1.

اثرات افزودن آنزیم زایلاناز- پروتئاز در جیره های حاوی سطوح

2-38، شماره 2، آذر 1387
بهناز سخدری؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری

2.

اثر سطوح پروتئین و ژنوتیپ برروی رشد وکیفیت لاشه خطوط پدری لاینهای گوشتی

دوره 1، شماره 0، خرداد 1375
مجتبی زاغری؛ علی نیکخواه؛ محمود شیوازاد

3.

اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخمگذار

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
محمد شاه نظری؛ محمود شیوازاد؛ عبدالرضا کامیاب؛ علی نیکخواه

4.

اثر سطوح مختلف رنگدانه و منبع چربی، با و بدون آنزیم بر عملکرد و رنگ زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار

دوره 38، شماره 3، آذر 1386
فائقه زعفریان؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ احمد زارع شحنه؛ محمد علی فرقانی اله آبادی؛ سیدمحمد اعرابی

5.

اثر غلظت انرژی جیره بر میزان مصرف خوراک بوسیله جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 0، تیر 1377
سیدرضا میرایی آشتیانی؛ همایون ظهیر الدینی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه

6.

اثر نمک های کلسیمی اسیدهای چرب بر صفات تولیدی مرغان تخمگذار

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379
علیرضا طالبیان مسعودی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ هوشنگ لطف الهیان

7.

استفاده از سنگهای فسفات معادن ایران بجای دی کلسیم فسفات در تغذیه مرغان تخمگذار

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1372
محمود شیوازاد؛ تقی قاسمی؛ علی نیکخواه

8.

استفاده از ملاس چغندرقند درتغذیه جوجه ها ی گوشتی

3و4، شماره 0، فروردین 1370
سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه

9.

بررسی ارزش غذایی پروتئینهای تک یاخته تولید ایران در تغذیه جوجه های گوشتی

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378
رسول پیرمحمدی؛ محمود شیوازاد؛ علی اکبر یوسف حکیمی

10.

بررسی استفاده از ویناس چغندر قند در تغذیه نیمچه های گوشتی

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377
سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیک خواه

11.

بررسی کاربرد ملاس پودر شده در تغذیه مرغهای تخمگذار

3و4، شماره 0، فروردین 1371
سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمود شیوازاد؛ تقی قاسمی

12.

تاثیر تنظیم جیره غذایی حاوی کنجاله تخم پنبه بر اساس آمینو اسیدهای قابل هضم و آمینو اسیدهای کل روی عملکرد جوجه های گوشتی

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385
مجتبی زاغری؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه

13.

تاثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا با و بدون آنزیم بر توان تولیدی گله‌های مادر گوشتی

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385
اردشیر شیخ احمدی؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری؛ احمد زارع شحنه

14.

جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت درجیره های غذائی مرغان تخمگذار

دوره 3، شماره 0، تیر 1374
محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ هوشنگ لطف الهیان

15.

جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت در جیره های غذایی جوجه های گوشتی

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378
هوشنگ لطف الهیان؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه

16.

مطالعه ضایعات آسیب شناسی کبد و عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده از ذرت آلوده به‌ آفلاتوکسین آمونیاکی شده

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384
علیرضا صفامهر؛ عبدالامیر علامه؛ محمود شیوازاد؛ محمد مرادی شهر بابک؛ سید احمد میر هادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب