1.

تحلیلِ پژوهش‏های عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری در ایران

صفحه 793-810
علی خاکساری؛ امیرحسین معصومی فر؛ مریم آسایش

2.

تبیین نظری بسترها و زمینه ‏های روابط ژئوپلیتیک و ارائة مدل پیشنهادی

صفحه 811-832
سید مهدی موسوی شهیدی؛ بهادر زارعی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ محمود واثق

3.

بررسی تأثیر بازارچه مرزی «تمرچین» بر گسترش فیزیکی شهر پیرانشهر در محدودة زمانی 1385 تا 1393

صفحه 833-856
کرامت اله زیاری؛ ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبداله شیخی

4.

تحلیل اثرات مشارکت شهروندی بر مدیریت یکپارچة شهری با رویکرد حکمروایی خوب (مطالعة موردی: شهر یاسوج)

صفحه 857-871
حسن حکمت نیا

5.

واکاوی عوامل مؤثر بر نگرش زنان روستایی نسبت به ایجاد گروه ‏های خودیار؛ مطالعة موردی: بخش بزینه‏ رود، شهرستان خدابنده

صفحه 873-886
لیلا اسلامی؛ هاجر خدابنده لو؛ منیژه احمدی

6.

پیامدهای تئوریک خوانش بازیگران سیاسی از فضای جغرافیایی در چارچوب دیدگاه پدیدارشناسی هرمنوتیک

صفحه 887-901
احسان لشگری تفرشی

7.

بررسی اثرات توسعة شهری و روستایی بر میزان مصرف انرژی در شهرستان تبریز

صفحه 903-920
ابوالفضل قنبری؛ موسی واعظی

8.

تحلیل مولفه های اثر گذار در همه شمولی فضاهای شهری: نمونه موردی شهر ایلام

صفحه 921-941
علی اصغر بگ محمدی؛ محمد سلاورزی زاده

9.

ارزش اقتصادی‏- تفرجی دریاچة‏ گهر: رویکرد هزینة سفر منطقه ‏ای

صفحه 943-955
مهدی زاهد غروی؛ فاطمه صادق پور

10.

تحلیل ادراک کشاورزان حوضة آبریز دریاچة ارومیه از خشک‏سالی و اثرات آن (مورد مطالعه: شهرستان میاندوآب)

صفحه 957-976
نادر لیث؛ فرحناز رستمی؛ امیر حسین علی بیگی

11.

گونه ‏شناسی و بررسی ساختارهای مدیریت زائرسراهای ارزان‏ قیمت در شهر مشهد، با نگاهی بر تئوری نوآوری مخرب

صفحه 977-998
معصومه توانگر

12.

واکاوی تأثیر مؤلفه‏ های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

صفحه 999-1013
سمیه احمدی نژاد؛ محمدحسین سرائی؛ محمد رضا رضایی؛ رضا مستوفی الممالکی

13.

تدوین و ارزیابی شاخص ‏های گسترش دهکده ‏های سلامت با رویکرد توسعة گردشگری پزشکی در جهت یکپارچه‏ سازی خدمات در ایران (یک مطالعة کیفی و کمی)

صفحه 1015-1034
سیده سمیه حسینی؛ مسعود تقوایی

14.

تأثیر پایداری منابع درآمدی شهرداری ‏ها بر زیست ‏پذیری شهری (مطالعة موردی: شهر سمنان)

صفحه 1035-1047
عباس بابائی؛ زینب کرکه آبادی؛ سعید کامیابی

15.

تحلیلی بر رضایت از کیفیت زندگی در مناطق مرکزی شهرها (نمونة موردی: تأثیرات متغیرهای فردی در کیفیت زندگی ساکنین محلات مرکزی شهر اردبیل)

صفحه 1049-1072
جابر علی زاده؛ جمــــال محمـــدی

16.

ارزیابی و مقایسة جای پای اکولوژیکی ساکنان محلات غیررسمی با مناطق رسمی و برنامه‏ ریزی‏ شدة شهر ارومیه

صفحه 1073-1087
فریدون نقیبی؛ فائزه خرّم؛ شیوا قربانی

17.

شناسایی چالش ‏های سیاست‏گذاری و برنامه‏ ریزی در نواحی روستایی ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون

صفحه 1089-1101
علی افشاری پور؛ حمید برقی؛ یوسف قنبری

18.

بررسی تغییرات فضایی- زمانی شاخص اشتغال زنان در نواحی روستایی استان اصفهان (۱۳۷۵-1390)

صفحه 1103-1119
مهرانگیز رضائی

19.

عوامل مؤثر بر استمرار کولبری در روستاهای مرزی پاوه با رویکرد سناریونگاری

صفحه 1121-1142
محسن جان پرور؛ ساجد بهرامی جاف؛ ریحانه صالح آبادی؛ دریا مازندرانی

20.

بررسی رابطة‏‏ متقابل امنیت و توسعه در مناطق مرزی ایران (مطالعة موردی: شهرستان‏ های استان سیستان و بلوچستان)

صفحه 1143-1163
نادر زالی؛ صفورا حیدری؛ سامان ابی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب