1.

صفحه آغازین

صفحه 1-4

2.

فراتحلیل کیفی پژوهش‎های علمی ناظر بر مسئلۀ حکمرانی در ایران

صفحه 1-30
جلیل سلیمی؛ رضا مکنون

3.

گناه‎های کشنده در بودجه‎بندی عمومی ایران

صفحه 31-58
میریعقوب سیدرضائی؛ علی اصغر پورعزت؛ مجتبی امیری؛ عادل آذر

4.

طراحی الگوی حکمرانی اقتضایی برای اجرای اثربخش سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی

صفحه 59-88
محمد عقبایی جزنی؛ اکبر اعتباریان؛ مهربان هادی پیکانی

5.

واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران

صفحه 89-108
محمدجعفر زرین نگار؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه

6.

تبیین عوامل ساختاری مؤثر بر شکل‎گیری شبکه‎های خط‎مشی (مطالعۀ موردی: نظام کارآفرینی ایران)

صفحه 109-136
محمد صفری دشتکی؛ رضا زارع؛ محمد علی نیک بخش

7.

تحلیل خط‎مشی‎گذاری مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزودۀ ایران

صفحه 137-160
علی شیخ حسنی؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم الله دانشفرد

8.

بررسی تأثیر منابع قدرت مدیران بر تعهد عاطفی کارکنان با نقش میانجی ویژگی‎های شخصیتی کارآفرینی

صفحه 161-185
یوسف بیگ زاده؛ فرهاد محبوب خواه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب