1.

بررسی تطبیقی ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد

دوره 19، شماره 2، مهر 1401، صفحه 337-349
عبدالحسین شیروی؛ منصوره اشراقی

2.

بررسی فقهی شرط خیار ضمن نکاح

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 301-310
جواد سرخوش؛ مریم عطائی

3.

بلوغ و ضمانت اجرای آن در معاملات

دوره 37، شماره 4، بهمن 1383
سید محمد تقی علوی؛ رضا سکوتی نسیمی

4.

بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
محمد عادل ضیائی

5.

تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 339-356
مسلم آقایی طوق

6.

تحلیل مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد

دوره 36، شماره 1، شهریور 1382
علی علی آبادی

7.

دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 623-642
مجید غمامی؛ حسین خدادادی

8.

قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
علی علی آبادی

9.

نقص اعمال آیین دادرسی مدنی در حقوق فرانسه

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 793-808
حسن محسنی

10.

وضعیت تصرّفات حقوقی زوجه در مهر

دوره 45، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 103-126
علی باریکلو

11.

وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد»

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 281-299
اکبر میرزانژاد جویباری

12.

وضعیت حقوقی «مُراعی» به‌منزلۀ وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 683-702
عباس کریمی؛ هادی شعبانی کندسریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب