1.

اشتغال، بیکاری وتوسعه در ایران

دوره 31، شماره 39، مهر 1366
جعفر عبادی

2.

اقتصاد ارتدکس مطالعه‌‌ای در معنا، مفهوم و ویژگی‌های آن

دوره 46، شماره 4، دی 1390، صفحه 175-205
محمود متوسلی؛ جعفر عبادی؛ محمود مشهدی احمد

3.

الگوسازی مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران

دوره 47، شماره 3، دی 1391، صفحه 23-44
جعفر عبادی؛ هاجر جهانگرد

4.

بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تأکید بر اثرات خارجی شبکه‎ای

دوره 42، شماره 2، دی 1386
جعفر عبادی؛ فرناز افتخاری

5.

بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی از شرکت‎های بیمة دولتی و خصوصی

دوره 43، شماره 3، اسفند 1387
جعفر عبادی

6.

بسط مدل اطلاعات‌محور مبتنی بر اطلاعات نهانی درون و برون‌شرکتی

دوره 56، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 205-255
مهدیه اکبری روشن؛ جعفر عبادی؛ شاپور محمدی

7.

چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادله

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 101-120
جعفر عبادی؛ علی چشمی

8.

رویکردی نوین به کانال سرمایه‌ی بانکی: نقش روش رتبه‌‌بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی

دوره 46، شماره 2، آبان 1390، صفحه 131-157
جعفر عبادی؛ اکبر کمیجانی؛ زهرا خوشنود

9.

شناسایی و ارزش گذاری عوامل موثر بر تصمیم شهروندان تهرانی جهت ورود به طرح پزشک خانواده؛ با استفاده از آزمایش انتخاب گسسته

دوره 50، شماره 2، تیر 1394، صفحه 327-357
سید محمد هادی سبحانیان؛ جعفر عبادی؛ محسن مهرارا

10.

طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران

دوره 45، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 55-80
جعفر عبادی؛ هاجر جهانگرد

11.

کاربردی از فرضیه درآمد انتظاری تودارو (بیکاری شهری و مهاجرت روستا به شهر در ایران)

دوره 31، شماره 45، فروردین 1369
جعفر عبادی

12.

مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها (مطالعه موردی)

دوره 45، شماره 1، خرداد 1389
جعفر عبادی؛ مریم جعفری بیدگلی

13.

مهم‌ترین عوامل مؤثر در مزد منصفانه، آزمون نظریة آکرلوف در ایران

دوره 48، شماره 4، دی 1392، صفحه 91-117
جعفر عبادی؛ ابوالفضل پاسبانی صومعه

14.

هدفمند سازی یارانة دارو، از دو منظر عدالت و کارایی

دوره 44، شماره 1، بهمن 1388
جعفر عبادی؛ محمد حسین قوامسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب