1.

ارزیابی تجزیه‌ی پارچه‌ی ریون تحت شرایط کمپوست‌سازی

صفحه 425-436
محمدجواد اسمعیل زاده؛ عباس رشیدی

2.

کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحقآبه زیست محیطی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه گرگانرود)

صفحه 437-451
کاظم اسماعیلی؛ زهرا صادقی؛ عبدالرضا کابل؛ حسنا شفائی

3.

بررسی و ارزیابی عملکرد جاذب های طبیعی ساقه، برگ و ریشه زرشک در حذف کروم از پساب

صفحه 453-463
علی شهیدی؛ زهرا زراعتکار؛ اکبر محمدی

4.

تاثیر فاکتورهای اقلیمی بر نرخ تجزیه و ناپدید شدن گروه های سرگین، مطالعه موردی: گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز

صفحه 465-478
آسیه علی اکبری؛ محمودرضا همامی؛ رسول خسروی؛ سید محمود قاسم پوری

5.

پهنه‌بندی اقلیمی آسایش گردشگری جنگل در استان چهار‌محال و بختیاری (مطالعه موردی: سامان عرفی منج)

صفحه 479-493
اعظم فدائی تهرانی؛ جهانگیر فقهی؛ بیت الله محمودی؛ مقداد جورغلامی

6.

عوامل محیطی تبیین کننده توزیع ارتفاعی سوسماران در ایران (مطالعه موردی خانواده لاسرتیده)

صفحه 495-508
انوشه کفاش؛ سهراب اشرفی؛ آنماری اوهلر

7.

مقایسه کارکرد مدل های مفهومی در شبیه سازی هیدرولوژیک رودخانه

صفحه 509-521
مهدی شیخ گودرزی؛ بهمن جباریان امیری؛ حسین آذرنیوند

8.

تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آسیب پذیری جوامع محلی در مقابل حملات گرگ در استان همدان

صفحه 523-536
علیرضا محمدی؛ محمد کابلی؛ امیر علم بیگی؛ جوزه ویسنت لوپز بااو

9.

بهینه سازی حذف سرب از محلول آبی با استفاده از یک نانوکامپوزیت کربنی به روش تاگوچی

صفحه 537-548
فاطمه موجودی؛ امیرحسین حمیدیان؛ نورالدین گودرزیان؛ سهیل ایگدری

10.

مقایسه قابلیت کاربرد دو روش رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در پهنه بندی حساسیت آتش سوزی عرصه های جنگلی و مرتعی استان مازندران

صفحه 549-563
کیانوش ویدامنش؛ حامد ادب؛ آزاده عتباتی

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 565-567


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب