1.

Bacterial contamination of dead-in-shell embryos in ostrich hatcheries and antimicrobial resistance patterns of isolated Escherichia coli

دوره 7، شماره 3، دی 2013، صفحه 169-175
Arya Rezaei Far؛ Seyed Mostafa Peighambari؛ Avesta Sadrzadeh؛ Mahdi Askari Badouei

2.

Comparison of Growth, Antioxidant, and Antibacterial Activities in Hydroponic and Soil-grown Moringa oleifera in Armenia

دوره 11، شماره 2، تیر 2024، صفحه 217-228
Anna Tadevosyan؛ Mahsa Daryadar؛ Anahit Tovmasyan؛ Armenuhi Asatryan؛ Hamid Reza Roosta؛ Anahit Hakobjanyan

3.

Detection and Phylogenetic Characterization of Virulence Genes of Escherichia coli Associated with Canine Urinary Tract Infections in India

دوره 14، شماره 1، فروردین 2020، صفحه 13-25
Muhammad Mustapha؛ Parveen Goel؛ Vinay Kumar؛ Sushila Maan

4.

Detection of eaeA, hlyA, stx1 and stx2 genes in pathogenic Escherichia coli isolated from broilers affected with colibacillosis

دوره 10، شماره 2، تیر 2016، صفحه 97-103
Abdollah Jamshidi؛ Jamshid Razmyar؛ Neda Fallah

5.

Fecal carriage of Escherichia coli harboring extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) genes by sheep and broilers in Urmia region, Iran

دوره 9، شماره 2، مهر 2015، صفحه 93-101
Saeideh Aliasadi؛ Habib Dastmalchi Saei

6.

آندوتوکسمی و مرگ ناشی از عفونت توام کلبسیلا پنومونیه‌ 1K با اشریشیا کلی‌ ‌آنتروپاتوژن در یک راس گوساله گوزن قرمز زیر گونه ی مارال

دوره 64، شماره 3، مهر 1388
فریدون رضازاده؛ حمید کریمی؛ امیربابک سیوفی خوجین؛ جواد اشرفی هلان؛ تقی زهرایی صالحی؛ جواد قهاری

7.

اثر عصاره مالت بر عملکرد رشد، گوارش‌پذیری مواد مغذی و جمعیت میکروبی روده کور جوجه‌های گوشتی

دوره 23، شماره 3، مهر 1400، صفحه 471-479
محمدرضا رضوانی؛ مهدی عباسی؛ شهین ثابت

8.

ارزیابی ایمنی زایی سروتیپ های بومی کلی باسیل جدا شده از طیور در ایران

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383
دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر ذوالفقار رجبی؛ دکتر مهرداد مدیر صانعی؛ دکتر سعید بکائی

9.

الگوی مقاومت دارویی و محتوی پلاسمیدی جدایه‌های Escherichia coli از موارد کلی با سیلوز طیور

دوره 60، شماره 2، مرداد 1384
دکتر پیام حقیقی خوشخو؛ دکتر سید مصطفی پیغمبری

10.

بررسی باکتری‌های کلی‌فرم مقاوم به آنتی‌بیوتیک در رودخانه زرجوب

دوره 52، شماره 8، آبان 1400، صفحه 2061-2076
محمدباقر فرهنگی؛ نسرین قربان زاده؛ میلاد امینی؛ شاهرخ قوتی

11.

بررسی تأثیر عصاره های آبی و اتانولی پوست انار (Punica granatum) بر رشد باکتری اشریشیاکلی (Escherichia coli) تلقیح شده درگوشت چرخ شده کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 73، شماره 3، مهر 1399، صفحه 383-394
فرزانه تقوی؛ مجید علیپور؛ داریوش سعادتی؛ علی ارشدی

12.

بررسی تغییرات علائم بالینی پس از درمان در گوسالههای مبتلا به سپتیسمی تجربی با اشریشیاکلی

دوره 72، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 63-71
محمدرضا مخبر دزفولی؛ صمد لطف‌اله‌زاده؛ معصومه حیدری سورشجانی؛ محمد مهدی دهقان؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ زهره افتخاری؛ حمید توانایی‌منش؛ سیروس صادقیان چالشنری؛ میثم جانی؛ مهدی عرب یارمحمدی

13.

بررسی حضور اشریشیاکلی، کوکسیدیا و کریپتوسپوریدیوم در مدفوع تعدادی از گوساله های زیر یکماه مبتلا به اسهال از قائم شهر و بابل و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383
دکتر صمد لطف اله زاده؛ نوید ضیایی درونکلایی؛ دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر سید علی پوربخش؛ دکتر محمدرضا مخبر دزفولی؛ دکتر غلامرضا افشاری

14.

بررسی حضور و مقایسه فراوانی iss و bor، به عنوان دو ژن مؤثر در مقاومت سرمی، در اشریشیاکلی جداشده از شترمرغ های به ظاهر سالم با اشریشیاکلی جداشده از طیور مبتلا به کلی باسیلوز

دوره 74، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 143-152
افسانه حسینی؛ سعید سالاری؛ احمد راشکی؛ محمد جهانتیغ

15.

بررسی خواص ضد باکتریایی نانو کامپوزیت سنتزی روی کرومیت-روی آلومینات (ZnCr2O4-ZnAl2O4) علیه باکتری‌های اشرشیا کلی و سودوموناس آئروژینوزا

دوره 76، شماره 3، مهر 1400، صفحه 304-314
علی طاهری؛ مرتضی ضیاءالدینی؛ معصومه گهرام زئی

16.

بررسی شیوع مهم‌ترین علل باکتریایی و تک‌یاخته‌ای اسهال گوساله‌ها در گاوداری‌های شیری اطراف شهرکرد

دوره 75، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 83-89
توحید مرادی؛ رضا آزادبخت؛ شاهین نجات دهکردی؛ محسن جعفریان دهکردی؛ حسن ممتاز؛ معصومه حیدری سورشجانی

17.

بررسی مولکولی ژنهای حدت stx1 ,stx2 ,eaeA و hlyA در باکتری اشریشیا کلی جدا شده از نمونه های کلواکی در کبوتران وحشی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها

دوره 72، شماره 2، تیر 1396، صفحه 219-225
عبدالمجید محمدزاده؛ پژمان محمودی؛ ایرج اشرافی تمای؛ آرام شریفی

18.

بررسی مولکولی ژن‌های ‌مقاومت پادزیستی در جدایه‌های اشریشیا‌کلی در طیور گوشتی شهرستان شهربابک به روش MULTIPLEX PCR

دوره 49، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 203-211
اکبر اسدی؛ تقی زهرایی صالحی؛ محمود جمشیدیان

19.

تأثیر اندازه ذرات پوستۀ آفتابگردان در جیره‌های حاوی منابع مختلف چربی بر عملکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری ایلئومی مواد مغذی و جمعیت میکروبی روده‌ کور جوجه‏های گوشتی

دوره 26، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 45-60
رامین کسایی زاده؛ سمیه سالاری؛ محمدرضا عبدالهی؛ فرشاد باغبان

20.

تعیین پاتوتیپ جدایه‌های اشریشیا کلی ‌از گوساله و طیو ر در ایران با استفاده از روش ریزآرایه DNA

دوره 67، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-9
تقی زهرایی صالحی؛ تقی زهرایی صالحی؛ اکبر مهدیزاده دستجردی؛ آلفردا تونلی

21.

تعیین حدت جدایه‌های اشریشیا کولای جدا شده از طیور در ایران با استفاده از تست کشندگی در جوجه‌های یک روزه

دوره 68، شماره 3، مهر 1392، صفحه 217-223
سمیه پایروند؛ سید مصطفی پیغمبری؛ بهرام شجاعدوست

22.

تعیین ژن‌های ,eae ,espB 2,stx 1hly ,stx در اشریشیاکلی‌های بیماریزای طیور با روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز چندگانه‌ای

دوره 62، شماره 2، تیر 1386
تقی زهرایی صالحی؛ آزاده صفرچی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ محمد ربانی

23.

تولید نانونقرة میکروبال و استفاده از آن در کاغذ با هدف بهبود خواص ضدباکتری آن

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 547-557
الیاس افرا؛ مریم محمدی؛ احمد رضا سراییان سراییان؛ رضا ایمانی

24.

سنجش حضور آنتی‌بادی‌های ضد اشریشیاکلی، روتاویروس و کوروناویروس در سرم گوساله‌های زیر یکماهه مبتلا به اسهال و گوساله‌های سالم

دوره 62، شماره 2، آبان 1386
محمد ربانی؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ تقی زهرایی صالحی؛ عباس یوسفی رامندی؛ علیرضا باهنر؛ فریدون رضازاده

25.

سنجش حضور آنتی‌بادی‌های ضد اشریشیاکلی، روتاویروس و کوروناویروس در سرم گوساله‌های زیر یکماهه مبتلا به اسهال و گوساله‌های سالم

دوره 62، شماره 2، تیر 1386، صفحه 145-149
محمد ربانی؛ محمدرضا مخبردزفولی؛ تقی زهرایی‌صالحی؛ عباس یوسفی‌رامندی؛ علیرضا باهنر؛ فریدون رضازاده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب