1.

بررسی تطبیقی اصل تعداد محدود در حقوق مالکیت فکری

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 553-575
مهدی زاهدی؛ ابراهیم چاوشی لاهرود

2.

بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از جلوه‌های فرهنگ عامه

دوره 5، شماره 12، خرداد 1387، صفحه 5-27
نجادعلی الماسی؛ بهنام حبیبی

3.

بررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 777-797
علی بیگزاده؛ جعفر کوشا؛ سیدباقر میرعباسی

4.

بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعۀ تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 117-137
سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

5.

تعلق حقوق معنوی (اخلاقی) برای صاحبان اسرار تجاری: نقطۀ تمایز اسرار تجاری با نظام مالکیت فکری

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 189-208
محسن اسماعیلی؛ ابراهیم تقی زاده؛ حسین حیدری منور

6.

حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی

دوره 14، شماره 2، مهر 1396، صفحه 217-239
سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی

7.

حمایت از صنایع دستی در ایران در پرتو حقوق مالکیت فکری

دوره 9، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 71-96
محمد حسن صادقی مقدم؛ حسین کمیلی اصفهانی

8.

حمایت از علایم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه

دوره 8، شماره 19، اسفند 1390، صفحه 85-102
محمود باقری؛ زهرا بابایی

9.

دادگاه های مالکیت فکری در کشورهای جنوب شرقی آسیا

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 131-150
سعید حبیبا؛ فرزانه شاکری

10.

شرایط و آثار اقدامات پیشدستانه در حقوق ایران

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 687-706
عبداله رجبی

11.

شیوه های حمایت از جلوه های حقوق فرهنگ عامه (حقوق فولکلور)

دوره 40، شماره 1، فروردین 1389
نجاد علی الماسی؛ بهنام حبیبی درگاه

12.

گزارش کارگاه حقوق مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 9-14
سیدمحمدجواد حجازی

13.

مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی

دوره 10، شماره 2، آبان 1392، صفحه 183-209
جلیل قنواتی؛ حسین جاور؛ علی تقی خانی

14.

مطالعۀ تجربی رویۀ قضایی دادگاه‌ها در حوزۀ علائم تجاری با تأکید بر تحلیل مدل‌های آماری

دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 501-523
سعید حبیبا؛ آریا مشکین آذریان

15.

مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 107-128
سعید محسنی؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان

16.

مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا

دوره 13، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 115-136
الناز نهاوندی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

17.

نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
سعید حبیبا؛ ملیحه زارعسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب