1.

افسون صوت و معنا در دعای آغازین سال نو به منزلة اثری ادبی

دوره 13، شماره 43، خرداد 1387
ابوالفضل حری

2.

ترجمة گفتمان غیرمستقیم آزاد در سه ترجمة فارسی رمان به سوی فانوس دریایی

دوره 15، شماره 57، فروردین 1389
ابوالفضل حری

3.

حضور مترجم در متن روایی

دوره 13، شماره 46، آذر 1387
ابوالفضل حری

4.

سبک در ترجمه: راهکارهای فردی صالح حسینی از رهگذر همگانی‌های ترجمه در ترجمة خشم و هیاهو

دوره 16، شماره 62، تیر 1390، صفحه 23-42
ابوالفضل حری

5.

کارکرد تصریف در دو سورة قرآنی ناظر به داستان آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدی

دوره 14، شماره 55، دی 1388
ابوالفضل حری

6.

وجوه بازنمایی گفتمان روایی: جریان سیال ذهن و تک‌گویی درونی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 25-40
ابوالفضل حری

7.

وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌

دوره 11، شماره 34، اسفند 1385
ابوالفضل حری

8.

وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381
ابوالفضل حری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب