 709-734
شاهین جعفری؛ سارا عطارچی

8.

تحلیل دلبستگی به مکان و متغیرهای وابسته به آن در مکان‌های سوم شهری (نمونۀ موردی: پارک ائل‌گلی تبریز)

صفحه 735-759
اسلام کرمی؛ مصطفی بصیری؛ علی زینالی عظیم

9.

تحلیل جغرافیایی نقش مکان بر احساس نشاط شهروندان اهواز براساس شهر شاد

صفحه 761-799
ناهید سجادیان؛ صفیه دامن باغ

10.

ارزیابی کیفیت محیط شهر رشت از دیدگاه برنامه‌ریزی شهری تنوع‌گرا (با تأکید بر چهار گروه اجتماعی زنان، توان‌خواهان، سالمندان و کودکان)

صفحه 801-833
فضیلت طهری؛ مهین نسترن؛ حسین پرویز اجلالی

11.

ارزیابی وضعیت شاخص‌های شهر دوستدار کودک و ارتباط آن با دسترسی کودکان به کاربری‌های ضروری (مورد مطالعه: شهر جهرم)

صفحه 835-856
نیکو ابهری،؛ علی شمس الدینی؛ بختیار عزت پناه

12.

تحلیل روند و الگوی فضایی پراکنده‌رویی منطقۀ 22 شهر تهران

صفحه 857-879
علی گودرزی؛ آمنه حق زاد؛ مهرداد رمضانی پور؛ کیا بزرگمهر

13.

بررسی نقش پیاده‌راه‌های شهری در ارتقای شاخص‌های سرزندگی شهری و تعاملات اجتماعی (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه مرکز رشت)

صفحه 881-908
مهرناز مولوی؛ آرمان حمیدی؛ عالیه فریدی فشتمی؛ زهرا آریاپسند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب