1.

ارائه چارچوبی برای کاربست خط‌مشی‌گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران

دوره 16، شماره 1، 1403، صفحه 80-113
محسن عین علی؛ سید عباس ابراهیمی؛ محسن فرهادی نژاد؛ حسن دانایی فرد

2.

ارتقای ظرفیت خط‎مشی‎گذاری کشور: گونه‎شناسی نقش کانون‎های تفکر

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1390، صفحه 55-132
حسن دانایی فرد؛ اسدالله کرد نائیج؛ سمانه لاجوردی

3.

بررسی دلالت‎های واقع‎گرایی انتقادی در ارزشیابی خط‎مشی علم، فناوری و نوآوری

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 357-386
پیمان محمدی؛ حسن دانایی فرد؛ محمدمهدی ذوالفقار زاده

4.

بوروکراسی‌هراسی: نگاه دوگانۀ شهروندان به خدمات عمومی

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 213-234
زینب مولوی؛ رضا طهماسبی؛ حسن دانایی فرد؛ علی حمیدی زاده

5.

تأثیر ابهام هدف سازمانی بر روحیه کاری کارکنان در سازمان‌های خدمات عمومی به تفکیک مأموریت سازمانی و ویژگی‌های فردی

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 24-44
حسن دانایی فرد؛ شهرزاد نیری؛ مصطفی آخوندی

6.

تحقق رفاه ملی از رهگذر ارتقای ظرفیت رقابت پذیری ملی

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 245-258
حسن دانایی فرد؛ جبار باباشاهی؛ عادل آذر؛ اسدالله کردنائیج

7.

طراحی و تبیین مدل بودجه‎بندی بر اساس شاخص‎های حکمرانی خوب در ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 645-664
سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پور عزت؛ حسن دانایی فرد؛ حیدر احمدی

8.

فهم راهبردهای ارتقای به‌زیستی منابع انسانی در محل کار در سازمان‌های دولتی ایران: پژوهشی کیفی

دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 554-579
راضیه قنبری وانانی؛ حسن دانایی فرد؛ سیدحسین کاظمی؛ جلیل دلخواه

9.

فهم گفتمانی ظهور و تغییر خط‌مشی مسکن در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 293-318
سید کاظم حسینی؛ حسن دانایی فرد؛ سید حسین کاظمی

10.

کاوشی بر الگوی پیشایندهای راست کرداری مدیران در سازمان‌های دولتی: مطالعۀ کیفی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 277-298
مژگان ضرغامی فرد؛ حسن دانایی فرد؛ حسن زارعی متین

11.

کنکاشی پیرامون عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتار سیاسی در سازمان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 151-174
علی اصغر فانی؛ فاطمه شیخی نژاد؛ حسن دانایی فرد؛ علیرضا حسن زاده

12.

گونه‌شناسی روایت‌های خط‌مشی دولت ایران در مواجهه با بیماری ناشی از ویروس کرونا

دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 53-73
نیما پروین؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ شهرزاد نیری

13.

واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 89-108
محمدجعفر زرین نگار؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه

14.

واکاوی و تحلیل تبعات بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های عمومی در ایران

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 379-403
مهدی گل وردی؛ حسن دانایی فرد؛ محمد حسین رحمتی؛ جبار باباشاهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب