1.

افسون صوت و معنا در دعای آغازین سال نو به منزلة اثری ادبی

دوره 13، شماره 43، بهار 1387
ابوالفضل حری

2.

ترجمة گفتمان غیرمستقیم آزاد در سه ترجمة فارسی رمان به سوی فانوس دریایی

دوره 15، شماره 57، بهار 1389
ابوالفضل حری

3.

حضور مترجم در متن روایی

دوره 13، شماره 46، پاییز 1387
ابوالفضل حری

4.

سبک در ترجمه: راهکارهای فردی صالح حسینی از رهگذر همگانی‌های ترجمه در ترجمة خشم و هیاهو

دوره 16، شماره 62، تابستان 1390، صفحه 23-42
ابوالفضل حری

5.

کارکرد تصریف در دو سورة قرآنی ناظر به داستان آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدی

دوره 14، شماره 55، زمستان 1388
ابوالفضل حری

6.

وجوه بازنمایی گفتمان روایی: جریان سیال ذهن و تک‌گویی درونی

دوره 16، شماره 61، بهار 1390، صفحه 25-40
ابوالفضل حری

7.

وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌

دوره 11، شماره 34، زمستان 1385
ابوالفضل حری

8.

وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌

دوره 7، شماره 12، بهار 1381
ابوالفضل حری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.